ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Data udostępnienia: 2019-02-05

Ogłoszono dnia: 2019-02-05 17:24:49 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2019-02-18 16:30:00

Nr ogłoszenia: 8/2019

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.8.2019.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość,  prawo, administracja,  lub
 wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości lub z zakresu rachunkowości zarządczej i controlingu lub z zakresu analizy ekonomicznej;
• co najmniej pięcioletni staż pracy;
• dobra znajomość zagadnień prawnych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych w kontekście nadzoru właścicielskiego;
• umiejętność czytania i analizowania sprawozdań finansowych podmiotów prawa handlowego;
• znajomość aktów prawnych regulujących zadania realizowane przez biuro, w tym
znajomość przepisów następujących ustaw:
o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym,
o rachunkowości,
o gospodarce komunalnej,
kodeks postępowania administracyjnego;
• znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
• umiejętność właściwej organizacji pracy biura oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
• wysokie kompetencje organizacyjne
• bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• analityczne podejście do problemów oraz umiejętność formułowania rozstrzygnięć decyzyjnych;
• doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem pracowników.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  Dyrektora nowotworzonego Biura Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności: 
• zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań biura, programowanie działalności biura;
• stworzenie efektywnego modelu nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek z udziałem miasta;
• współpraca przy przygotowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółek;
• weryfikacja efektywności przedsięwzięć zaangażowania kapitałowego spółki;
• dokonywanie oceny,  w szczególności  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej i rynkowej spółek oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta; okresowych sprawozdań  z  wyników tej oceny;
• współpracowanie ze spółkami i fundacjami z udziałem miasta prowadzącymi działalność na mieniu komunalnym;
• opracowywanie projektów uchwał rady miasta w zakresie działalności biura oraz ich realizacja;
• opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta  oraz realizacja wydanych zarządzeń;
• przygotowywanie materiałów merytorycznych i sprawozdawczo-informacyjnych dla prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika;
• udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków;
• nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w urzędzie oraz tajemnicy służbowej.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, I piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy. Termin nawiązania stosunku pracy: nie wcześniej niż 01 marca 2019 roku
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-18 16:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 17:24:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 17:24:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-05 17:01:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony