ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Babimost

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Sportu i Rekreacji

Data udostępnienia: 2017-03-06

Ogłoszono dnia: 2017-03-06 przez Zdzisław Krupa

Termin składania dokumentów: 2017-03-20 10:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko  Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami):
 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
  d)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  e) posiada certyfikat księgowej uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
b. Wymagania dodatkowe:
1.  Znajomość przepisów z zakresu:
           - ustawy o finansach publicznych,
      - ustawy o rachunkowości,
      - prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT),
           - prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
           - podstaw prawa zamówień publicznych.
        2. Umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej.
        3. Posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów Publicznych.
        4. Znajomość programów: finansowo – księgowego (FK), Płatnik i Płace.
        5. Zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych).
        6. Uczciwość, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialnoś
        7. Znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet Office, Exell).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 2. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 3. Prowadzenie syntetyki i analityki księgowości Centrum.
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 6. Sporządzanie rocznych planów finansowych.
 7. Opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.
 8. Bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Centrum.
 9. Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości.
  10. Zgłaszanie pracowników  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia.
12.  Sporządzanie innych list płac (ryczałt samochodowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłaty z ZFŚS, itd.) na podstawie zatwierdzonych dokumentów.
13.  Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz zasiłków finansowanych z budżetu państwa.
14. Rozliczanie składek ZUS od dokonanych wypłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustalonych terminach.
15. Naliczanie i odprowadzanie, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w ustalonych terminach.
16. Sporządzanie kart wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich.
17.  Rozliczanie podatku od towarów i usług ,,VAT”.
18.  Rozliczanie podróży służbowych (delegacji).
19. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz sprawozdań w tym zakresie.
20. Aktualizacja, naliczanie amortyzacji oraz umorzeń środków trwałych.
21. Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Księgowego.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1662 z późn. zm.),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów,
- inne dokumenty, np. referencje.

V. Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1662 z późn. zm.),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów,
- inne dokumenty, np. referencje.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-20 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście ul. Żwirki i Wigury 10A lub pocztą na adres: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko księgowa(y)” w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 marca 2017r. (liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.   
c. Miejsce:
Biuro Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10A
66-110 Babimost

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony