ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko do spraw windykacji opłat komunikacyjnych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Data udostępnienia: 2018-01-11

Ogłoszono dnia: 2018-01-11 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-01-31 17:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.4.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: ekonomia,  finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja;
• znajomość przepisów następujących ustaw:
- Prawo przewozowe,
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,
- Kodeks cywilny,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych;
• dyspozycyjność;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu i wysoka odporność na stres;
• pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętności analityczne;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu nieopłaconych opłat dodatkowych.
2) Bieżące wprowadzania do systemu i rozliczanie opłaconych opłat dodatkowych (wpłaty), sądowych nakazów zapłaty, wpłat z egzekucji komorniczej, zwrotów kosztów sądowych oraz kosztów egzekucji komorniczej, naliczonych odsetek.
3) Prowadzenie sprawozdawczości i analityki, uzgadnianie kont z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości.
4) Prowadzenie ewidencji wezwań do zapłaty (druki ścisłego zarachowania), wydawanie druków wezwań do zapłaty kontrolerom biletów, rozliczanie zwrotów (druki anulowane, uszkodzone).
5) Przygotowywanie, generowanie i ewidencjonowanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wysyłka wezwań. 
6) Rozliczanie wyników windykacji należności w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał, półrocze, rok).
7) Rozliczanie wyników kontroli biletów w zakresie wyliczania kontrolerom biletów należnej prowizji za dany miesiąc.
8) Rozliczanie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów adwokackich, kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji za dany miesiąc.
9) Bieżące prowadzenie archiwizacji spraw całkowicie rozliczonych.
10) Weryfikacja poprawności danych osobowych na drukach wezwań do zapłaty w zakresie poprawności danych.
11) Bieżąca ewidencja pozwów, nakazów zapłaty, klauzul wykonalności, rozliczanie kosztów.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II i III piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-31 17:00:00
b. Sposób:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw windykacji opłat komunikacyjnych”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw windykacji opłat komunikacyjnych”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 14:04:23
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 14:04:31
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 13:06:31
Artykuł był wyświetlony: 1496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu