ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 37/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. windykacji opłat komunikacyjnych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Data udostępnienia: 2018-07-03

Ogłoszono dnia: 2018-07-03 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-07-17 17:00:00

Nr ogłoszenia: 37/2018

Id ogłoszenia: WOR.2110.37.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja;
• umiejętność obsługi urządzeń informatycznych oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych),
• znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
• znajomość ustawy prawo przewozowe;
• znajomość ustawy kodeks cywilny;
• znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
• znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność organizowania pracy oraz działania pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• wysoka odporność na stres;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania Urzędu oraz samorządu Miasta.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy
w szczególności:
1. Prowadzenie windykacji należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu:
2. Ewidencja opłat dodatkowych w systemie.
3. Bieżące rozliczanie opłat dodatkowych, opłat manipulacyjnych, opłat rozłożonych na raty, umorzonych i anulowanych.
4. Sporządzanie wezwań do zapłaty, rozliczanie wezwań doręczonych i niedoręczonych.
5. Sporządzanie zestawień pasażerów wyłudzających przejazdy celem kierowania spraw na policję.
6. Sporządzanie zestawień dłużników celem ustalenia danych osobowych w zbiorze PESEL.
7. Sporządzanie zestawień dłużników, kompletowanie dokumentów niezbędnych so złożenia pozwów do sądu.
8. Sporządzanie zestawień dłużników posiadających sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, kierowanie spraw do egzekucji komorniczej.     
9. Obsługa interesantów.
10. Udzielanie informacji w zakresie przepisów porządkowych i taryfowych obowiązujących w transporcie zbiorowym miasta Gorzowa Wlkp.
11. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do składanych przez pasażerów odwołań.
12. Prowadzenie spaw dotyczących rozkładania na raty i umarzania należności (w tym umorzeń zbiorowych), sporządzanie zestawień wymaganych w okresach sprawozdawczych.
13. Prowadzenie spraw związanych z sądowymi nakazami zapłaty m.in. wystąpienia o klauzulę wykonalności, wystąpienia o zwrot ¾ wpisu sadowego, przygotowywanie zawiadomień o niedopłatach.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II piętro. W budynku jest winda osobowa. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie             z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) zawarta zostanie na czas określony do 6 miesięcy. 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-17 17:00:00
b. Sposób:
 
 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. windykacji opłat komunikacyjnych”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. windykacji opłat komunikacyjnych”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       ds. windykacji opłat komunikacyjnych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 16:38:49
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 17:03:55
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 11:16:02
Artykuł był wyświetlony: 923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu