ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 58/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 58/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1/2

Wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2018-10-11

Ogłoszono dnia: 2018-10-11 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-10-22 16:30:00

Nr ogłoszenia: 58/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.58.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, wojskowe.
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym preferowane w jednostkach administracji publicznej lub Siłach Zbrojnych RP;
• znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
• znajomość przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;
• bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń informatycznych, w tym znajomość programów graficznych, arkusza kalkulacyjnego i tworzenia prezentacji multimedialnych;
•  znajomość obsługi urządzeń biurowych,
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom,
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• doświadczenie w realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych.
• dyspozycyjność
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
• opracowywanie i uaktualnianie „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Gorzowa Wlkp. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
• organizowanie i zapewnienie funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
• organizowanie i zapewnienie funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
• planowanie, organizowanie i realizowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu przygotowań obronnych;
• przygotowywanie ewakuacji ludności miasta stopnia III oraz opracowywanie w tym zakresie dokumentacji;
• planowanie przygotowania tymczasowych budowli ochronnych na terenie miasta oraz prowadzenie ewidencji i kontrola stałych budowli ochronnych;
• zapewnienie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS;
• prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych przez jednostki podległe nadzorowane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Łokietka 22, II piętro.  W budynku brak jest windy osobowej. Praca w wymiarze ½ etatu, codziennie wymiarze 4 godzin. Godziny rozpoczęcia pracy każdego dnia - do uzgodnienia. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych – na okres do 6 miesięcy
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-22 16:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 22 października 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 22 października 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:


Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1) listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2) telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko  ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych .
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 11:33:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 11:46:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 09:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony