ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 30312

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Laborant ds. pobierania i transportu próbek

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Laboratorium Pracownia w Gorzowie Wlkp.

Data udostępnienia: 2018-07-14

Ogłoszono dnia: 2018-07-14 przez Witold Węgrzyn

Termin składania dokumentów: 2018-07-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: 30312

Id ogłoszenia: 30312

Zlecający: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność koncentracji
 • systematyczność
 • umiejętność właściwej organizacji pracy i tworzenia pozytywnej relacji w grupie
 • umiejętność holowania (w tym łodzi)
 • prawo jazdy kat. "B"
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
wykształcenie: wyższe o profilu: chemia, ochrona, biotechnologia lub pokrewne

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie pojazdem służbowym do 3,5 t podczas wyjazdów terenowych w celu pobierania próbek do badań
 • wykonywanie pomiarów i/lub badania w terenie i/lub analiz laboratoryjnych w celu oceny stanu zanieczyszczenia środowiska
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wyposażenia, monitorowanie warunków lokalowych i środowiskowych w celu zapewnienia jakości wyników
 • sporządzanie zapisów na poszczególnych etapach pracy z wykonywanych pomiarów i pobierania próbek w celu ich udokumentowania
 • dokonywanie bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości w celu zapewnienia wiarygodności wyników
 • uczestniczenie pod nadzorem doświadczonych pracowników w walidacji metod badawczych w celu potwierdzenia, że metoda jest odpowiednia do zamierzonego celu
 • uczestniczenie w szkoleniach w celu utrzymania i rozwijania kwalifikacji
 • w uzgodnieniu z Głównym Specjalistą (ds. technicznych) zgłasza potrzeby w zakresie zakupu niezbędnych materiałów w celu utrzymania ciągłości badań/pomiarów

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy
 • praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych
 • wysiłek fizyczny (przenoszenie sprzętu pomiarowego o masie do ok. 20 kg)
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych
 • prowadzenie pojazdów służbowych o masie do 3,5 t

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy kat. "B"
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie  polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-31 15:30:00
b. Sposób:
decyduje data: wpływu oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
ul. Kostrzyńska 48
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem "Rekrutacja laborant ds. pobierania i transportu próbek"

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
Oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • sprawdzian wiedzy
 • rozmowa rekrutacyjna.
Planowany termin zatrudnienia: sierpień - wrzesień 2018 r.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 2200 zł brutto.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 45 48 455
 
 Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 
Dane osobowe - klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wios@zgora.pios.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zgora.pios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu