ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kostrzyńskiego Centrum Kultury
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Kostrzyńskiego Centrum Kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-09-12 14:45:07 przez Wojciech Bień

Akapit nr - brak tytułu

Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
Uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałami rady Miasta Kostrzyn nad Odrą:
- nr XXXI/241/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury;
- nr XXXII/249/09 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury;
- nr XVII/130/12 z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury.

Akapit nr - brak tytułu


Statut Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Kostrzyńskie Centrum Kultury, zwane dalej Centrum, działa na podstawie:
1. zarządzenia Nr 1/77 Naczelnika Miasta Kostrzyna z dnia 19 stycznia 1977 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Międzyzakładowego Domu Kultury w Kostrzynie;
2. uchwały Nr XXII/147/92 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 1 czerwca 1992 roku w sprawie połączenia instytucji kultury i zmiany nazwy Miejski Międzyzakładowy Dom Kultury na Miejski Ośrodek Kultury;
3. uchwały Nr XXXIV/236/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n. Odrą z dnia 28 października 1993 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Kostrzynie n. Odrą;
4. uchwały Nr XXII/223/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury „Kręgielnia”;
5. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. );
6. niniejszego statutu.
 
§ 2.1. Siedziba Centrum mieści się w budynku przy ul. Sikorskiego 34.
2. Centrum jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Kostrzyn nad Odrą.
4. Centrum zostało wpisane do rejestru kultury prowadzonego przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Od dnia wpisu do rejestru Centrum posiada osobowość prawną.
5. Centrum administruje następującymi obiektami:
a. budynek przy ul. Sikorskiego 34,
b. Klub Osiedlowy w budynku przy ul. Osiedle Leśne 5,
c. amfiteatr przy ul. Sikorskiego,
d. pracownia plastyczna "meszuge" w budynku przy ul. Kopernika 1,
e. budynek Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5.
 
Rozdział II
Cele i zadania Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
§ 3.Celem działania Centrum jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm. ).
 
§ 4. Do podstawowych zadań Centrum należy:
1. Rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej.
2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb kulturalnych wspólnoty.
3. Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych.
4. Organizowanie wystaw artystycznych, wernisaży, koncertów, projekcji filmów oraz przedstawień teatralnych.
5. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych.
6. Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów.
7. Promocja kultury Miasta Kostrzyn nad Odrą i lokalnych twórców kultury.
8. Tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury.
9. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
10. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
11. Prowadzenie działalności kulturalnej, rehabilitacyjnej, szkoleniowej oraz promocyjnej w Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskim Centrum Wspierania Biznesu.
12. Prowadzenie współpracy z innymi instytucjami kultury oraz podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.
13. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
 
§ 5. Zadania wymienione w § 4 Centrum realizuje poprzez:
1. Udzielanie wsparcia organizatorom przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
2. Udostępnianie pomieszczeń na imprezy i spotkania organizowane dla mieszkańców Miasta, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych i seniorów.
3. Udostępnianie pomieszczeń biurowych organizacjom i stowarzyszeniom, w tym w szczególności skupiającym osoby starsze i niepełnosprawne.
4. Wynajem pokoi gościnnych.
5. Wynajem pomieszczeń biurowych podmiotom gospodarczym związanym z obsługą biznesu.
6. Wynajem sali widowiskowo – konferencyjnej w celu organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, szkoleń i konferencji.
7. Prowadzenie własnych zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji, kół zainteresowań i pracowni.
8. Organizowanie imprez amatorskiego ruchu artystycznego: koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań, prezentacji i recitali.
9. Organizowanie imprez, w tym w szczególności: odczyty, pokazy, prelekcje, konferencje, szkolenia, bale, dyskoteki, zabawy, festyny, giełdy, aukcje, kursy, imprezy turystyczne i rekreacyjne.
10. Organizowanie imprez zleconych, w tym w szczególności imprez okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych i innych.
11. Organizowanie imprez artystycznych z udziałem profesjonalnych artystów.
 
Rozdział III
Organizacja Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
§ 6. 1. Działalnością Centrum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.
4. Burmistrz może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Centrum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum.
7. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.
8. W przypadku nieobecności dyrektora, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Centrum wykonuje pisemnie upoważniony przez Dyrektora pracownik.
9. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
10. Przy Kostrzyńskim Centrum Kultury może działać Rada Programowa, jako kolegium opiniodawczo–doradcze, powoływana przez dyrektora instytucji.
11. Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa Regulamin Rady nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.
 
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
§ 7. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 
§ 8. 1. Centrum realizuje cele i zadania, o których mowa w § 3 i 4, na podstawie rocznego planu zadań, uwzględniającego wysokość dotacji z Budżetu Miasta, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w terminie do 30 dni od uchwalenia Budżetu Miasta.
2. Roczny plan zadań Centrum określa rodzaj, nazwy przedsięwzięć oraz ich koszty.
 
§ 9. Źródłami finansowania działalności Centrum są:
1. dotacje budżetowe,
2. wpływy z własnej działalności,
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku,
4. spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych,
5. inne źródła.
 
§ 10. 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) prowadzenia impresariatu artystycznego,
b) świadczenia usług fotograficznych i filmowych,
c) świadczenia usług dekoratorskich,
d) świadczenia usług transportowych,
e) prowadzenia obsługi technicznej imprez,
f) świadczenia usług reklamowych,
g) handlu i gastronomii,
h) najmu i dzierżawy.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Centrum.
 
§ 11. 1. Centrum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazywanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.
2. Zasady gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 określają regulaminy ustalane przez dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta.
3. Centrum tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
§ 12. Centrum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.
 
§ 14. Traci moc uchwała Nr IV/25/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą.
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 roku.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz
 
« powrót do poprzedniej strony