ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Karta Dużej Rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta Dużej Rodziny
Osoba kontaktowa
Anita Piszczek
Miejsce załatwienia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Telefon kontaktowy
68 371 25 74
Miejsce odbioru karty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, 68-343 Brody
 
Wymagane Dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Uwagi
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu;
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
 • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana „Kartą”;
Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana bezpłatnie:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej);
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej).
 
 • Kartę przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej ,a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej;
 • W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedną Kartę.
 • Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Wójt wydaje duplikat Karty, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 8,76 zł. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
 
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy Brody.
 
W przypadku stwierdzenia przez Wójta utraty uprawnień do korzystania z programu, posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
 • Odmowa wydania Karty lub stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.  Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Aktualny wykaz zniżek można sprawdzić na stronie https://rodzina.gov.pl
 
Podstawa prawna
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.2014.755);
- Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014.430)
- art. 37 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135);
- art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182);
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Piszczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Piszczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-12 12:47:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-12 12:47:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-12 10:47:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!
 
W związku z remontem budynku Urzędu Gminy,
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
została przeniesiona, do czasu zakończenia remontu,
na ul. Kilińskiego 9 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej).
Przewidywany termin powrotu do budynku Urzędu Gminy
– koniec września 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-16 09:17:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-16 09:18:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-16 07:18:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
W dniach od 04.06.2014 r. do 06.06.2014 r.
przyjmowanie interesantów
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
będzie ograniczone ze względu na przeprowadzkę
związaną z remontem budynku Urzędu Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michal;ina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-30 10:14:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-30 10:15:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-30 08:22:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 02.05.2014 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach będzie nieczynny
na podstawie Zarządzenia NR 2/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Brodach
z dnia 30 kwietnia 2014 r..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-30 14:14:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-30 14:14:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-30 12:29:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach – referent – pracownik administracyjny – umowa na zastępstwo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że na stanowisko pracownik administracyjny – umowa na zastępstwo
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach wpłynęła w wyznaczonym terminie 1 oferta.
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej osoba zakwalifikowana – Pani Edyta Kuliszko zam. Jasienica złożyła ustną rezygnację.
 
Brody, dnia 08.11.2013r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-10 14:40:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józefa Walczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-10 14:40:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-16 09:39:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przeprowadzonego naboru na kandydatów do realizacji działań przewidzianych w projekcie ,,Przydomowy ogrodnik"

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
         
Protokół z przeprowadzonego naboru na kandydatów do realizacji działań przewidzianych w projekcie systemowym ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Do realizacji
 1. zajęć pn. „Przydomowy ogrodnik” – wpłynęła 1 oferta
 
Komisja rekrutacyjna w składzie:
1.Józefa Walczak – przewodnicząca
2. Helena Miklaszewska – koordynator
3. Katarzyna Niekraszewicz – członek
4. Wanda Jaworska – członek
z wybranych ofert zakwalifikowała Panią Irminę Brzezińską zam. Lubsko do przeprowadzenia zajęć pn. „Przydomowy ogrodnik”
                                                                                                                                           Przewodnicząca komisji
                                                                                                                                           Józefa Walczak
Brody, dnia 08.11.2013r.
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-10 14:02:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-10 14:02:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-10 13:03:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na kandydatów do realizacji zajęć pn. „Przydomowy ogrodnik”

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                     
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul.Rynek2, Brody, 68-343
W związku z realizacją projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach  poszukuje kandydatów do realizacji zajęć pn. „Przydomowy ogrodnik”
 
Zadania:
·         prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
·         zasady sadzenia krzew i drzew ozdobnych jesienią
 
Mile widziane doświadczenie w pracy, samodzielność w działaniu, ale także umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość.
Oferujemy:
·         umowę cywilno prawną /rachunek
 
Zajęcia planujemy przeprowadzić przez 20 godzin.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV wraz z formularzem ofertowym i cenowym do 30 października br. na adres: lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Rynek 2, Brody, 68-343
Prosimy o umieszczenie w tytule e-maila lub na kopercie dopisku: "Przydomowy ogrodnik”.
Osoby wybrane o wynikach naboru na w/w stanowiska zostaną poinformowane na stronie internetowej BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/gops-brody oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-17 11:16:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-17 11:18:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-17 09:23:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji