ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy specjalista ds. planowania, księgowości, sprawozdawczości i płac

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, ul. Gimnazjalna 13, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-01-09

Ogłoszono dnia: 2019-01-09 przez Dyrektor ZSP w Żaganiu

Termin składania dokumentów: 2019-01-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2019

Id ogłoszenia: 1.2019

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe oraz udokumentowany 4 - letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie oraz udokumentowany 5 - letni staż pracy,
 • znajomość Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych,  Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 •  biegła znajomość obsługi komputera oraz programów: kadrowo- płacowych i programu „Płatnik”, Word, Excel,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz pochodnych (składki ZUS, podatek),
 • znajomość zasad sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 
b. Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku księgowym lub płacowym,
 • znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji stanowiska pracy,
 • znajomość Systemu Informacji Oświatowej, programów Vulcan Optivum
 • doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności:
Specjalista zobowiązany jest do następujących czynności takich jak:  
 1. Znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,   
 2. Wystawianie zaświadczeń dla pracowników według potrzeb
 3. Bieżące prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłaty wynagrodzeń (np. oświadczeń, zaświadczeń, aktów urodzenia)   
 4. Naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie    
 5. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   
 6. Prawidłowe i terminowe przygotowywanie oraz przekazywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz deklaracji rocznej do ZUS wraz z załącznikami 
 7. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i uprawnionych członków rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
 8. Prawidłowe i terminowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych  
 9. Dokonanie rocznego rozliczenia pracowników zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
 10. Prowadzenie kart wynagrodzeń (dochodów, potrąconych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz kart zasiłkowych
 11. Sporządzanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego oraz przekazywanie ich pracownikom i właściwym urzędom skarbowym  
 12. Przygotowywanie dokumentacji związanej z odejściem pracownika na rentę lub emeryturę
 13. Właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych 
 14. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. 
 15. Sporządzanie sprawozdań PFRON.
 16. Opracowywanie instrukcji wewnętrznych na zlecenie kierownika jednostki.
 17. Obsługa programu Płace, 
 18. Należyte archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji wcześniej sporządzonej 
 19. Wykonywanie innych czynności i zadań podyktowanych konkretną sytuacją organizacyjną i funkcjonowaniem szkoły oraz zlecanych na bieżąco przez dyrektora.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest na parterze ZSP w Żaganiu
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno –biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy- 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym –naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia –naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno –zimowym–min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys - curriculum vitae;
 3. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i kwalifikacje;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;
 9. oświadczenie, że kserokopie załączonych do oferty dokumentów  (jeżeli takie kserokopie zostały dołączone) są zgodne z oryginałami;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 12. odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-25 15:00:00
b. Sposób:
 1. Termin:
  2019-01-25  15:00:00
 2. Sposób:
  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko Starszy specjalista ds. planowania , księgowości, sprawozdawczości i płac”:
  • osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13
  • pocztą na adres: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13  68-100 Żagań w terminie do 25 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły)
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta pracy na stanowisko Starszy specjalista ds. planowania, księgowości, sprawozdawczości i płac"
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do ZSP Żagań. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na dalsze postępowanie sprawdzające.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej ZSP Żagań;
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą po zakończeniu naboru.
 5. Postępowanie sprawdzające kandydatów odbędzie się w dniu 28.01.2019 r. o godz. 10:00
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu
Osoba, która wytworzyla informację: Dyrektor ZSP w Żaganiu Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor ZSP w Żaganiu Data wprowadzenia do BIP 2019-01-09 15:18:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 15:20:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 10:53:51
Artykuł był wyświetlony: 135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu