ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
 
 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 25.02.2020 r. do 10.03.2020 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie oraz do oddziału żłobkowego dzieci w wieku 15 miesięcy do 3 lat
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki.
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejno
  ść zgłoszeń).
·       Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
·       W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
·       Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Międzyrzecz, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Międzyrzecz, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Międzyrzecza. W tym przypadku Burmistrz Międzyrzecza obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa
w art.17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.
 
 
 
 
I.ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
Kryteria podstawowe (ustawowe)
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
1.
wielodzietność rodziny kandydata
100 pkt
2.
niepełnosprawność kandydata
100 pkt
3.
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
100 pkt
4.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
100 pkt
5.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
100 pkt
6.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
100 pkt
7.
objęcie kandydata pieczą zastępczą
100 pkt
Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
1.
dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
25 pkt
2.
dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
5 pkt
3.
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
10 pkt
4.
dziecko, którego rodzic opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
5 pkt
5.
dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
5 pkt
 
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
II.        Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
 
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie
do dnia 17 lutego 2020r. do godz. 15.00.
 
III.      Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
 
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
„Wniosek” należy:
1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 25 lutego 2020 r. (godz. 8.00) do 10 marca
2020 r. (godz. 15.00).
 
IV.      Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”
1.     Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:
·       dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
·       dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
·       dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
·       dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
·       dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
·       dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
2.     Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
 • oświadczenie dot. kontynuowania edukacji przez rodzeństwo kandydata (zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.)
 • oświadczenie dot. zatrudnienia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Międzyrzeczu (zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.).
 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Międzyrzecza, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Międzyrzecza korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje
te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Międzyrzecza może upoważnić dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu.
 
V.Wyniki rekrutacji
1.Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji
w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
2.     W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 27.03.2020 r. od godz. 15:00 do 03.04.2020 r. do godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
3.     Dnia 06.04.2020 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
VI. Rekrutacja uzupełniająca
W terminie od 03.06.2020 r. do 10.06.2020 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.
 
UWAGI:
 
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Żak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-11 09:36:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Żak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-11 09:36:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Żak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 10:36:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 8/2020
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia  31 stycznia 2020 r.
 
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz,
a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1  i ust. 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Określa się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:
 • dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawarte we wniosku rekrutacyjnym dotyczące daty urodzenia dziecka, za które można uzyskać 25 punktów,
 • dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zał. Nr 1 Uchwały), za które można uzyskać 5 punktów,
 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zał. Nr 2 Uchwały), za które można uzyskać 10 punktów,
 • dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zał. Nr 2 Uchwały), za które można uzyskać 5 punktów,
 • dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - potwierdzone dokumentem: zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta, za które można uzyskać 5 punktów.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.miedzyrzecz.pl/wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Załącznik do zarządzenia Nr 8/2020
                                                      Burmistrza Międzyrzecza
                                                       z dnia 31 stycznia 2020 r.
 
 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST GMINA MIĘDZYRZECZ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie
zakończenie
rozpoczęcie
zakończenie
1
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację
10.02.2020r.
godz. 8.00
17.02.2020r.
godz. 15.00
 
 
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
25.02.2020r.
godz. 8.00
10.03.2020r.
godz. 15.00
03.06.2020r.
godz. 8.00
10.06.2020r.
godz. 15.00
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11.03.2020r.
26.03.2020r.
12.06.2020r.
16.06.2020r.
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
27.03.2020r. godz. 15.00
18.06.2020r. godz. 15.00
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
27.03.2020r.
godz. 15.00
03.04.2020r.
godz. 15.00
18.06.2020r.
godz. 15.00
22.06.2020r.
godz. 15.00
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
06.04.2020r.
godz. 12.00
24.06.2020r.
godz. 12.00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Żak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-11 09:14:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Żak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-11 09:22:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Żak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 10:25:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
 
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 12.02.2019 r. (godz. 8.00) do 28.02.2019 r. (godz. 15.00) przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie oraz do oddziału żłobkowego dzieci w wieku 15 miesięcy do 3 lat
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki.
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejno
  ść zgłoszeń).
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
  z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Międzyrzecz, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Międzyrzecz, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Międzyrzecza. W tym przypadku Burmistrz Międzyrzecza obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.
 1. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
 
Kryteria podstawowe (ustawowe)
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
1.
wielodzietność rodziny kandydata
100 pkt
2.
niepełnosprawność kandydata
100 pkt
3.
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
100 pkt
4.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
100 pkt
5.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
100 pkt
6.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
100 pkt
7.
objęcie kandydata pieczą zastępczą
100 pkt
 
Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
1.
dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
25 pkt
2.
dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
5 pkt
3.
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
10 pkt
4.
dziecko, którego rodzic opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
5 pkt
5.
dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
5 pkt
 
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
 
 
II.        Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
 
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie
do dnia 11 luty 2019 godz. 15.00.
 
III.      Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
 
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
„Wniosek” należy:
1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 12 luty 2019 r. (godz. 8.00) do 28 luty
2019 r. (godz. 15.00).
 
IV.      Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”
 1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:
 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
  z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
 1. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
 • oświadczenie dot. kontynuowania edukacji przez rodzeństwo kandydata (zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.)
 • oświadczenie dot. zatrudnienia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Międzyrzeczu (zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.).
Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Międzyrzecza, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Międzyrzecza korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Międzyrzecza może upoważnić kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 1. Wyniki rekrutacji
  1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji
   w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
  2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 15.03.2019 r. godz. 15:00 do 29.03.2019 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
  3. Dnia 01.04.2019 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
 1.  Rekrutacja uzupełniająca
W terminie od 3 czerwca 2019 r. 21 czerwca 2019 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.
 
UWAGI:
 
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Zep
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Zep
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-11 11:11:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Zep
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-11 11:14:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Zep
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11 11:14:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz na rok szkolny 2019/2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:
-     dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawarte we wniosku rekrutacyjnym dotyczące daty urodzenia dziecka, za które można uzyskać 25 punktów,
-     dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zał. Nr 1 Uchwały), za które można uzyskać 5 punktów,
-     dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zał. Nr 2 Uchwały), za które można uzyskać 10 punktów,
- dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (zał. Nr 2 Uchwały), za które można uzyskać 5 punktów,
-  dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - potwierdzone dokumentem: zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta, za które można uzyskać 5 punktów.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST GMINA MIĘDZYRZECZ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie
zakończenie
rozpoczęcie
zakończenie
1
Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację
04.02.2019r.
godz. 8.00
11.02.2019r.
godz. 15.00
 
 
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12.02.2019r.
godz. 8.00
28.02.2019r.
godz. 15.00
03.06.2019r.
godz. 8.00
10.06.2019r.
godz. 15.00
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
01.03.2019r.
14.03.2019r.
11.06.2019r.
14.06.2019r.
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
15.03.2019r. godz. 15.00
17.06.2019r. godz. 15.00
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
15.03.2019r.
godz. 15.00
29.03.2019r.
godz. 15.00
17.06.2019r.
godz. 15.00
19.06.2019r.
godz. 15.00
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
01.04.2019r.
godz. 12.00
21.06.2019r.
godz. 12.00
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabella Korejwo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Korejwo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-01 08:22:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Zep
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-01 08:35:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Zep
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 10:30:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz

Akapit nr 1 - brak tytułu

4 czerwca br. o godz. 8.00 rozpoczynamy e-rekrutację uzupełniającą do oddziałów przedszkolnych w 5 pięciu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, tj. w:
Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi, 
Szkole Podstawowej Nr 2 m. Szarych Szeregów,
Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp.,
Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu,
Szkole Podstawowej w Kaławie.
 
Składanie wniosków od 04.06.2018 godz. 8.00 do 11.06.2018 godz. 15.00 
 
strona dla kandydata: www.gminamiedzyrzecz.przedszkola.vnabor.pl (aktywna z chwilą rozpoczęcia rekrutacji)
 
Więcej informacji oraz pomoc w wypełnianiu wniosków w wyżej wymienionych szkołach oraz Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu (ul. W. Polskiego 13 B, pokój 106, tel. 533 392 714)
 
Podstawa prawna:
1. Zarządzenie Nr Z-16/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
2. Uchwała Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabella Korejwo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Korejwo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-29 12:47:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Zep
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-01 08:02:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Zep
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-01 08:39:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rusza e-rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
 
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
 
 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 12.03.2018 r. do 30.03.2018 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie oraz do oddziału żłobkowego dzieci w wieku 15 miesięcy do 3 lat
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki.
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejno
  ść zgłoszeń).
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
  z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Międzyrzecz, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Międzyrzecz, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Międzyrzecza. W tym przypadku Burmistrz Międzyrzecza obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy
 1. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
 
Kryteria podstawowe (ustawowe)
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
1.
wielodzietność rodziny kandydata
100 pkt
2.
niepełnosprawność kandydata
100 pkt
3.
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
100 pkt
4.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
100 pkt
5.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
100 pkt
6.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
100 pkt
7.
objęcie kandydata pieczą zastępczą
100 pkt
 
Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
1.
dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
25 pkt
2.
dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
5 pkt
3.
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
10 pkt
4.
dziecko, którego rodzic opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
5 pkt
5.
dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
5 pkt
 
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
 
 
II.        Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
 
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie
do dnia 2 marca 2018 godz. 15.00.
 
III.      Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
 
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
„Wniosek” należy:
1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 12 marca 2018 r. (godz. 8.00) do 30 marca
2018 r. (godz. 15.00).
 
IV.      Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”
 1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:
 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
  z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
 1. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
 • oświadczenie dot. kontynuowania edukacji przez rodzeństwo kandydata (zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.)
 • oświadczenie dot. zatrudnienia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Międzyrzeczu (zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.).
 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 697), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Międzyrzecza, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Międzyrzecza korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje
te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Międzyrzecza może upoważnić kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
 1. Wyniki rekrutacji
  1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
   w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 25.04.2018 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji
   w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
  2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 25.04.2018 r. godz. 15:00 do 08.05.2018 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
  3. Dnia 09.05.2018 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
   w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
   do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
 1.  Rekrutacja uzupełniająca - 4 czerwca br. godz. 8.00 otwarcie strony dla rodziców 
Informuję, że w terminie od 4 czerwca 2018 do 22 czerwca 2018 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji poniżej:
 
04.06.2018 od godz. 08:00 11.06.2018 do godz. 15:00 Rejestracja kandydatów (składanie wniosków)
18.06.2018 godz. 15:00   Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (otwarcie strony dla rodziców kandydatów)
18.06.2018 od godz. 15.00 21.06.2018 do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania
22.06.2018 godz. 12.00   Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (otwarcie strony dla rodziców kandydatów)
 
UWAGI:
 
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zespół Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Zep
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Korewjo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-09 15:46:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Zep
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-09 15:47:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Zep
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-18 10:42:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »