ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/16Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/16

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Wymiar etatu: 1 (pełny)

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Data udostępnienia: 2016-01-12

Ogłoszono dnia: 2016-01-12 przez Anna Borodij

Termin składania dokumentów: 2016-01-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/16

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
b. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych;
 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
 • znajomość zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
 • staż pracy w jednostkach samorządowych;
 • biegła obsługa komputera, znajomość obsługi programów księgowych, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego;
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

              obejmuje m.in.:
 • prowadzenie rachunkowości Centrum i jednostek obsługiwanych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • terminowe regulowanie zobowiązań;
 • opracowywanie projektów planów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • dokonywanie analiz budżetowych;
 • wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku (Iłowa, ul. Piaskowa 2a) bez podjazdu i windy,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 6. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie dotyczy

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-01-25 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
W siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a 68-120 Iłowa do 25.01.2016r. do godz. 1500

VII. Informacje dodatkowe:

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Borodij
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Borodij
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-12 13:41:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Borodij
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-12 13:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Borodij
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-14 15:29:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony