ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 20/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar etatu: umowa zlecenie

Ilość etatów: 4

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2022-09-21

Ogłoszono dnia: 2022-09-21

Termin składania dokumentów: 2022-10-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: 20/2022

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Asystentem osobisty osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
  • osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
 2. zaświadczenie o niekaralności;
 3. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 4. nieposzlakowaną opinie,
 5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B
  [1]Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. znajomość topografii Gminy Brody.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Umowa zlecenia.
2. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-10-05 15:00:00
b. Sposób:
Osobiście lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, pok. 1, w godzinach 7:30 – 15:00, lub przesłać na adres: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2; 68 – 343 Brody z dopiskiem: „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”, w terminie do dnia 05.10.2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS).

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, z siedzibą  68-343 Brody ul. Rynek 2.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1) listownie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, 68-343 Brody;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. egzekucji i windykacji . 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Niekraszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 09:07:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Niedziółka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 09:07:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Niedziółka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 09:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony