ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekunki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekunki w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. na terenie miejscowości Jasienica, 2 godziny dziennie.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Brody – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 
III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
 
IV. Zakres obowiązków:
W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun/opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekun/opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.
 
Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana i utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.
 
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept lekarskich,
- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)
- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekun/opiekunka organizuje czas wolny chorego.
 
U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekun/opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.
 
W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.
 
V. Wymagane dokumenty :
- cv,
- dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)
- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w GOPS, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j.).
 
Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, pok. nr 1 w godzinach urzędowania GOPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Opiekun w GOPS w Brodach” do dnia 07.06.2019 r. do godz. 15.30. (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
(68 371 25 74)
 
Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-31 15:18:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józefa Walczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-31 15:20:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józefa Walczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-31 15:20:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne ogłoszenie dot. usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekunki w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .
 
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Brody – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 
III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
 
IV. Zakres obowiązków:
W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun/opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekun/opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.
 
Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana i utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.
 
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept lekarskich,
- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)
- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekun/opiekunka organizuje czas wolny chorego.
 
U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekun/opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.
 
W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.
 
V. Wymagane dokumenty :
- cv,
- dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)
- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w GOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,1662) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
 
Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, pok. nr 1 w godzinach urzędowania GOPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Opiekun w GOPS w Brodach” do dnia 25.09.2017r. do godz. 15.30. (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
(68 371 25 74)
 
Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-18 09:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-18 09:22:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18 09:24:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne ogłoszenie dot. usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekunki w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .
 
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Brody – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 
III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
 
IV. Zakres obowiązków:
W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun/opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekun/opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.
 
Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana i utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.

 
 
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept lekarskich,
- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)
- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekun/opiekunka organizuje czas wolny chorego.
 
U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekun/opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.
 
W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.
 
V. Wymagane dokumenty :
- cv,
- dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)
- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w GOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,1662) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
 
Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, pok. nr 1 w godzinach urzędowania GOPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Opiekun w GOPS w Brodach” do dnia 21.06.2017r. do godz. 15.30. (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
(68 371 25 74)
 
Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-13 09:07:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-13 09:08:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-13 09:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne ogłoszenie dot. usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z uwagi na brak ofer na ogłoszenie z dnia 21.03.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach nadal poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekunki w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .
 
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Brody – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 
III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
 
IV. Zakres obowiązków:
W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun/opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekun/opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.
 
Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana i utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept lekarskich,
- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)
- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekun/opiekunka organizuje czas wolny chorego.
 
U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekun/opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.
 
W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.
 
V. Wymagane dokumenty :
- cv,
- dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)
- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w GOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,1662) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
 
Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, pok. nr 1 w godzinach urzędowania GOPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Opiekun w GOPS w Brodach” do dnia 31.05.2017r. do godz. 15.30. (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
(68 371 25 74)
 
Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-17 08:59:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-17 09:06:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17 09:06:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dot. usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekukę w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .
 
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Brody – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 
III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
 
IV. Zakres obowiązków:
W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun/opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekun/opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.
 
Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana i utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept lekarskich,
- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)
- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekun/opiekunka organizuje czas wolny chorego.
 
U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekun/opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.
 
W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.
 
V. Wymagane dokumenty :
- cv,
- dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)
- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w GOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,1662) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
 
Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, pok. nr 1 w godzinach urzędowania GOPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
w zamkniętej kopercie z adnotacją ,, Opiekun w GOPS w Brodach” do dnia 05.04.2017r. do godz. 15.30. (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
(68 371 25 74)
 
Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-21 14:03:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-21 14:04:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-21 14:05:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dot. usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach usług opiekuńczych, opiekuna/opiekukę w celu zatrudnienia na umowę zlecenie - zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze środowiska tj. zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami podopiecznych .
 
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 
II. Wymagania dodatkowe :
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3. samodzielność,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. prawo jazdy kat. B i własny samochód lub inny środek lokomocji – praca na terenie całej gminy Brody – dojazd do i ze środowisk we własnym zakresie,
6. doświadczenie w pracy opiekuna/opiekunki osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
 
III. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia
b) komunikatywność
c) odpowiedzialność
d) kreatywność
e) obowiązkowość
f) rzetelność
g) zaangażowanie i odporność na stres
h) uczciwość.
 
IV. Zakres obowiązków:
W toku codziennego kontaktu z chorymi opiekun/opiekunka dba o ich stan zdrowia i zaspakaja podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun/opiekunka domowa świadczy usługi różnym grupom osób, a przede wszystkim:
a) obłożnie i ciężko chorym całkowicie samotnym,
b) obłożnie i ciężko chorym zamieszkałym wspólnie z rodziną,
c) samotnym niepełnosprawnym, wymagającym opieki,
d) innym osobom dotkniętym wypadkami losowymi.

W domach chorych opiekun/opiekunka zobowiązana jest do wykonywania następujących czynności:
a) pielęgnacyjnych
b) gospodarczych
c) opiekuńczych
d) załatwiania bieżących spraw urzędowych chorego.
 
Do czynności pielęgnacyjnych należy między innymi:
- zmiana i utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- podawanie leków doustnych.
Do czynności gospodarczych należy między innymi:
- kupowanie artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
- zabezpieczanie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- karmienie chorego,
- spacery z podopiecznym,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- dokonywanie porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody itp.,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept lekarskich,
- załatwiania innych spraw na życzenie chorego (opłacanie świadczeń, pomoc w korespondencji itp.)
- rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym,
- w miarę możliwości opiekun/opiekunka organizuje czas wolny chorego.
 
U chorych obłożnie, zamieszkałych wspólnie z rodziną opiekun/opiekunka wykonuje następujące
czynności:
a) czynności pielęgnacyjne
b) czynności gospodarcze, które obejmują:
- karmienie chorego,
- utrzymanie w czystości i porządku pokoju, w którym stale przebywa chory (jeżeli w pokoju tym nie mieszka również inny członek rodziny),
- zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach nagłych,
- realizacja recept, jeżeli lek jest zalecony do natychmiastowego podania choremu,
- przygotowanie posiłku wyłącznie dla chorego,
- utrzymanie czystości sprzętu gospodarczego, używanego w trakcie świadczenia usług.
 
W razie zgonu podopiecznego opiekunka domowa zobowiązana jest do:
a) wezwania dozorcy domu lub sąsiada,
b) wezwania lekarza rejonowego celem stwierdzenia zgonu,
c) w miarę możliwości powiadomienia kogoś z najbliższej rodziny podopiecznego.
 
V. Wymagane dokumenty :
- cv,
- dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie)
- oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko opiekun w GOPS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,1662) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
 
Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, pok. nr 1 w godzinach urzędowania GOPS tj. poniedziałek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
w zamkniętej kopercie z adnotacją ,, Opiekun w GOPS w Brodach” do dnia 15.11.2016r. do godz. 15.30. (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. GOPS zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
(68 371 25 74)
 
Od osoby wyłonionej w drodze naboru przed przyjęciem do pracy wymagane będą oryginały w/w dokumentów do wglądu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-08 11:17:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-08 11:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-08 11:51:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dot. specjalistycznych usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, osobę uprawnioną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)* do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa.

 Szczegóły dot. zajęć:
- wymiar realizacji: 15 godz. w miesiącu lutym
- zakres realizacji: zajęcia metodą Tomatisa
- miejsce realizacji: do uzgodnienia
 
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598
z późn. zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby:
- posiadające kwalifikację do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty;
- posiadające co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno -edukacyjno –wychowawczym, zakładzie rehabilitacji;
- w uzasadnionych przypadkach, przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w  § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
- posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
Oferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, pok. 1 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2; 68 – 343 Brody z dopiskiem: "Specjalistyczne usługi opiekuńcze", w terminie do dnia 12.02.2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS) lub na adres e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-05 12:21:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-05 12:21:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-05 12:21:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie posiadającej przynajmniej trójkę dzieci, a także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka i wydawana jest bezpłatnie, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, z których można skorzystać na terenie całego kraju oraz jest konkretną formą pomocy ułatwiającą funkcjonowanie rodzinom wielodzietnym. Jest to oferta różnorodna dotycząca kultury, rekreacji, transportu, usług i ofert handlowych – pełny wykaz partnerów KDR: https://www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/patrnerzy-karty-duzej-rodziny . Obecnie zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż m.in.: spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej.
            W celu dalszego rozwoju inicjatywy i ściślejszego spełniania społecznych oczekiwań istotne jest przystępowanie do inicjatywy nowych podmiotów, jak najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych. Niezbędne informacje, jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny, znajdują się w załączonym informatorze: Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny (załącznik nr 1). Kontakt do pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zajmujących się KDR również znajduje się w załączeniu (załącznik nr 2).
Podmioty zainteresowane przyłączeniem się do tej inicjatywy po wypełnieniu interaktywnego formularza, znajdującego się na https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgłoszenia-kdr oraz dostępnego na stronie www.rodzina.gov.pl, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień, zostanie skierowany do Wojewody bądź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, a następnie podpisaniu umowy zyska:
  • wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki (wykaz jest także w wersji mobilnej),
  • możliwość posługiwania się znakiem ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
    w materiałach reklamowych i promocyjnych,
  • możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
  • zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-01 14:15:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-01 14:19:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-01 14:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dot. specjalistycznych usług opiekuńczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach poszukuje, w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, osobę uprawnioną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)* do prowadzenia zajęć terapii indywidualnej – treningu umiejętności komunikacyjnej.

 
Szczegóły dot. zajęć:
- wymiar realizacji: 3 godz. tygodniowo
- zakres realizacji: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. a, oraz § 2 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
- miejsce realizacji: Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci z Autyzmem ,,Zaczarowani”, Brody ul. Polna 1.
 
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598
z późn. zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby:
- posiadające kwalifikację do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty;
- posiadające co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno -edukacyjno –wychowawczym, zakładzie rehabilitacji;
- w uzasadnionych przypadkach, przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w  § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
- posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
Oferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, pok. 1 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2; 68 – 343 Brody z dopiskiem: "Specjalistyczne usługi opiekuńcze", w terminie do dnia 25.09.2015 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS) lub na adres e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-18 14:14:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-18 14:16:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-18 14:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »