ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista do spraw planowania, księgowości, sprawozdawczości i płac

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-01-07

Ogłoszono dnia: 2019-01-07 przez Elżbieta Krasowska

Termin składania dokumentów: 2019-01-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe oraz udokumentowany 4 - letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie oraz udokumentowany 5 - letni staż pracy,
 • znajomość Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów: kadrowo- płacowych i programu
„Płatnik”, Word, Excel,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz pochodnych (składki ZUS, podatek),
 • znajomość zasad sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
 •  
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wymagania dodatkowe:
 2. udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku księgowym lub płacowym,
 3. znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji stanowiska pracy,
 4. znajomość Systemu Informacji Oświatowej,
 5. doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,
 6. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
  1. zakres odpowiedzialności:
organizacyjną i funkcjonowaniem szkoły oraz zlecanych na bieżąco przez dyrektora.
prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji programów finansowanych z funduszy UE,
wystawianie czeków i ich rejestrowanie
     przyjmowanie wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji, wynajem pomieszczeń oraz
spłatę pożyczek z ZFŚS itp.
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami sporządzanie raportów kasowych
rozliczanie oraz wypłacanie delegacji służbowych, stypendiów, rachunków gotówkowych itp.
Obsługa programu Płace, Kasa Należyte archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji wcześniej sporządzonej Wykonywanie innych czynności i zadań podyktowanych konkretną sytuacją
dochodowego oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym
prowadzenie dokumentacji źródłowej oraz naliczanie i przekazywanie składek związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników, Właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. Opracowywanie instrukcji wewnętrznych na zlecenie kierownika jednostki. Bieżące rozpoznanie rynku i dokonywanie zakupów Prowadzenie rejestru faktur. Sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w przechowywanej dokumentacji Prowadzenie kasy:
- Bieżące prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłaty wynagrodzeń (np. oświadczeń, zaświadczeń, aktów urodzenia)
Naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Prawidłowe i terminowe przygotowywanie oraz przekazywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz deklaracji rocznej do ZUS wraz z załącznikami Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i uprawnionych członków rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Prawidłowe i terminowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych Dokonanie rocznego rozliczenia pracowników zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych Sporządzanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku
Specjalista zobowiązany jest do następujących czynności takich jak:
Znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Wystawianie zaświadczeń dla pracowników według potrzeb Zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w przechowywanej dokumentacji
 1. zakres uprawnień:
 
 • Żądania przekazania informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania powierzonych zadań
 • Odmowy wykonania polecenia sprzecznego z obowiązującymi przepisami
 • Zastępowanie gł. Księgowego w czasie jego nieobecności

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
•     wymiar etatu - niepełny etat
     •     miejsce wykonywania pracy -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie 
     •     praca przy wykorzystaniu komputera (do 4 godzin dziennie)
     •     stanowisko wyposażone w komputer, monitor ekranowy, drukarkę.

V. Wymagane dokumenty:

.  Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego    
       lub umyślne przestępstwa skarbowe
•     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•     oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb       
       niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-21 15:00:00
b. Sposób:
a. Termin:
2019-01-21 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście pok. 27 lub pocztą na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie   ul. Niepodległości 7
z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty ds. planowania,księgowości, sprawozdawczości i płac w terminie do 21.01.2019r.
Kontakt tel. 68-3762566.
 
c. Miejsce:
Aplikacja , które wpłyną  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście pok. 27 lub pocztą na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie   ul. Niepodległości 7
z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty ds. planowania,księgowości, sprawozdawczości i płac w terminie do 21.01.2019r.
Kontakt tel. 68-3762566.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żaganiu BIP www.powiatzaganski.pl i na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, ul. Niepodległości 7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Krasowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-07 14:11:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 14:12:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 12:52:25
Artykuł był wyświetlony: 119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Bolesława Chrobrego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu