ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego

Finansowanie: przelew

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-28 15:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-03-28 15:10:00

Ogłoszono dnia: 2018-03-13 przez Halina Wysługocka

Treść:

Brody , dnia 13 marca 2018 r.
 
Zapytanie ofertowe
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.
 
 
1.Zamawiający : Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach , ul. Kilińskiego 11, 68-343 Brody, tel. 683712509 zaprasza do złożenia oferty na:
 
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarno- higienicznych, szatni i korytarzy szkolnych.
2) Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, szatniach i korytarzach   w budynkach  Publicznej szkoły Podstawowej w Brodach  zawierający wykaz podstawowych robót budowlanych:
 przygotowanie podłoży pod malowanie,
 roboty malarskie emulsyjne, olejne, chlorokauczukowe,
 wymiana płytek ściennych glazurowych,
 wymiana płytek posadzkowych,
 wymiana urządzeń sanitarnych,
 wymiana skrzydeł drzwiowych,
 
Szczegółowy wykaz robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
 
3. Termin realizacji zamówienia: od 25.06.2018 r. do 24.08. 2018 r.
4. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert w dniu 28.03.2018r. o godz.15:10.
6. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 28.03.2018 r., do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach  ul. Kilińskiego 11,   68-343 Brody (liczy się data wpływu).
 
7. Sposób przygotowania oferty:
1. Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - załącznik nr 1- Formularz oferty,
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej w oparciu o załączony kosztorys ofertowy oraz oględziny na miejscu.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni,
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
8. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem robót na miejscu  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach ul. Kilińskiego 11  i wykonać na tej podstawie ofertę cenową.
9. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
10. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp,
 
8. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta na - Remont pomieszczeń”.
9. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w sprawach formalnych i merytorycznych: Barbara Czahajda tel.68 3712509
 
10. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
13. Załączniki:
1) formularz - Oferta Wykonawcy,
2) kosztorys ofertowy
3) wzór umowy,
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 13:34:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:36:56
Wprowadził informację do BIP: Marzanna Greń Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:55:57
Osoba, która zmieniła informację: Marzanna Greń Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 09:45:12
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu