ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 25/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Miejski Konserwator Zabytków

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury

Data udostępnienia: 2018-04-10

Ogłoszono dnia: 2018-04-10 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-04-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: 25/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.25.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe z dziedziny nauk związanych z ochroną zabytków, a w szczególności: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, historia sztuki, zabytkoznawstwo  – ochrona zabytków, archeologia, architektura i urbanistyka;
• co najmniej 3 – letni staż pracy w zawodzie w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków;
• co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej;
• Niezbędna znajomość przepisów i zagadnień z zakresu:
-ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
-ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
-ustawy prawo budowlane,
-ustawy o pracownikach samorządowych,
-ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-posiadanie wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
• umiejętności myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, negocjowania, planowania i organizacji pracy;
• kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu;
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
• umiejętność kształtowania właściwych relacji interpersonalnych;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
• postawa etyczna i wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, zgodnie z etyką urzędniczą.
• umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Wymagania dodatkowe:
• posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
1. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;
2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4. realizowanie zadań określonych w przepisach ustawy prawo budowlane w stosunku do zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
5. opiniowanie w odniesieniu do dóbr kultury przedsięwzięć dotyczących realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego lokalizowanych na podstawie spec ustaw;
6. przyjmowanie zawiadomień o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagrożeniu dla zabytku i zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku;
7. organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, wydawanie zaleceń pokontrolnych, decyzji nakazujących wraz z kontrolą ich wykonania;
8. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu ochrony i zabezpieczenia zabytków;
9. powiadamianie odpowiednich organów, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących zabytków;
10. prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierających: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną;
11. wydawanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, wykonywania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian;
12. wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;
13. realizowanie zadań polegających na przyznawaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
14. upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
15. opracowanie planu ochrony zabytków i prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych lub konfliktów zbrojnych.
 
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej  34,  parter. W budynku  jest winda osobowa. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie  z Wstawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) zawarta zostanie na czas określony do 6 miesięcy. 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 65

V. Wymagane dokumenty:

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
• kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
• kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe)
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-20 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 kwietnia  2018 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

 
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 kwietnia  2018 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie  n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www. bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).  
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
       
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 10:55:17
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 10:59:24
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 14:49:56
Artykuł był wyświetlony: 1161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu