ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. sportu i rekreacju

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Babimost

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Sportu i Rekreacji

Data udostępnienia: 2018-08-03

Ogłoszono dnia: 2018-08-03 przez Sławomira Stoll-Scheer

Termin składania dokumentów: 2018-08-17 16:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych oraz przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: wychowanie fizyczne) oraz kurs pedagogiczny.
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Umiejętność dobrej organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 6. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, umiejętność organizowania pracy, wysoka kultura osobista.
 7. Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 8. Doświadczenie w organizacji imprez sportowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu
  i rekreacji.
 2. Wytyczanie kierunków działania i ich realizacja w zakresie funkcjonowania sportuw Gminie.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz imprez sportowo-widowiskowych dla zorganizowanych grup, w tym zakładów pracy.
 4. Przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie imprez i zawodów z udziałem szkół oraz klubów z terenu Gminy.
 5. Opracowywanie własnej oferty usług w dziedzinie sportu i szeroko pojętej rekreacji w tym wprowadzanie nowych form aktywności ruchowej.
 6. Przygotowywanie kalkulacji powierzonych imprez, rozliczeń końcowych i przedłożenie ich do akceptacji Dyrektorowi CSiR.
 7. Przygotowywanie propozycji dobudżetu Centrum Sportu i Rekreacji na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych.
 8. Prowadzenie niezbędnej korespondencji związanej z organizacją imprez.
 9. Opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych.
 10. Opracowywanie regulaminów zawodów sportowych.

V. Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, staż pracy,
- kopia dowodu osobistego,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
- inne dokumenty – o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-17 16:00:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Sportu
i Rekreacji w Babimoście ul. Żwirki i Wigury 10A lub pocztą na adres: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Specjalisty ds. sportu
 i rekreacji” w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 sierpień 2018r. (liczy się data wpływu).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do biura Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń CSiR
  i w Biuletynie Informacji Publicznej CSiR.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony