ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. ochrony przyrody, rolnictwa i obsługi technicznej wydziału

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2018-03-07

Ogłoszono dnia: 2018-03-07 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-03-20 17:00:00

Nr ogłoszenia: 21/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.21.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• ukończone studia wyższe na kierunku ochrona środowiska i pokrewne (m.in. ochrona przyrody, rolnictwo, geografia, zootechnika), lub
• wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletnie doświadczenie
 w pracy na stanowisku związanym z ochroną przyrody, ochroną środowiska, leśnictwem, rolnictwem;
• co najmniej roczny staż pracy;
• znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie zadań będących w kompetencji prezydenta,
• znajomość procedur administracyjnych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
• umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań;
• umiejętność redagowania pism urzędowych;
• dyspozycyjność;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu i wysoka odporność na stres;
• pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętności analityczne;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
• doświadczenie w administracji publicznej.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
• współdziałanie z administracją rządową, jednostkami gospodarczymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w zakresie ochrony przyrody;
• obsługa administracyjna i techniczna wydziału, w tym:
a) przyjmowanie i rejestracja wpływającej do wydziału korespondencji,
b) prowadzenie wydziałowego rejestru skarg i wniosków, rejestru upoważnień
i pełnomocnictw, rejestru uchwał rady miasta, rejestru zarządzeń prezydenta;
• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym rejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb i przygotowywanie zaświadczeń;
• prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa:
a) prowadzenie spraw związanych z  produkcją roślinną i zwierzęcą,
b) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS w zakresie rolnictwa,
c) współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
d) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w produkcji rolnej powstałymi
w wyniku klęsk żywiołowych oraz współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych;
• współpraca przy projekcie badawczym dotyczącym rolnictwa miejskiego;
• przyjmowanie i załatwianie wniosków dotyczących drzewostanu i innych elementów przyrody;
• przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
• prowadzenie spraw dotyczących wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie zieleni.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, parter. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-20 17:00:00
b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw ochrony przyrody, rolnictwa i obsługi technicznej wydziału”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 marca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw ochrony przyrody, rolnictwa i obsługi technicznej wydziału”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 marca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 12:09:10
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 12:11:34
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 15:24:46
Artykuł był wyświetlony: 996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu