ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 45/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista ds. koordynacyjno-technicznych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Strategii Miasta

Data udostępnienia: 2018-08-03

Ogłoszono dnia: 2018-08-03 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-08-16 16:30:00

Nr ogłoszenia: 45/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.45.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe techniczne,  preferowane wykształcenie wyższe  budowlane;
• znajomość przepisów ustawy:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- prawo budowlane;
• znajomość dokumentów strategicznych i planistycznych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego;
. umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka odporność na stres;
• pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery;
• komunikatywność;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętności analityczne;
• obowiązkowość, dokładność, zdolność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
• rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska;
• wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
• znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
• znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
• umiejętność redagowania pism urzędowych i umów cywilnoprawnych;
• mile widziane posiadanie uprawnień;
• mile widziana  praca w jednostkach samorządowych przy realizacji inwestycji lub remontów
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) Bezpośrednie prowadzenie monitoringu technicznego dla prowadzonych zadań inwestycyjnych kontrola i sprawozdawczość z postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktu.
2) Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Umowy o dofinansowanie.
3) Uzgadnianie i opracowywanie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu.
4) Przygotowywanie umów dot. poszczególnych zadań dot. prac budowlanych i usług, opracowanie wzoru umów z wykonawcami.
5) Zapewnienie właściwego nadzoru i zarządzania realizacją Robót, wykonywanych
w ramach usług Inżyniera Kontraktu, nadzór i monitorowanie właściwego wypełniania zobowiązań Wykonawcy Usług Inżyniera w ramach podpisanego Kontraktu.
6) Zatwierdzanie i prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktu oraz jej udostępnianie uprawnionym osobom i instytucjom.
7) Weryfikacja raportów Inżyniera Kontraktu w zakresie organizacyjnym, technicznym
i terminowym.
8) Weryfikacja świadectw płatności i faktur wykonawców pod względem rzeczowym
i technicznym oraz zgodności merytorycznej.
9) Pozyskiwanie i aktualizacja decyzji administracyjnych i pozwoleń.
10) Branie udziału w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji.
11) Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie.
12) Współudział w przygotowaniu wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych
o dofinansowanie.
13) Prowadzenie korespondencji tematycznej.
14) Kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z: prawem budowlanym, wymogami technicznymi i jakościowymi oraz zakresem i wymogami kontraktu.
15) Uczestniczenie w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach inwestycji realizowanych w ramach Projektu.
16) Rozwiązywanie problemów technicznych mających wpływ na czas, jakość i koszty realizacji kontraktu.
17) Uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy.
18) Prowadzenie monitoringu usuwania wad i niedoróbek.
19) Opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych.
20) Nadzorowanie wykonania umów przez wykonawców, w szczególności w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, składania wymaganych dokumentów
w określonych ustawowo terminach zapłaty należnych odsetek karnych.
21) Organizacja,  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  o wartości poniżej progu 30 000 Euro.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, III piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-16 16:30:00
b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynacyjno-technicznych w Wydziale Strategii Miasta”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:

 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynacyjno-technicznych w Wydziale Strategii Miasta”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       specjalisty ds. koordynacyjno-technicznych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-08-03 13:31:48
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-08-03 13:33:12
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 10:24:43
Artykuł był wyświetlony: 662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu