ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: CUW.111.1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: CUW.111.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Księgowy

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Data udostępnienia: 2019-09-02

Ogłoszono dnia: 2019-09-02

Termin składania dokumentów: 2019-09-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: CUW.111.1.2019

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 4 letni staż pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, rachunkowość, finanse
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz pochodnych,
 • znajomość zasad sporządzania dokumentacji rozliczeniowej o ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • staż pracy w jednostkach samorządowych;
 • obsługa komputera, znajomość obsługi programów księgowych, płacowych, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, obsługa programu Płatnik
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość;
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

           obejmuje m.in.:
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sprawozdawczość z zakresu wynagrodzeń
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i związanego z tym naliczania zasiłków chorobowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych na wniosek pracownika
 • prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych
 • dekretowanie dowodów księgowych
 • sporządzanie przelewów

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. planowany termin zatrudnienia: 01.11.2019r.
 2. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku (Iłowa, ul. Piaskowa 2a) bez podjazdu i windy,
 3. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 4. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 5. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 6. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 7. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem danych kontaktowych,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony BIP,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - do pobrania ze strony BIP,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-13 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"STARSZY KSIĘGOWY w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej - OFERTA"
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a 68-120 Iłowa do 13.09.2019r. do godz. 1500.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a, 68-120 Iłowa
 

VII. Informacje dodatkowe:

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Sprawdzenie znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie testu.
Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia kandydat przedstawia do wglądu przed przystąpieniem do testu bądź rozmowy kwalifikacyjnej, w wyznaczonym terminie.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru, dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Wspólnych w Iłowej, ul. Piaskowa 2A, 68-120 Iłowa, tel. 683634642
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Państwa dane zgromadzone w becnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Borodij
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 15:04:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Borodij
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 15:16:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Borodij
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 14:05:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony