ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plakatowanie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-14 11:19:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW I TABLIC
OGŁOSZENIOWYCH
 
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku, zwana dalej Zarządcą, na zasadzie wyłączności prowadzi odpłatną działalność statutową polegającą na rozklejaniu plakatów i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta Lubsko.
2. Usługi plakatowania są odpłatne; wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Opłaty nie pobiera się za umieszczenie na słupach i tablicach ogłoszeniowych:
a) obwieszczeń urzędowych,
b) obwieszczeń i komunikatów podawanych do publicznej wiadomości przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji i władzy państwowej,
c) informacji dotyczących wszelkich imprez charytatywnych.
3. Zlecenie wykonania usługi plakatowania należy złożyć w czytelni Oddziału dla dorosłych BPMiG przy  Al. Wojska Polskiego 2 w Lubsku wyłącznie na druku Zlecenie plakatowania stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Zleceniodawca winien dostarczyć Zlecenie plakatowania z materiałami do ekspozycji wraz z rezerwą nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji najpóźniej do godz. 9.00 w dniu wykonywania usługi tj. wtorek i piątek.
Zlecenia realizowane w trybie ekspresowym płatne dodatkowo 20% ceny podstawowej.
5. Okres wyklejania plakatów wynosi 2 dni. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.
6. Czas ekspozycji wynosi: 7, 14, 21 lub 30 dni.
7. Zarządca nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich lub warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w czasie następnego plakatowania.
8. Zarządca nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę, powstałe wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.
9. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać tylko w trakcie jej trwania. Po terminie nie będą one rozpatrywane.
10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich       w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw zależnych. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.     
11. Zarządca uprawniony jest odmowy rozwieszania plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia, jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
12. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach i innych zaleca się rezerwować terminy.
13. Plakaty pozostałe po kampanii, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Zarządcy.
14. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma rachunek z określeniem sposób zapłaty: przelew - dla instytucji współpracujących z BPMiG, gotówka - dla pozostałych instytucji i osób fizycznych.
15. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem plakatowania znajdującym się na tablicy informacyjnej w BPMiG oraz   w czytelni Oddziału dla dorosłych.
16. Umowę usługi uważa się za zawartą, jeżeli strony doszły do porozumienia co do wszystkich postanowień regulaminu.
17. Dla instytucji kultury, stowarzyszeń oraz instytucji współpracujących z BPMiG, stosuje się zniżki do 50% ceny na indywidualny wniosek zainteresowanego.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po rozpatrzeniu wniosku Zleceniodawcy i zasięgnięciu opinii Kolegium Dyrektora, Zarządca może podjąć decyzję o bezpłatnym rozwieszeniu plakatów i ogłoszeń.
18. Korzystanie ze słupów i tablic ogłoszeniowych bez wiedzy Zarządcy, stanowi wykroczenie zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. Nr.44, poz. 203 z 1983 r.).
19. W przypadku naruszenia zakazu plakatowania bez uzyskania stosownej zgody Zarządcy słupów,  naruszającego postanowienia pkt. 18 niniejszego Regulaminu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 3 - krotnej stawki naklejania wg obowiązującego cennika.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony