ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. analiz ekonomicznych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Data udostępnienia: 2019-02-08

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 12:23:21 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2019-02-18 16:30:00

Nr ogłoszenia: 9/2019

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.9.2019.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość,    lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości lub z zakresu rachunkowości zarządczej i controlingu lub z zakresu analizy ekonomicznej;
• co najmniej pięcioletni staż pracy;
• dobra znajomość zagadnień prawnych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych w kontekście nadzoru właścicielskiego;
• umiejętność czytania i analizowania sprawozdań finansowych podmiotów prawa handlowego;
• znajomość aktów prawnych regulujących zadania realizowane przez biuro, w tym
znajomość przepisów następujących ustaw:
o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym,
o rachunkowości,
o gospodarce komunalnej,
kodeks postępowania administracyjnego;
• znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
• wysokie kompetencje organizacyjne i analityczne;
• innowacyjność i twórcze podejście do realizacji zadań;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• analityczne podejście do problemów oraz umiejętność formułowania rozstrzygnięć decyzyjnych;
• doświadczenie zawodowe związane z działalnością spółek, lub nadzorem właścicielskim nad spółkami.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  pracownika należy w szczególności:
• weryfikacja dokumentów organizacyjnych oraz finansowych sporządzanych przez spółki,
• weryfikacja efektywności przedsięwzięć zaangażowania kapitałowego spółki;
• dokonywanie oceny,  w szczególności  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej i rynkowej spółek oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z  wyników tej oceny;
• opiniowanie pod względem ekonomicznym dokumentów związanych z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. w spółkach, m.in. dokumentów na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia, sprawozdań finansowych, planów rzeczowo-finansowych, programów strategicznych, planów naprawczych i restrukturyzacji spółek,
• przygotowywanie analizy skutków finansowych i prawnych dla spółek i Miasta Gorzowa Wlkp. związanych z zaciąganiem zobowiązań przez spółki z kapitałowym udziałem Miasta Gorzowa Wlkp.,
• cykliczne gromadzenie i analizowanie danych ekonomiczno-finansowych i statystycznych dotyczących spółek z kapitałowym udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. na potrzeby m.in. Biura, Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., Rady Miasta Gorzowa Wlkp., w tym prowadzenie zestawień i przygotowywanie prezentacji danych,
• przygotowywanie opinii ekonomicznych w zakresie zasadności i skutków prywatyzacji, tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji spółek,
• przygotowywanie materiałów merytorycznych i sprawozdawczo-informacyjnych dla prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika;
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, I piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy. Termin nawiązania stosunku pracy: nie wcześniej niż 01 marca 2019 roku
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. analiz ekonomicznych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-18 16:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. analiz ekonomicznych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. analiz ekonomicznych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       ds. analiz ekonomicznych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

 
 
Gorzów Wlkp., dnia 08 lutego 2019 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-08 12:19:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-08 12:23:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-24 18:22:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony