ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Data udostępnienia: 2018-01-11

Ogłoszono dnia: 2018-01-11 przez Lidia matys

Termin składania dokumentów: 2018-01-31 17:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.3.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie średnie ogólnobudowlane lub drogowe,
bądź  ukończone studia wyższe  (preferowane na kierunku  budownictwo ogólne lub drogowe);
• znajomość przepisów następujących ustaw:
- ustawa o drogach publicznych,
- Prawo budowlane,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych;
• dyspozycyjność;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu i wysoka odporność na stres;
• pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętności analityczne;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2) wyrażanie zgody na przebudowę lub remont urządzeń istniejących w pasie drogowym, niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgadnianie projektu budowlanego gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
3) przygotowywanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia gruntów pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
4) przygotowywanie umów dzierżawy lub najmu kanałów technologicznych (zlokalizowanych w pasie drogowym przez zarządcę drogi) zainteresowanym podmiotom, wybranym w drodze przetargu;
5) kontrolowanie pasa drogowego w zakresie:
a) zgodności wykonywanych prac z warunkami zezwolenia,
b) sprawdzenia zakończenia prac bezpośrednio po upływie terminu ustalonego w zezwoleniu,
c) zajmowania pasa drogowego bez zezwolenia;
6) prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem gruntów w pasach drogowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
7) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych karnych za zajęcie pasa drogowego:
a) bez zezwolenia zarządcy drogi,
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
c) powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II i III piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-31 17:00:00
b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia matys Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 13:38:30
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 13:41:01
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 13:10:25
Artykuł był wyświetlony: 745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu