ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 41/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. administracyjnych i komunikacji społecznej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-07-04

Ogłoszono dnia: 2018-07-04 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-07-17 17:00:00

Nr ogłoszenia: 41/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.41.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe ;
• znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
• znajomość przepisów Statut Miasta Gorzowa Wlkp.;
• znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
• umiejętność własnej organizacji pracy; 
• znajomość obsługi urządzeń informatycznych, w tym znajomość programów Word Excel;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
• kreatywność, zaangażowanie;
• systematyczność;
• asertywność, obowiązkowość, rzetelność;
• umiejętność pracy w zespole.
 
 
b. Wymagania dodatkowe:

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej dla samorządów
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania Urzędu Miasta oraz pracy rady miasta;
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.
• przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję  wpływającą do rady, monitorowanie terminów odpowiedzi;
• przygotowywanie organizacyjne i techniczne  spotkań przewodniczącego   i wiceprzewodniczących rady;
• przygotowywanie okolicznościowej korespondencji, konferencji prasowych oraz wystąpień przewodniczącego rady;
• współudział w przygotowywaniu scenariusza sesji rady miasta;
• obsługa techniczna sesji rady miasta;
• współudział w sporządzaniu protokołu z sesji rady miasta i przedstawianie do zatwierdzenia rady oraz podpisu przewodniczącego rady;
• współudział w przygotowywaniu i przedstawianiu do podpisu przewodniczącego rady podjętych przez radę uchwał i stanowisk rady;
• sporządzanie odpisów uchwał podjętych przez radę;
• przekazywanie odpisów uchwał do Kancelarii Prezydenta Miasta;
• obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie swojego stanowiska pracy;
• prowadzenie spraw i rejestrów  wyróżnień honorowych przyznawanych przez radę miasta;
• przygotowywanie dorocznych imprez  i uroczystości organizowanych  przez biuro,         w tym uroczystych sesji;
• prowadzenie zbioru i rejestru uchwał rady miasta;
• ustalanie planu dyżurów  radnych i prowadzenie obsługi kancelaryjnej dyżurów  przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miasta;
• prowadzenie rejestru radnych i ewidencji legitymacji radnych;
• współpraca w przygotowaniu spraw związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, I piętro. W budynku jest winda osobowa. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie  z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) zawarta zostanie na czas określony do 6 miesięcy. 
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 
 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-17 17:00:00
b. Sposób:
 
 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. administracyjnych i komunikacji społecznej”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. administracyjnych i komunikacji społecznej”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 17 lipca 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:


Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1) listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2) telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. administracyjnych i komunikacji społecznej.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 14:44:54
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 14:49:02
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-08-03 11:48:02
Artykuł był wyświetlony: 1558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu