ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-3/17-JK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista d/s. komunalnych

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2017-10-05

Ogłoszono dnia: 2017-10-05 przez Józef Brzezicki

Termin składania dokumentów: 2017-10-20 12:00:00

Nr ogłoszenia: ZGKiM-1110-3/17-JK

Zlecający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie ,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 4 – letni staż pracy lub średnie techniczne i co najmniej 5– letni staż pracy.
 • prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie   kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań: transport, ochrona środowiska lub pokrewne
 2. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 3. znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów transportowych,
 4. umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 5. biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD,EXCEL),
 6. dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość
 7. dobra znajomość z budowy maszyn i pojazdów komunalnych,
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. komunalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Między innymi:
 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń dotyczących usług transportowych, nieczystości stałych i płynnych,
 • realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości, porządku w gminie oraz  zieleni miejskiej,
 • organizacja i kontrola pracy działu,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji posiadanych środków transportowych,
 • wystawianie kart drogowych, rozliczanie paliw, olejów i części zamiennych ,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie zadań działu
 • prowadzenie i nadzór spraw związanych z ochroną środowiska,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych  oraz sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • nadzór nad realizacją robót remontowych środków transportu i maszyn,
 • sporządzanie sprawozdań i analiza danych związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 • zaopatrzenie w materiały i części zamienne.
 • sporządzanie faktur i wykazów za wykonane usługi transportowe i inne.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku ZGKiM w Iłowej bez podjazdu i  windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno  – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin , w tym przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie,
 • praca w terenie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesieno – zimowym – min.+ 18o   C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony BIP),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopie prawa jazdy,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-20 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Specjalista ds. Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - Oferta”
c. Miejsce:
W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25  sekretariat pokój nr 10.

VII. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że pracownik może zostać zatrudniony na stanowisku pracy niezwłocznie.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone  w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędzie się po w/w terminie.
O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Brzezicki Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Brzezicki Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 10:12:39
Wprowadził informację do BIP: Józef Brzezicki Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 10:15:34
Osoba, która zmieniła informację: Józef Brzezicki Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 11:07:51
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu