ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Biblioteki Publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu

Data udostępnienia: 2021-02-15

Ogłoszono dnia: 2021-02-15

Termin składania dokumentów: 2021-03-01 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2021

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy – co najmniej 10 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • prawo jazdy kat B,
 • przedstawienie koncepcji działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
 • umiejętności organizacyjne, menadżerskie i interpersonalne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość aktów prawa: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych z nią związanych, o bibliotekach, o finansach publicznych w zakresie dot. gospodarki finansowej w instytucji kultury, Kodeks Pracy, Prawo zamówień publicznych,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Dyrektor zostanie zatrudniony na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) – na okres
  7 lat.
 2. Zgodnie z art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.Dz.U. z 2020r. poz. 194) Organizator przed powołaniem Dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu, której załącznikiem będzie opracowany przez kandydata na Dyrektora autorski program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu na okres 7 lat. Umowa wchodzi w życie            z dniem powołania Dyrektora. 
 3. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, o której mowa w ust.2 powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej – CV;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, dyplomy, świadectwa pracy itp.);
 5. udokumentowana współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww stanowisku;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1440 z późn.zm.);
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 11. kserokopia prawa jazdy;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 13. koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu, która powinna zawierać:
  1. wizję rozwoju istniejących i propozycje nowych form działalności biblioteki,
  2. koncepcję zasad i form współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną,
  3. propozycję inicjatyw (działań) biblioteki mających wpływ na rozwój i integrację społeczności gminy,
  4. opracowanie założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych budujących wizerunek instytucji
   i promujących jej działalność,
  5. wskazanie możliwości budżetowych instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
  6. zasady gospodarowania środkami budżetowymi jednostki.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-01 12:00:00
b. Sposób:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą lub składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbie, adres ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu” do dnia  01 marca 2021r. do godz. 1200 Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Oferty, które wpłyną do urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą odsyłane – można odebrać je osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów i II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie i wybór kandydata.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony