ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 16:00:32

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW

 
 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW
do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Województwo Lubuskie – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2017) ogłasza otwarty nabór na partnera do realizacji projektu konkursowego:
„Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”
planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego oraz realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu, w szczególności w obszarach województwa w celu likwidacji barier zdrowotnych ludzi aktywnych zawodowo oraz pragnących powrócić na rynek pracy. Ponadto projekt przewiduje działania profilaktyczne i szkoleniowe zapobiegające schorzeniom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania pracy.
W ramach programu „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” zakładana jest realizacja następujących działań:
 • Działania informacyjno – edukacyjne o Programie oraz problemach zdrowotnych objętych interwencją
 • Działania wstępnej interwencji polegające na skierowaniu przez lekarzy POZ, AOS, lekarzy medycyny pracy pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie bądź samodzielne wnioskowanie przez osobę pragnącą wziąć udział w programie zdrowotnym (po akceptacji Koordynatora merytorycznego projektu lub wyznaczonej przez niego osoby)
 • Konsultacja lek. specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii
 • Właściwe świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej
 • Konsultacje lekarza medycyny pracy w celu określenia aktualnych szans zawodowych (kwalifikacja zdrowotna) i prognoz dotyczących dalszej aktywności zawodowej.
 • Konsultacje psychologiczne – na podstawie zaleceń wynikających z konsultacji rehabilitacyjnej lub zespołu prowadzącego
 • Szkolenia dla uczestników programu ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia
 • Końcowa ocena odbytej rehabilitacji
 
Do współpracy na zasadzie partnerstwa w zakresie wspólnej realizacji Projektu zapraszamy podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, tj.
 • Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, posiadające ponad 2 – letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego
 
Do zadań partnerów projektu należeć będzie
realizacja działań informacyjno - edukacyjnych związanych z realizowanym Programem w celu zwiększenia liczby pacjentów kwalifikujących się do udziału w Projekcie, rozpowszechnienie materiałów informacyjno – edukacyjnych o działaniach realizowanych w ramach Projektu, kierowanie przez podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna min. 10 pacjentów miesięcznie do udziału w Projekcie.
Wymagania merytoryczne wobec Partnerów realizujących Projekt:„Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”szczegółowo określa Regulamin Konkursu nr RPLB.06.07.00-IŻ.00-08-K01/18 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 263/3659/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 maja 2018r.
Termin realizacji projektu: 2018-2020
 
Kryteria wyboru partnera:
 • Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia).
   
  • Podmiot jest placówką  leczniczą działającą w zakresie POZ, AOS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot posiada aktualną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot posiada doświadczenie w zakresie upowszechniania edukacji prozdrowotnej oraz realizacji innych programów zdrowotnych (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, posiadające ponad 2 – letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego
  • Podmiot posiada min. 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot leczniczy prowadzi działalność na terenie województwa lubuskiego (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
  • Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS (spełnia 1 pkt /nie spełnia 0 pkt)
 
Oferty partnerstwa należy złożyć w kopercie z dopiskiem
„Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą”
Należy je dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
ul. Fabryczna 70
66-400 Gorzów Wielkopolski
w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 29 czerwca 2018 r.
 
Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej WOMP – www.womp.gorzow.pl  w dniu 30 czerwca 2018 r.
 
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
 • oferta współpracy podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu - załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  • formularz dla podmiotu leczniczego:
  • formularz dla organizacji pozarządowej:
    
 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków EFS oraz o spełnianiu innych kryteriów wyboru partnera:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Gorzów Wlkp.
Osoba, która wytworzyla informację: Leopold Gładki Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kobierzewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 16:00:32
Wprowadził informację do BIP: Leopold Gładki Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 16:19:04
Osoba, która zmieniła informację: Leopold Gładki Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 10:05:07
Artykuł był wyświetlony: 882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu