ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: CUW.111.8.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: CUW.111.8.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Data udostępnienia: 2021-07-13

Ogłoszono dnia: 2021-07-13

Termin składania dokumentów: 2021-07-29 12:00:00

Nr ogłoszenia: CUW.111.8.2021

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2 letni staż pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, rachunkowość, finanse lub średnie ekonomiczne
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • staż pracy w księgowości w jednostkach budżetowych
 • obsługa komputera, znajomość obsługi programów księgowych, płacowych, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego,
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

              obejmuje m.in.:
 • prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • dekretowanie dokumentów księgowych
 • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
 • sporządzenie przelewów
 • sporządzanie sprawozdań o wysokości opłat za korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku (Iłowa, ul. Piaskowa 2a) bez podjazdu i windy,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 6. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem danych kontaktowych,
 • podpisany życiorys (CV) z opisem pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony BIP Centrum Usług Wspólnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - do pobrania ze strony BIP Centrum Usług Wspólnych,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-29 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"KSIĘGOWY w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej - OFERTA"
 
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a 68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Sprawdzenie znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie testu.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru, dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Wspólnych w Iłowej, ul. Piaskowa 2A, 68-120 Iłowa, tel. 683634642
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
    a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282);
    b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy        ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
   e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony