ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 21/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekun do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Wymiar etatu: umowa zlecenie

Ilość etatów: 2

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2022-09-21

Ogłoszono dnia: 2022-09-21

Termin składania dokumentów: 2022-10-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: 21/2022

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5. wykształcenie: minimum średnie,
b. Wymagania dodatkowe:
1. preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
2. preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej
3. dyspozycyjność,
4. umiejętność zachowania  bezstronności w kontakcie z rodziną,
5. operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
•  pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w ubieraniu,
• zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• umożliwienie spędzania czasu na wózku;
2. wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3. organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
• spacery,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Umowa zlecenia, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania: - 240 h/czas trwania umowy
2. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

V. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
1. CV,
2. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,
3. dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-10-05 15:00:00
b. Sposób:
Osobiście lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, pok. 1, w godzinach 7:30 – 15:00, lub przesłać na adres: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2; 68 – 343 Brody z dopiskiem: „Nabór na opiekuna do świadczenia usług opieki wytchnieniowej”, w terminie do dnia 05.10.2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS).

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, z siedzibą  68-343 Brody ul. Rynek 2.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1) listownie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, 68-343 Brody;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. egzekucji i windykacji . 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Niekraszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 09:17:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Niedziółka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 09:18:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Niedziółka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 09:18:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony