ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: CAK Zamek

Finansowanie: CAK Zamek

Nr UZP: 367144-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-12-23 08:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-12-23 08:45:00

Miejsce złożenia oferty: Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Szkolnej 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sekretariacie (godziny urzędowania: poniedziałek– piątek 7:30 – 15:30).

Ogłoszono dnia: 2016-12-14 przez Tomasz Miechowicz

Treść:

Krosno Odrzańskie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
amieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający planuje sfinansować zamowienie ze środków POIiŚ 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Artystyczno-Kulturalne "ZAMEK", krajowy numer identyfikacyjny 8040356600000, ul. Ul. Szkolna  1, 66600   Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 838 994, e-mail d.czarnota@cak-zamek.pl sekretariat@cak-zamek.pl, faks 68 3838994 w.22. 
Adres strony internetowej (URL): http://cak-zamek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/cak_zamek/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/cak_zamek/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres: 
Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Szkolnej 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sekretariacie (godziny urzędowania: poniedziałek– piątek 7:30 – 15:30)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim 
Numer referencyjny: CAK.I.238.35.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług dla potrzeb odbudowy Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim, a obejmujących w szczególności: 1) wykonanie opracowań przedprojektowych: a) ekspertyzy technicznej, b) opracowań geodezyjnych; 2) opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej i jej pozytywne uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze; 3) przygotowanie materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 4) przygotowanie programu archeologicznego i konserwatorskiego; 5) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii czy decyzji; 6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 7) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego; 8) uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie zlokalizowana jest w Krośnie Odrzańskim i na działce oznaczonej numerem 161 oraz działce oznaczonej numerem 162/4. Nie wyklucza się dodatkowych działek związanych z przyłączeniem obiektu do mediów zewnętrznych. 3. Działka stanowi własność CAK ZAMEK w Krośnie Odrzańskim. 4. Gmina Krosno Odrzańskie ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 945), co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p. 8. Decyzją L-81/1-2/A z 25.02.1958 i z 31.12.1998 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze zamek został wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego; 9. W latach 50-tych i 80-tych zostały wykonane dokumentacje dotyczące zamku, które zostaną udostępnione projektantom. 10. Założenia ogólne do projektowania: 1) Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompleksowy zgodny z ustaleniami określonymi w m.p.z.p. Krosna Odrzańskiego, wymaganiami ustaw, przepisami (zwłaszcza Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do nich) i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 2) Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 3) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymieniona w pkt. I podpkt. 1.3 będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w oparciu o ustawę PZP oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca dokumentacji jest odpowiedzialny za jej zgodność z przedmiarem robót w aspekcie zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót i ich opisu. Przedmiar musi być sporządzony ze szczególną starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (zwłaszcza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia). 4) Projekt budowlany, będący częścią składową dokumentacji projektowej, musi umożliwić Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 5) Dokumentacja powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, które zapewnią wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem zasad celowości i oszczędności przy jednoczesnym uzyskaniu najlepszych efektów. 6) Dokumentacja powinna być wykonana oraz sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, biorąc pod uwagę specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 7) Zamawiający informuje, że preferuje nowoczesność w odniesieniu do rozwiązań technologicznych i materiałowych, spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe i programowe określone przez Zamawiającego (CAK ZAMEK w Krośnie Odrzańskim) czy gestorów sieci np. KPWK w Krośnie Odrzańskim bądź inną jednostkę wydającą warunki przyłączenia obiektu do sieci lub uzgadniającą proponowane rozwiązania. 8) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. 9) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym uzyskaniu jego akceptacji, wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, albo – jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, albo – jeżeli w inny dokładny sposób nie można opisać przedmiotu. W takim przypadku wskazaniu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SIWZ oraz cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/cak_zamek/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 71223000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/05/2017
 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: I.Wykonawca wskaże osoby do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, które spełniają następujące warunki: A. minimum jedną osobą do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie: a.Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub b.odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania: - co najmniej jednej dokumentacji projektowej odbudowy/przebudowy/rozbudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze nie mniejszej niż 4000 m3, które uzyskały pozwolenie konserwatorskie. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z późn. zm.). II. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą odbudowy/przebudowy/rozbudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze nie mniejszej niż 4000 m3, która uzyskała pozwolenie konserwatorskie, odpowiadającą w swoim zakresie przedmiotowi zamówienia wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów:W zakresie warunków udziału w postępowaniu:1)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 8 do IDW) 2) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 9 do IDW)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do IDW wzoru formularza ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 1 do IDW). 2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. (OPCJONALNIE) POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO: 3.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne (oryginał) zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 8.1.1 IDW. 3.5. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 3.6. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 2) Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 5) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 6) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW: 1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.8.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7) Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty, a także utratą wadium w przypadku okoliczności o których mowa z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione. 9) Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają wyłącznie dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w IDW dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dowód wniesienia wadium itp. 10) Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 36 1090 15510000 0001 1350 2745 z dopiskiem przetarg dokumentacja; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3)kwotę gwarancji/poręczenia, 4)termin ważności gwarancji/poręczenia, 5)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 5.Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 6.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
zamówienie nie dotyczy umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60.00
doświadczenie architekta
40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy część II SIWZ Istotne postanowienia umowy. 1) na termin wykonania zamówienia: a) wystąpienie siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, b) przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowych procedury uzgadniania przedmiotu zamówienia, a które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania Wykonawcy, uniemożliwiającym kontynuowanie lub jego zakończenie, c) wystąpienie usług dodatkowych lub zamówień uzupełniających - jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy następuje wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i podmioty; d) udzielenie zamówienia dodatkowego, powodującego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego, e) niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, w tym zwlekanie ponad 30 dni kalendarzowych z zapłatą faktur częściowych, mimo dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy; f) określenie przez Zamawiającego dodatkowych wymagań i potrzeb, które nie zostały wymienione na etapie ogłoszenia o zamówieniu; g) wykonawca wykonuje zamówienie później niż pierwotnie zakładano, ale zamawiający odnosi z tego tytułu korzyści, w przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, udokumentowanych przez Wykonawcę, Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o liczbę dni, którą uzna za uzasadnioną; 2) na wynagrodzenie umowne: a) ustawowa zmiana procentowej stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) nieznaczne zwiększenie zakresu opracowań (nie przekraczające 10 % wartości), w tym przypadku kwota wynagrodzenia brutto zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 3) Zakres rzeczowy: a) W każdym przypadku możliwa jest zmiana zakresu rzeczowego jeśli Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zaakceptuje propozycji i oczekiwań Zamawiającego. Zmiana w ten sposób dokonana powinna w możliwe największym stopniu uwzględniać uzasadnione potrzeby Zamawiającego oraz wskazania WKZ wyrażone w dowolnej formie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 23/12/2016, godzina: 8:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Artystyczno Kulturalne Zamek w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Miechowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Miechowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-14 20:50:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-14 21:31:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-17 10:11:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3172 raz(y)