Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tursku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Działu Techniczno-Administracyjno-Gospodarczego

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcin

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Techniczno-Administracyjno-Gospodarczy

Data udostępnienia: 2019-07-08

Ogłoszono dnia: 2019-07-08 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Id ogłoszenia: DPS/D-I/I/2019

Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia  następujące wymagania:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada wykształcenie  wyższe i co najmniej pięcioletni staż  pracy,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) nie była karana  zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 32 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t Dz. U. z 2018r. N14, poz.1458 ze zm.),
7)  posiada znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków:
- ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o transporcie drogowym, o finansach  publicznych, o pomocy społecznej,  o pracownikach samorządowych oraz znajomość przepisów w zakresie gospodarowania środkami trwałymi, znajomość podstaw prawnych kodeksu pracy  i  przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie  w pracy  na podobnych  stanowiskach,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych oraz wykorzystania  Internetu,
4) dokładność, rzetelność, terminowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem i eksploatacją obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i środków transportowych DPS.
2. Opracowywanie planów remontów  obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie  corocznych sprawozdań z realizacji zaplanowanych remontów.
3. Zaopatrywanie w sprzęt techniczno gospodarczy, w środki materiałowe niezbędne do funkcjonowania DPS.
4. Zlecanie usług podmiotom zewnętrznym oraz nadzorowanie wykonania robót zleconych. Przygotowywanie  umów na roboty zlecone  oraz dokumentacji odbiorowej.
5. Zapewnienie i nadzorowanie procesów dostarczania energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej , wody , CO oraz odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych i sanitarnych.
6. Nadzorowanie wykonania i monitorowanie ważności umów, badań technicznych, ubezpieczenia środków transportowych, ubezpieczenia mienia, oraz monitorowanie procesów poboru wody, gazu i energii elektrycznej.
7. Planowanie i zabezpieczenie środków transportowych niezbędnych do  wykonania zadań DPS  oraz utrzymanie ich w należyty stanie technicznym. Prowadzenie stosownej dokumentacji.
8. Prowadzenie  spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w tym dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.
9. Prowadzenie spraw z zakresu wynajmowania i administrowania zakładowymi lokalami mieszkalnymi.
10. Przygotowywanie i prowadzenie czynności związanych  z Prawem Zamówień Publicznych.
11. Nadzór  nad gospodarką środkami trwałymi  i wyposażenia oraz przewodniczenie w inwentaryzacji składników majątkowych.
12. Opracowywanie norm zużycia środków czystościowych oraz norm wyposażenia pracowników w odzież , w obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej , narzędzia i materiały.
13. Organizowanie stanowisk pracy  i procesu pracy zgodnie  z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i  higieny pracy.
14. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow.6%

V. Wymagane dokumenty:

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem, wraz z uzasadnieniem,
2)  życiorys (CV)  z opisem pracy zawodowej,
3)  kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4)  kserokopie świadectw pracy / lub zaświadczeń potwierdzające staż pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
5)  kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6)  oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta z pełni praw publicznych,  
7)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe,    
8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (potwierdzona za zgodność z  oryginałem),
11)  wszystkie oświadczenia, podanie, CV  składane  przez kandydata podpisane własnoręcznie.
Dokumenty –  podanie i CV – powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-18 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„ Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Działu techniczno- administracyjno-gospodarczego” .  
W terminie do dnia: od 08 lipca 2019r. do  18 lipca 2019r. do godz. 15 00 .
Decyduje data wpływu dokumentów  do siedziby Dom Pomocy Społecznej w Tursku. 
c. Miejsce:
Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Tursku,
Tursk 28, 69-200 Sulęcin
lub za pośrednictwem poczty na adres podany wyżej.

VII. Informacje dodatkowe:

1) nabór przeprowadzi komisja.
2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3) dokumenty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
4) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
5) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  - www.bip.powiatsulecinski.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  w Tursku. 
6) nie odsyłamy ofert, ani nie informujemy pisemnie kandydatów o wyniku naboru.
7) z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
8) wybrany kandydat przed podpisaniem umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor.
Inspektor ochrony danych osobowych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Tursku Tursk 28, 69-200 Sulęcin,
e-mail:iod@dpstursk.pl, telefon: 95 755 32 85 wew.53.
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych oraz pozostałych kandydatów nie wybranych w drodze naboru są przechowywane na stanowiskach ds. kadr. Po upływie 3 miesięcy od dania upowszechnienia informacji o wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu przez komisję powołana do przeprowadzenia naboru.
Dane zawarte w protokole z naboru przechowywane są zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi w tym zakresie.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania ( poprawy) swoich danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Wymóg podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Różańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 14:02:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Mierzejewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 14:08:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Mierzejewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-23 11:57:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
290 raz(y)