ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przedmiot działalności i kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot działalności i kompetencje
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach  jest szkołą publiczną,
 • nauka w szkole trwa 8 lat.
 • szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • w szkole podstawowej do czasu wygaszenia tj. 31.08.2019 roku funkcjonują oddziały gimnazjalne
 • gimnazjum jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych lub podjęcia pracy,
 • celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, a szczególności szkoła:
  • prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
  • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
  • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
  • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju;
  • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
  • respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;
  • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
  • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
  • poszanowanie godności dziecka,  zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
  • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
  • dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
  • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.


Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, a także ukończenie szkoły w skróconym czasie. Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
 
Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców ucznia, dyrekora szkoły, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem, pedagoga, poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w formie:
 • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • nauczania indywidualnego,
 • zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje, emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • porad i konsultacji dla uczniów,
 • warsztatów,
W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegóły określają odrębne przepisy.
 
Przy szkole podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne.
 • Oddziały przedszkolne działają na zasadzie publicznych przedszkoli,
 • Oddziały przedszkolne są oddziałami obwodowymi przy szkole podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w oddziałach przedszkolnych w zakresie realizacji  podstawy programowej i rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach  codziennego 5-cio godzinnego pobytu w oddziale przedszkolnym.
 • Każdy oddział pracuje zgodnie z zatwierdzonym ramowym planem dnia ustalonym dla danej grupy,
 • Celem przedszkola jest:
  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w sytuacjach codziennych i w dalszej edukacji,
  • Budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci, tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre, a co złe,
  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także  do łagodnego  znoszenia stresów i porażek,
  • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprze muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Dudek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Dudek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-03 08:38:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-03 08:50:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Tylawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 14:22:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »