ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. planowania i analiz budżetu miejskiej oświaty

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2018-03-05

Ogłoszono dnia: 2018-03-05 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-03-20 17:00:00

Nr ogłoszenia: 20/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.20.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów lub rachunkowości;
• co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
• umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych),
• znajomość przepisów prawa z zakresu:
• prawa oświatowego, w tym ustawy o systemie oświaty,
• ustawy o rachunkowości;
• ustawy o finansach publicznych;
• ustawy o samorządzie gminnym;
• ustawy Prawo zamówień publicznych
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• wysoka odporność na stres;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
 
b. Wymagania dodatkowe:

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
• doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym realizacji i rozliczeniu projektów,
•  doświadczenie w zakresie realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
• podstawowa wiedza z zakresu działania Wydziału Edukacji oraz funkcjonowania Urzędu,
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy
w szczególności:
1) Gromadzenie informacji do sporządzania zbiorczych planów finansowych;
2) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
3) Sporządzanie analiz finansowych;
4) Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem placówek niepublicznych;
5) Współpraca z głównymi księgowymi i dyrektorami placówek oświatowych w zakresie wykonywanych czynności;
6) Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta, w tym w szczególności z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości, Wydziałem Podatków i Opłat.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Okólna 2, I i II piętro. W budynku brak jest windy osobowej. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie   z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) zawarta zostanie na czas określony do 6 miesięcy. 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-20 17:00:00
b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. planowania i analiz budżetu miejskiej oświaty”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 marca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. planowania i analiz budżetu miejskiej oświaty”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 marca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 15:48:42
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 15:52:44
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 14:20:29
Artykuł był wyświetlony: 829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu