ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: CUW.210.1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: księgowa ds. rozliczeń - kasjer

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Renata Zimna

Termin składania dokumentów: 2018-12-18 09:00:00

Nr ogłoszenia: CUW.210.1.2018

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Kandydatem może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada minimum wykształcenie średnie,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: księgowa ds. rozliczeń - kasjer.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) oraz programów księgowych i kasowych.
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych oraz ustaw:
  1. Kodeksu postępowania administracyjnego,
  2. Ustawy o samorządzie gminnym,
  3. Ustawy o finansach publicznych,
  4. Ustawy o rachunkowości,
  5. Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Doświadczenie związane z: obsługą kasy, obsługą klientów.
 4. Predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, uczciwość, cierpliwość, życzliwość, wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętności: pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, sprawnej organizacji pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kartotek czynszów, naliczanie comiesięcznych przypisów, wystawianie faktur sprzedaży, księgowanie zapłat oraz sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Drukowanie książeczek opłat czynszu. Comiesięczne uzgadnianie stanu kartotek z główna księgową;
 2. Prowadzenie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych. Przygotowywanie oraz uczestniczenie w corocznych zebraniach wspólnot;
 3. Prowadzenie kartotek nieczystości płynnych, wystawianie faktur sprzedaży, księgowanie zapłat. Comiesięczne uzgadnianie stanu kartotek z główną księgową;
 4. Comiesięczna analiza kont czynszów i ścieków wywożonych, wystawianie upomnień oraz pozwów do sądu, a następnie wniosków egzekucyjnych do komornika;
 5. Egzekwowanie kar i odsetek od nieterminowych wpłat;
 6. Prowadzenie ewidencji podatku VAT, rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 7. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Obsługa kasowa CUW i obsługiwanych jednostek, w tym:
  1. przyjmowanie wpłat od petentów, oraz z tytułu rozliczeń z pracownikami CUW i obsługiwanych jednostek oraz odprowadzanie podjętej gotówki do Banku,
  2. wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy,
  3. dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
  4. zwracanie do Banku nierozdysponowanej gotówki,
  5. bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdej jednostki oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi Głównej księgowej,
  6. składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych w Banku prowadzącym rachunki bankowe Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim i obsługiwanych jednostek oraz przeliczenie ilości blankietów czekowych i potwierdzanie ich odbioru,
  7. prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania:
   - czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
   - arkuszy spisu z natury,
   - kwitariuszy K-103,
   - dowodów KP, KW,
  8. anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  9. przestrzeganie zasad transportu wartości pieniężnych wpłacanych i podjętych z banku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 793),
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego oraz przepisów szczegółowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca biurowa wymagająca dużego stopnia samodzielności,
 2. Pełny wymiar czasu pracy,
 3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
 4. Praca w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim oraz pobieranie i odprowadzanie gotówki do punktu bankowego obsługującego jednostkę,
 5. Praca przy monitorze powyżej 4 godz.
 6. Bezpośredni kontakt z klientami.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie;
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane staż pracy i doświadczenie wraz ze świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy;
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku księgowej ds. rozliczeń - kasjera;
 5. Oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 7. Oświadczenie, o zapoznaniu się z klauzula informacyjną RODO – stanowiący zał. nr 1 – na formularzu stanowiącym zał. Nr 2 do ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-18 09:00:00
b. Sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty  i oznakować w następujący sposób: „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2018 r.  w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko księgowa ds. rozliczeń – kasjer w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim."
c. Miejsce:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 18 grudnia 2018 r. o godz. 09.00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim –  ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie - pok. nr 16.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne (w części dot. wymagań niezbędnych) zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego: Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
Kontakt w sprawie rekrutacji: Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim – Renata Zimna, tel. 95 757 13 38. 
 
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, reprezentowana przez Kierownika, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 1338, adres e-mail: oswiata@osno.pl.
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Monika Matela - pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim – księgowa ds. rozliczeń - kasjer - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze - od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a)  dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.
 
Załącznik nr 2
Oświadczenie
Ja niżej podpisana(-y) …………………………………………………..……… oświadczam, że:
                                                               (Imię i nazwisko)
 1. Moje dane osobowe, znajdujące się w dokumentach przedłożonych w ofercie pracy w toku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, czasie i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi w tym zakresie prawach.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w celu udziału w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, w zakresie wynikającym ze złożonych w ramach tej procedury dokumentów - przez administratora danych, którym będzie Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, reprezentowane przez Kierownika, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 1338, adres e-mail: oswiata@osno.pl.
 
…………………………………                                                    ……………………………
           (miejscowość, data)                                                                               (podpis)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Zimna Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Zimna Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 09:24:11
Wprowadził informację do BIP: Renata Zimna Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 09:26:43
Osoba, która zmieniła informację: Renata Zimna Data ostatniej zmiany: 2018-12-21 11:20:20
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu