ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Instruktor

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Pracownik merytoryczny / instruktor

Data udostępnienia: 2021-10-01

Ogłoszono dnia: 2021-10-01

Termin składania dokumentów: 2021-10-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2021

Id ogłoszenia: Instruktor ds Informatyki Filmu i Fotografii

Zlecający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne informatyczne lub pochodne. 
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania Instytucji Kultury: ustawy o  organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
 • Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami, wysoka kultura osobista.
 • Kreatywność.
 
Znajomość programów:
 • Pakiet Adobe
 • Pinnacle Studio 16
 • Corel Draw X4
 • Open Office
 • Microsoft Office
Ponadto:
 • obsługa sieci LAN, WLAN,
 • znajomość systemów operacyjnych stacji roboczych Windows,
 • znajomość bezpieczeństwa informatycznego,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Praktyczna znajomość fotografii: wykonywanie zdjęć przy pomocy lustrzanki oraz ich obróbka.
 • Znajomość projektowania stron internetowych oraz publikowania na stronach.
 • Znajomość montażu materiałów audio/wideo.
 • Odpowiedzialność.
 • Obowiązkowość.
 • Samodzielność.
 • Komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych i technicznych.
 • Obsługa techniczna imprez (obsługa fotograficzna, obsługa wideo).
 • Tworzenie plakatów, ulotek, zaproszeń przy pomocy programów graficznych (Adobe Photoshop lub Corel DRAW lub GIMP).
 • Montaż filmów.
 • Sprawowanie nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem informatycznym w Ośrodku.
 • Konserwacja, bieżąca naprawa, zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Elektroniczne archiwizowanie i zabezpieczenie baz danych na nośnikach informatycznych.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu informatyki.
 • Prowadzenie strony internetowej Ośrodka.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Nie dotyczy.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne informatyczne lub pochodne. 

V. Wymagane dokumenty:

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Podpisane oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.   

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-31 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
W przypadku wygrania naboru, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej.
Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni mają prawo do odbioru dokumentów aplikacyjnych w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym czasie dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu w sposób mechaniczny.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praca na stanowisku ds informatyki filmu i fotografii”, w sekretariacie (parter) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, w terminie do 31.10.2021 r. do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Gagarina 21
66-110 Babimost
E-mail sekretariatgok@op.pl
 
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost, e-mail: sekretariatgok@op.pl tel. (68) 351 21 35.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: serwis@serwis-technika.pl lub tel. 602 254 899, Henryk Gibała.
Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury należy wykonywanie zadań publicznych - statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów administracji rządowej.
Gminny Ośrodek Kultury gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności z:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 poz.123)
- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultccuralnej (Dz. U.2012 nr 0 poz.406)
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 •   dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •   żądania ich sprostowania,
 •   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : sekretariatgok@op.pl
  Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodk Kultury Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w GOK, podanie danych osobowych jest wymogiem
  ustawowym lub umownym.
  O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Gminnego Orodka Kultury prowadzącą przetwarzanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Rakucka Pająk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-07 15:15:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Basia Rakucka Pająk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-13 14:21:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Basia Rakucka Pająk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13 14:21:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony