ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny Kostrzyńskiego Centrum Kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-09-13 13:06:48 przez Wojciech Bień

Akapit nr - brak tytułu

 Na podstawie art. 13, pkt. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493) ustalam niniejszy regulamin organizacyjny Kostrzyńskiego Centrum Kultury określający organizację wewnętrzną instytucji.
 
 Dyrektor KCK
 Zdzisław Garczarek
 

Regulamin organizacyjny Kostrzyńskiego Centrum Kultury

SPIS TREŚCI
 
I. Struktura organizacyjna KCK
II. Zakres podstawowych zadań na poszczególnych stanowiskach
III. Obieg dokumentów księgowych
IV. Dozór mienia
V. KontrolA wewnętrznA KCK
VI. Wykaz pracowników etatowych i zatrudnionych z tytułu umowy zlecenia
 

 Kostrzyńskie Centrum Kultury, zwane dalej Centrum, działa na podstawie:
 1. zarządzenia Nr 1/77 Naczelnika Miasta Kostrzyna z dnia 19 stycznia 1977 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Międzyzakładowego Domu Kultury w Kostrzynie;
 2. uchwały Nr XXII/147/92 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 1 czerwca 1992 roku w sprawie połączenia instytucji kultury i zmiany nazwy Miejski Międzyzakładowy Dom Kultury na Miejski Ośrodek Kultury;
 3. uchwały Nr XXXIV/236/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 28 października 1993 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Kostrzynie n. Odrą;
 4. uchwały Nr XXII/223/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury „Kręgielnia”;
 5. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. );
 6. statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury nadanego uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XXIX/221/09 z dnia 12 lutego 2009r. wraz ze zmianami dokonanymi na podstawie uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XXXI/241/09 z dnia 26 marca 2009r.
 
I. Struktura organizacyjna Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
schemat organizacyjny KCK
 
Wszyscy pracownicy Kostrzyńskiego Centrum Kultury podlegają bezpośrednio dyrektorowi, a razie jego nieobecności osobie wyznaczonej przez dyrektora. W sprawach merytorycznych instruktorzy godzinowi podlegają starszemu instruktorowi.
W Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskim Centrum Wspierania Biznesu pracą administracyjną kieruje kierownik administracyjny, a w sprawach merytorycznych nadzór nad pracą instruktorów sprawuje dyrektor KCK.
 
II. Zakres podstawowych zadań na poszczególnych stanowiskach
 
Podstawowe zadania do wykonania na poszczególnych stanowiskach w strukturze Kostrzyńskiego Centrum Kultury określam w sposób następujący:
 
Główny księgowy
 
Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK.
 
 1. Główny księgowy odpowiedzialny jest za prowadzenie i załatwianie następujących spraw:
 • przygotowanie projektów budżetu KCK oraz projektów planów finansowania zadań objętych planem rocznym
 • planowanie i finansowanie remontów bieżących i kapitalnych KCK wraz z podległymi placówkami
 • wykonywanie sprawozdań z wykonana budżetu KCK oraz innych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie księgowości oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej
 • nadzór nad działalnością gospodarczo – finansową podległych placówek (biblioteka, klub osiedlowy, galeria ,,dialog’’
 • ewidencjonowanie i kontrolowanie wykorzystania środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych oraz nadzór w tych sprawach nad placówkami podległymi
 • sporządzanie i przekazywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • wykonywanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw finansowych
 1. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomiczno – finansowej dostarczającej danych niezbędnych do podejmowanie prawidłowych decyzji organizacyjno – gospodarczych jak również należytej kontroli i oceny pracy instytucji
 2. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych składanych do odpowiednich instytucji
 3. Kierowanie sprawami księgowości polegające przede wszystkim na:
 • opracowaniu instrukcji obiegu dokumentów do zatwierdzenia przez dyrektora KCK i sprawne przeprowadzenie kontroli wewnętrznej
 • zorganizowanie i doskonalenie księgowości, kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych
 1. Główny księgowy w ramach kontroli funkcjonalnej odpowiedzialny jest za:
 • czuwania nad gospodarką kasową
 • przestrzegania, aby wpłaty przyjmowane były tylko przez kasjera, a wpływy terminowo odprowadzane do banku
 • przeprowadzania kontroli rachunkowej kwitariuszy przychodowych KCK
 • sprawdzania czy wszystkie wpływy wynikające z kwitariuszy przychodowych są objęte raportem kasowym
 • sprawdzanie czy sumy podjęte z banku były objęte raportami kasowymi i były zgodne z wyciągami bankowymi
 1. Dokonywanie w ramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej a w szczególności:
 • wstępnej kontroli operacji gospodarczych
 • następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiącej przedmiot księgowości
 • wstępnej bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej sprawowanej z racji zajmowanego stanowiska
 1. Nadzór nad rejestrem przepisów prawnych dotyczących spraw finansowych
 2. Rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym związanych z obsługa komputera, wprowadzania do komputera wszystkich niezbędnych danych dotyczących działalności gospodarczej i finansowej KCK
 3. Szczegółowy zakres obowiązków, podpisany przez głównego księgowego, znajduje się w aktach osobowych
 
Księgowy – kasjer
 
Księgowy – kasjer podlega bezpośrednio głównemu księgowemu, a do jego najważniejszych zadań należy:
 1. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych
 2. Prowadzenie i rozliczanie kart drogowych
 3. Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 4. Sporządzanie przelewów dotyczących rozrachunków z kontrahentami
 5. Wystawianie faktur VAT
 6. Prowadzenie kasy i stosownej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 8. Rzetelne przestrzeganie przepisów obowiązujących w KCK dotyczących zasad bezpieczeństwa
 9. Szczegółowy zakres obowiązków, podpisany przez księgowego – kasjera znajduje się aktach osobowych
 
Referent administracyjny
 
Referent administracyjny podlega bezpośrednio dyrektorowi Kostrzyńskiego Centrum Kultury .
 
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników , ewidencja czasu pracy , sprawy kadrowe .
 2. Prowadzenie sekretariatu i korespondencji
 3. Obsługa programu płacowego SYMFONIA
 4. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 5. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 6. Sprawozdanie z zakresu zatrudnienia
 7. Klasyfikacja wydatków strukturalnych
 8. Rzetelne przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy i zajmowanym stanowisku :
- ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny zawodowo
- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa p. poż.
- tajemnicy państwowej i służbowej
- regulaminu pracy i ustalonego porządku organizacyjnego
 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Kostrzyńskiego Centrum Kultury niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówki kultury.
 
Starszy instruktor
 
Starszy instruktor podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK, a do jego najważniejszych obowiązków należy:
 1. Organizowanie pracy merytorycznej KCK poprzez:
 • wykonywanie planów pracy poszczególnych zespołów i kół zainteresowań
 • organizowanie i koordynowanie pracy poszczególnych instruktorów oraz zajęć zespołów i kół artystycznych
 1. Zapewnienie właściwego i pełnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników
 2. Bieżący nadzór nad merytoryczną działalnością klubu osiedlowego i pracowni ,,meszuge”
 3. Zbieranie danych o potrzebach merytorycznych KCK niezbędnych przy ustalaniu rocznego planu pracy
 4. Prowadzenie dzienników KCK, zbieranie i gromadzenie dokumentacji o ważniejszych zorganizowanych imprezach.
 5. Przygotowywanie materiałów sprawozdawczych o odbytych imprezach.
 6. Uczestniczenie w naradach, szkoleniach, kursach i innych imprezach związanych z zajmowanym stanowiskiem
 7. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami współpracującymi z KCK zbieranie informacji o oczekiwaniach i potrzebach kulturalnych społeczności kostrzyńskiej.
 8. Inspirowanie powstawanie i działalności nowych zespołów i kół artystycznych.
 9. Organizowanie corocznego Konkursu Piosenki Dziecięcej ,,O Złoty Lizak’’
 10.  Stworzenie warunków do dobrej współpracy między instruktorami i pozostałymi pracownikami KCK
 11. Rzetelne przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w KCK
 12. Szczegółowy zakres obowiązków, podpisany przez głównego instruktora, znajduje się w aktach osobowych.
 
Starszy Instruktor
 
Starszy instruktor d.s. plastyki i fotografii i filmu podlega bezpośrednio dyrektorowi, a do jego najważniejszych obowiązków należy:
 1. Organizowanie i realizacja zaplanowanych imprez artystycznych i kulturalnych odbywających się na terenie KCK oraz podległych jednostkach (pracownia ,,meszuge” ECSSiON)
 2. Prowadzenie otwartej pracowni plastycznej ,,meszuge'', poprzez udzielanie konsultacji, prowadzenie warsztatów plastycznych dla uzdolnionych plastycznie uczniów kostrzyńskich szkół oraz innych zainteresowanych.
 3. Planowanie i prowadzenie zajęć z klubami artystycznymi (plastyczne), dokumentowanie dorobku tych klubów
 4. Organizowanie wystaw, uczestniczenie w posiedzeniach komisji oceniających prace nadesłane na konkursy ogłaszane przez KCK, a także innych na zlecenie dyrektora KCK
 5. Prowadzenie dzienników klubów artystycznych
 6. Wykonywanie zadań i prac związanych z oprawą plastyczną imprez organizowanych przez KCK
 7. Rzetelne przestrzeganie obowiązujących w instytucji przepisów bezpieczeństwa oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy, dbanie o powierzony sprzęt i materiały
 8. Szczegółowy zakres obowiązków, podpisany przez instruktora , znajduje się w aktach osobowych
 
Instruktor
 
Instruktor (kierownik klubu osiedlowego) podlega bezpośrednio dyrektorowi, miejscem pracy jest Klub Osiedlowy na oś. Leśnym
Do najważniejszych obowiązków st. Instruktora należy:
 1. Rzetelne i terminowe wykonywanie prac wynikających z przydzielonych przez przełożonych zadań w zakresie prowadzenia działalności klubu osiedlowego
 2. Inspirowanie i prowadzenie działalności merytorycznej klubu
 3. Realizacja zadań KCK ujętych w palnie rocznym instytucji
 4. Informowanie i wnioskowanie o potrzebach klubu w dziedzinie działalności merytorycznej, wyposażenia i remontów klubu
 5. Współtworzyć program działalności merytorycznej KCK
 6. Brać czynny udział w propagowaniu dorobku kulturalnego środowiska
 7. Uczestniczyć w naradach, szkoleniach, kursach i imprezach związanych z zajmowanym stanowiskiem
 8. Rzetelne przestrzeganie obowiązków w instytucji przepisów, szczególnie dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz godzin pracy
 9. Szczegółowy zakres obowiązków, podpisany przez starszego instruktora, znajduje się w aktach osobowych
 
Instruktor
 
Instruktor d.s. organizacji imprez podlega bezpośrednio dyrektorowi, a do jego najważniejszych obowiązków należy:
 1. Organizacja i realizacja zaplanowanych imprez artystycznych i kulturalno – oświatowych na terenie KCK oraz poza jego obrębem (udział w koncertach zespołów artystycznych działających w KCK)
 2. Bieżący nadzór nad wyposażeniem i sprzętem technicznym do działalności kulturalnej
 3. Koordynacja zajęć zespołów i klubów działających w KCK
 4. Zbieranie informacji o potrzebach merytorycznych i technicznych poszczególnych zespołów i klubów oraz o możliwościach uczestniczenia zespołów w przedsięwzięciach ujętych w planach działalności KCK
 5. Prowadzenie dziennika placówki o odbytych imprezach
 6. Nadzór nad właściwą reklamą i popularyzacją zaplanowanych imprez
 7. Uczestniczenie w naradach, szkoleniach, kursach i imprezach związanych z zajmowanym stanowiskiem
 8. Rzetelne przestrzeganie obowiązujących w instytucji przepisów bezpieczeństwa oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy
 9. Szczegółowy zakres obowiązków, podpisany przez st. Instruktora, znajduje się w aktach osobowych
 
Starszy mistrz
 
Starszy mistrz podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK, a do jego najważniejszych zadań należy:
 1. Organizowanie i utrzymywanie w należytym stanie stanowiska pracy (warsztatu), przygotowanie frontu robót zgodnie z dokumentacją i zakresem prac.
 2. Zapewnienie właściwego i pełnego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania dyscypliny pracy i regulaminu instytucji
 3. stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów BHP, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym
 4. Usuwania usterek elektrycznych i mechanicznych w pomieszczeniach i urządzeniach KCK
 5. Nadzorowanie prawidłowości obsługi, eksploatacji i należytej konserwacji wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi.
 6. Czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym zużyciem surowców oraz materiałów.
 7. Dopilnowanie utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy
 8. Dopilnowanie porządku i kierowanie pracą pracownika gospodarczego (sprzątaczki)
 9. Przestrzeganie regulaminu pracy instytucji, przepisów bezpieczeństwa oraz ochrony p.poż.
 
Pracownik gospodarczy
 
Pracownik gospodarczy podlega bezpośrednio starszemu mistrzowi, a do jego najważniejszych obowiązków należy:
 1. Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie prac wynikających z przydzielonych przez przełożonych zadań
 2. Dbanie o estetykę i wygląd obiektu oraz jego otoczenia.
 3. Racjonalne wykorzystywanie powierzonych środków czystości i wyposażenia
 4. Zgłaszanie wszelkich usterek zauważonych na terenie instytucji
 5. Rzetelne przestrzeganie przepisów obowiązujących w instytucji i na zajmowanym stanowisku:
 • ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej racjonalny
 • zasad gospodarności poprzez opiekę nad powierzonym mieniem i jego zabezpieczenie, zapobieganie marnotrawstwu, kradzieżom, ujawnianie nieprawidłowości i nadużyć lub działań na szkodę instytucji.
 • Przepisów BHP oraz bezpieczeństwa p.poż.
 • Regulaminu pracy ustalonego porządku organizacyjnego
 
Kierownik administracyjny – starszy instruktor ECSSiON
 
Starszy instruktor ECSSiON oraz KCWB – kierownik administracyjny - podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK.
Do obowiązków instruktora należy:
 1. Organizacja i realizacja zadań planowych i doraźnych w zakresie imprez artystycznych, kulturalnych, szkoleniowych, rozrywkowych organizowanych na terenie ECSSiON oraz w innych miejscach.
 2. Bieżący nadzór nad stanem technicznym obiektu oraz sprzętem będącym na jego wyposażeniu.
 3. Koordynacja zajęć, imprez, szkoleń i innych form działalności na terenie placówki.
 4. Popularyzowanie placówki, celem pozyskiwania środków z wynajmu pomieszczeń i organizacji różnego rodzaju imprez komercyjnych.
 5. Prowadzenie dokumentacji imprez odbywających się na terenie ECSSiON
 6. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi, wydawanie poleceń związanych z utrzymaniem czystości i estetyki obiektu oraz jego otoczenia.
 7. Rzetelne przestrzeganie przepisów obowiązujących w instytucji kultury oraz na zajmowanym stanowisku:
- ustalonego czasu pracy
- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa p.poż. i innych przepisów porządkowych.
- właściwego stosunku do współpracowników i interesantów
- rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonego
 1. Inspirowanie działań i przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez dla członków stowarzyszeń działających na terenie ECSSiON oraz społeczności miasta Kostrzyna nad Odrą.
 2. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora KCK niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówki i instytucji kultury
 
Instruktor d.s. Rehabilitacji
 
Specjalista fizjoterapeuta podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK.
Do obowiązków instruktora należy:
 1. Planowanie i organizowanie zadań z zakresu fizjoterapii i ćwiczeń ruchowych dla seniorów organizowanych na terenie ECSSiON.
 2. Bieżący nadzór nad stanem technicznym obiektu oraz sprzętem będącym na wyposażeniu placówki, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń przeznaczonych do zajęć fizjoterapeutycznych i ćwiczeń.
 3. Inspirowanie i koordynacja zajęć i innych form działalności poszczególnych stowarzyszeń. Prowadzenie bezpłatnych zajęć dla członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
 4. Popularyzowanie placówki, poprzez informowanie opinii publicznej o działalności KCK i ECSSiON w zakresie możliwości odpłatnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń.
 5. Prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć i ich efektów.
 6. Rzetelne przestrzeganie przepisów obowiązujących w instytucji kultury oraz na zajmowanym stanowisku:
- ustalonego czasu pracy
- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa p.poż. i innych  przepisów porządkowych.
- właściwego stosunku do współpracowników, interesantów i osób przystających z zajęć.
- rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonego
 1. Inspirowanie działań i przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla różnych grup społeczności miasta Kostrzyna nad Odrą, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
 2. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora KCK niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówki i instytucji kultury
 
Instruktor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Instruktor podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK.
Do obowiązków instruktora należy:
 1. Planowanie i organizowanie zadań, imprez, zajęć, szkoleń, działań artystycznych i  rozrywkowych organizowanych na terenie ECSSiON, a także w innych obiektach KCK.
 2. Bieżący nadzór nad stanem technicznym obiektu oraz sprzętem będącym na wyposażeniu placówki, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń stowarzyszeń działających w placówce.
 3. Inspirowanie i koordynacja zajęć, imprez, szkoleń i innych form działalności poszczególnych stowarzyszeń.
 4. Popularyzowanie placówki, poprzez informowanie opinii publicznej o działalności KCK i ECSSiON oraz stowarzyszeń.
 5. Prowadzenie dokumentacji imprez organizowanych przez stowarzyszenia.
 6. Rzetelne przestrzeganie przepisów obowiązujących w instytucji kultury oraz na zajmowanym stanowisku:
- ustalonego czasu pracy
- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa p.poż. i innych przepisów porządkowych.
- właściwego stosunku do współpracowników i interesantów
- rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonego
 1. Inspirowanie działań i przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla  różnych grup społeczności miasta Kostrzyna nad Odrą, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
 1. 8 Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora KCK niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówki i instytucji kultury
 
Instruktor Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu
 
instruktor podlega bezpośrednio dyrektorowi KCK.
Do obowiązków instruktora należy:
 1. Świadczenie bezpłatnych usług w zakresie:
- prawa, marketingu, finansów i podatków
- dostępnych programów pomocy finansowej dla przedsiębiorców
- zasad ubiegania się o dotacje
- zasad wypełniania wniosków
- warunków spełniania kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o dotację
- sprawdzania poprawności wypełnionych wniosków
 1. Współpraca z instytucjami okołobiznesowymi w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno – doradczego
 2. Prowadzenie Banku Informacji Gospodarczej
 3. Rozpowszechnianie informacji o działalności KCWB
 4. Organizowanie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców
 5. Obsługa delegacji podczas imprez i uroczystości organizowanych w Kostrzynie
 6. Prowadzenie dokumentacji działalności KCWB
 7. Przestrzeganie zasad BHP
 8. przestrzeganie Regulaminu Pracy
 9. Wykonywanie innych poleceń przełożonego
 
Pracownik gospodarczy
 
Pracownik podlega dyrektorowi KCK i kierownikowi administracyjnemu ECSSiON.
Do obowiązków pracownika należy:
 
 1. Organizowanie i utrzymywanie w należytym stanie stanowiska pracy (warsztatu), przygotowanie frontu robót zgodnie z dokumentacją i zakresem prac.
 2. Zapewnienie właściwego i pełnego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania dyscypliny pracy i regulaminu instytucji
 3. Stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów BHP, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym
 4. Usuwania usterek elektrycznych i mechanicznych w pomieszczeniach i urządzeniach ECSSiON i KCWB
 5. Nadzorowanie prawidłowości obsługi, eksploatacji i należytej konserwacji wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi.
 6. Czuwanie nad oszczędnym i racjonalnym zużyciem surowców oraz materiałów.
 7. Dopilnowanie utrzymania porządku i czystości na stanowisku pracy
 8. Przestrzeganie regulaminu pracy instytucji, przepisów bezpieczeństwa oraz ochrony p.poż.
 
Sprzątaczka
 
Podlega dyrektorowi KCK oraz kierownikowi administracyjnemu ECSSiON
Do obowiązków sprzątaczki należy:
 1. Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie prac wynikających z przydzielonych przez przełożonych zadań
 2. Dbanie o estetykę i wygląd obiektu oraz jego otoczenia.
 3. Racjonalne wykorzystywanie powierzonych środków czystości i wyposażenia
 4. Zgłaszanie wszelkich usterek zauważonych na terenie instytucji
 1. Rzetelne przestrzeganie przepisów obowiązujących w instytucji i na zajmowanym stanowisku:
 • ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej racjonalny
 • zasad gospodarności poprzez opiekę nad powierzonym mieniem i jego zabezpieczenie, zapobieganie marnotrawstwu, kradzieżom, ujawnianie nieprawidłowości i nadużyć lub działań na szkodę instytucji.
 • Przepisów BHP oraz bezpieczeństwa p.poż.
 • Regulaminu pracy ustalonego porządku organizacyjnego
 
III. Obieg dokumentów księgowych
 
 
Wprowadzam do obiegu i stosowania „Instrukcję dokumentów księgowych” opracowaną w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.), o prowadzeniu gospodarki finansowej na zasadach określonych w rozdziale 3 (art. 27 – 32 ) ustawy z dnia 25października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 

Zasady prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej

 
Rachunkowość instytucji kultury prowadzona ma być zgodnie z przepisami o rachunkowości, a także innymi przepisami prawa, dając rzetelny i jasny obraz ich stanu i sytuacji finansowej.
 
 1. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Kostrzyńskiego Centrum Kultury przy użyciu komputera. Dokumentacja systemu przetwarzania danych oraz wykaz programów znajdują się w księgowości instytucji kultury. Księgi rachunkowe oznaczone są trwale i wyraźnie za każdy miesiąc roku obrotowego oraz starannie przechowywane. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron. Zapisy do komputera wprowadza się po uprzednim sprawdzeniu. Konta księgi głównej służą do zaewidencjonowania zapisów w porządku systematycznym na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Pod datą otwarcia księgi głównej wprowadza się salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje się zapisów za kolejne miesiące. Zapisów tych dokonuje się w kolejności chronologicznej.
 1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesienia, w momencie nabycia lub wytworzenia, koszty.
Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:
 • zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne);
 • pozostałe przychody operacyjne i zysk nadzwyczajny;
 • pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
 • rezerwy na przewidywane straty.
 
 Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie.
Nie wolno kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz strat i zysków nadzwyczajnych.
 
 1. Konta ksiąg pomocniczych służą do uzupełnienia zapisów kont księgi głównej. Księgi pomocnicze prowadzi się dla:
 • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozrachunków z kontrahentami;
 • rozrachunków z pracownikami;
 • świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;
 • podatków.
 
 1. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy:
 1. stwierdzający fakt dokonania operacji zgodnie z rzeczywistym przebiegiem i zawierający co najmniej:
 • wiarygodne określenie wystawcy i wskazanie stron uczestniczących w operacji, w dowodach wewnętrznych określenie wystawcy oraz nazw stron, może być zastąpione nazwami lub symbolami komórek organizacyjnych instytucji kultury;
 • datę i numer wystawienia dowodu oraz lub okres dokonania operacji;
 • treść operacji, jej wartość oraz ilościowe określenie;
 • własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe dokonanie operacji i jej prawidłowe udokumentowanie;
 1. sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym i na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby do tego upoważnione. Podpisy na dowodach księgowych składa się odręcznie;
 2. oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
 
 1. Do księgi głównej należy wprowadzać w postaci zapisu każdą operację gospodarczą, która nastąpiła w danym miesiącu. Podstawą zapisu są dowody księgowe potwierdzające dokonanie operacji gospodarczej:
 • zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów )
 • zewnętrzne własne (dla kontrahentów oryginał );
 • wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz instytucji kultury;
 • zbiorcze – służące do dokonania zapisów zbioru dowodów źródłowych ( w danym zbiorze każdy zapis powinien być wymieniony pojedynczo );
 • korygujące poprzedni zapis;
 • zastępcze ( do czasu otrzymania dowodu źródłowego );
 • rozliczeniowe.
 
W przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych można udokumentować operację gospodarczą za pomocą księgowych dowodów zastępczych. Dowody zastępcze powinny być sporządzone przez osoby dokonujące tych operacji. Nie dotyczy to zakupów opodatkowanych podatkiem VAT. Dowody księgowe powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych. Nie wolno dokonywać wykreśleń i przeróbek. Błędne dowody zewnętrzne należy wysłać do kontrahenta z uzasadnieniem. Dowody wewnętrzne mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb oraz wpisanie treści poprawnej i daty poprawki osoby do tego upoważnionej. Zapis w księdze głównej dokonuje się przy użyciu komputera. Właściwe procedury chronią przed zniszczeniem lub zmianą zapisu. Zapis księgowy powinien zawierać:
 • datę dokonania operacji;
 • kod lub krótki opis operacji;
 • kwotę;
 • automatyczny numer pozycji, pod którą zapis został wprowadzony.
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, sprawdzalnie i bieżąco.
Dokonane w nich zapisy powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty, zgodnie z art. 23 ustawy o rachunkowości.
 
 1. Do wyceny stanu i rozchodu rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny przeciętne (tj. średnie ceny ważone).
 
 1. W Kostrzyńskim Centrum Kultury ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysku i strat.

Druki ścisłego zarachowania

 1. Do druków ścisłego zarachowania zalicza się:
 • czeki gotówkowe;
 • czeki rozrachunkowe;
 • arkusz spisu z natury;
 • bilety wstępu;
 • dowody wpłaty – pokwitowanie KP;
 • karty drogowe.
 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, podlegają ponumerowaniu, ewidencji, zabezpieczeniu i wzmożonej kontroli.
 1. Ewidencje druków ścisłego zarachowania prowadzi się w :księdze druków ścisłego zarachowania K-210”, rejestruje się pod odpowiednią datą ilość i numery przyjętych i wydanych druków oraz ich aktualny stan.
 1. Zapisy w księdze ścisłego zarachowania powinny być dokonane czytelnie.
 1. W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, druki ścisłego zarachowania podlegają przekazaniu protokołem zdawczo – odbiorczym.
 1. W razie zaginięcia, zagubienia lub kradzieży druków należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić ilość i cechy druków zaginionych:
 • sporządzić protokół zaginięcia;
 • powiadomić bank finansujący jeśli zaginięcie dotyczy czeków;
 • powiadomić organ policji jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 1. W przypadku zniszczenia druków ścisłego zarachowania należy sporządzić protokół, który winien być przechowywany w aktach.

Lista płac

 1. Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę wynagrodzeń jest lista płac. Źródłami do sporządzenia listy płac są:
 • umowa o pracę;
 • umowa o pracę zleconą;
 • zmiana umowy o pracę;
 • rozwiązanie umowy o pracę;
 • rachunek za wykonane prace;
 • wnioski premiowe;
 • umotywowane potrącenia składników wynagrodzeń;
 • inne dodatki.
 1. Dokumenty wymienione wyżej wystawia Dyrektor, a dla Dyrektora Wydział Organizacyjny na podstawie decyzji Burmistrza w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
 • oryginał dla pracownika;
 • pierwsza kopia pozostaje w aktach osobowych pracownika;
 • druga kopia dla księgowości.
Dokumenty angażujące powinny zawierać datę rozpoczęcia pracy, określenie stanowiska i warunków wynagrodzenia oraz podpis Dyrektora.
Rozwiązanie umowy o prace następuje na piśmie na warunkach określonych w obowiązujących przepisach i powinno przede wszystkim określać datę rozwiązania umowy o pracę.
Rozwiązanie umowy o pracę podpisuje Dyrektor.
 1. Umowa o prace zleconą, umowa o dzieło sporządza upoważniony pracownik w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
 • oryginał dla wykonawcy;
 • kopia dla zlecającego prace (po wykonaniu pracy załącza się ją do rachunku).
Umowę o pracę zleconą podpisuje Dyrektor zlecający pracę oraz zleceniobiorca.
Rachunki płacone z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło wystawiane są przez osoby wykonujące te prace. Rachunek za wykonane prace zlecone powinny odpowiadać warunkom oraz podlegać kontroli w ogólnie obowiązującym terminie.
 1. Podstawę do sporządzenia list płac z tytułu premii dla pracowników stanowią wnioski premiowe sporządzone i podpisane przez Dyrektora oraz przez Burmistrza dla Dyrektora jednostki. Wniosek premiowy wystawia się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
 • oryginał – dla księgowości;
 • kopia – dla komórki wystawiającej.
 1. Listy płac sporządza główny księgowy KCK na podstawie dokumentów źródłowych.
 1. Lista płac powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • okres za jaki obliczono wynagrodzenie;
 • łączną sumę wypłaty;
 • nazwisko i imię pracownika;
 • sumę należną każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto z rozbiciem na poszczególne składniki funduszu płac;
 • sumę wynagrodzeń netto;
 • sumę potrąceń na poszczególne tytuły;
 • sumę ewentualnych dodatków przejściowych i stałych (dodatek funkcyjny, służbowy i inne);
 • pokwitowanie odbioru wynagrodzenia lub datę przekazania na konto osobiste.
 1. W listach płac dopuszczalne jest dokonywanie następujących potrąceń:
 • należności egzekucyjne na podstawie nakazów egzekucyjnych;
 • przekazywanie własnych wynagrodzeń na rachunki rozliczeniowo – oszczędnościowe wskazane przez pracownika.
Listy płac powinny być podpisane przez:
 • Dyrektora;
 • Głównego Księgowego.
 1. Listy płac po podpisaniu przez w/w osoby zostają przekazane do kasy w celu dokonania wypłaty lub sporządzenia polecenia przelewu.
Listy płac sporządza się osobno dla:
 • pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych działalności podstawowej, administracji i obsługi KCK;
 • pracowników pełnozatrudnionych Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu.
 • pracowników na umowę zlecenie działalności podstawowej i obsługi.
 1. Szczegółowe wytyczne w sprawie obliczania składek i zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ich udokumentowania zawarte są w instrukcjach i zarządzeniach ZUS-u.

Rachunki kosztów podróży

 1. Podstawę wyjazdu służbowego stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu. O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego pracowników decyduje Dyrektor.
Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać:
 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe otrzymującego polecenie wyjazdu;
 • nazwę miejscowości i instytucji, do której pracownik jest delegowany;
 • cel podróży służbowej;
 • czas trwania delegacji;
 • dokładne określenie środków lokomocji;
 • podpis i stanowisko służbowe osoby zlecającej wyjazd służbowy.
 1. Ewidencję wydanych poleceń wyjazdów służbowych prowadzi wyznaczona osoba.
 1. Rachunek kosztów podróży delegowany przedkłada do rozliczenia w ciągu 7 dni po zakończeniu podróży służbowej, po stwierdzeniu przez osoby delegujące wykonanie polecenia oraz należytego wykorzystania czasu i środków lokomocji (pod względem merytorycznym).

Zaliczki do rozliczenia

 1. Zaliczki do rozliczenia mogą być wypłacone pracownikom na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie wydatków administracyjno – gospodarczych.
 1. Zaliczki wypłaca się na:
 • koszty podróży – na podstawie wniosku o zaliczkę ( dolny odcinek polecenia wyjazdu służbowego );
 • pokrycie wydatków gospodarczych na podstawie wniosku o zaliczkę (druk znormalizowany).
 1. Wniosek ten powinien zawierać:
 • imię i nazwisko pracownika pobierającego zaliczkę;
 • kwotę oraz cel na jaki ma być przeznaczona
 • termin rozliczenia oraz podpis pod klauzulą oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącenie zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia, w przypadku nie rozliczenia zaliczki w terminie.
 1. Jeżeli rozliczenie obejmuje więcej niż jeden dowód, powinno być dokonane przy pomocy formularza rozliczenia zaliczki.
 1. Nie wydatkowaną kwotę zaliczki zaliczkobiorca niezwłocznie wpłaca do kasy, natomiast jeżeli kwota z rozliczenia jest wyższa od pobranej zaliczki dokonuje się dopłaty różnicy.
Wniosek o zaliczkę jak również dokonanie wypłaty na podstawie rachunków zatwierdza  Dyrektor
 
IV. Dozór mienia
 
Do pilnowania porządku zarówno na terenie KCK jak i pilnowania wokół obiektu, strzeżenia obiektu przed kradzieżą lub włamaniem zobowiązani są wszyscy pracownicy KCK – szczególnie osoby pełniące dyżur merytoryczny.
Po opuszczeniu pomieszczeń merytorycznych i biurowych wszyscy pracownicy KCK zobowiązani są sprawdzić czy wszystkie okna i drzwi zostały zamknięte, czy nie pozostawiono niedopałków papierosów mogących spowodować pożar, czy odłączone zostały od dopływu prądu elektrycznego znajdujące się w opuszczonych pomieszczeniach urządzenia – obowiązek ten dotyczy szczególnie osoby, która ostatnia opuszcza pomieszczenia i zamyka budynek KCK, obowiązana jest ta osoba do włączenia alarmu.
Budynek chroniony jest systemem elektronicznego monitoringu (w godzinach nocnych oraz w czasie gdy w budynku nikt nie pracuje) przez firmę ochroniarską „Kastor”.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia w czasie pełnienia dyżuru zgłasza Dyrektorowi, zaś z poważniejszych zajść sporządza protokół ( lub notatkę ) i przekazuje do Dyrektora KCK.
Pozostali pracownicy KCK zauważone spostrzeżenia przekazują do sekretariatu KCK dnia następnego.
 
V. KontrolA wewnętrznA KCK
 
Kontrola wewnętrzna ma na celu badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, efektywnością tego postępowania, a także ujawnienie niegospodarczego działania i wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych nieprawidłowości.
Dyrektor KCK obok obowiązku zorganizowania kontroli wewnętrznej odpowiada za jej prawidłowe działanie, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.
Dyrektor KCK powołuje osoby odpowiedzialne, których zadaniem jest kontrolowanie podległych im pracowników, określając im te zadania w zakresie czynności. Czynności kontrolne w zakresie swych zadań wykonują: główny instruktor, główny księgowy, kierownik biblioteki.
Kontrola wewnętrzna w KCK występuje jako:
 • kontrola wstępna – polegająca na zapobieganiu niepożądanych lub nielegalnych działań, a w szczególności obejmuje analizę projektu umów, porozumień i innych dowodów powodujących powstanie zobowiązań.
 • kontrola bieżąca – polega na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy przebiegają prawidłowo, a także analizuje się rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
 • kontrola następna – obejmuje badanie działań już dokonanych oraz dokumenty odzwierciedlające te czynności. Analiza dokumentów podczas tej kontroli pozwala stwierdzić, czy dotychczasowa działalność przebiegała prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie przyczyny i czynności miały wpływ na odchylenia od planowanych wskaźników, a jakie przyczyniły się do uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży majątku.
W wyniku kontroli następnej Dyrektor KCK podejmuje środki organizacyjne zmierzające do zapobiegania w przyszłości powstaniu podobnym nieprawidłowościom i zaniedbaniom.
 
VI. Wykaz pracowników etatowych i zatrudnionych z tytułu umowy zlecenia
 

Pracownicy etatowi:

1.
Garczarek Zdzisław
dyrektor
2.
Olejnik Anna
główny księgowy
3.
Rybka Robert
starszy instruktor
4.
Kaczmarek Mariusz
starszy instruktor
5.
Szadul Ewa
robotnik gospodarczy
6.
Szyda Marlena
referent administracyjny
7.
Żygielewicz Paulina
instruktor Klubu Osiedlowego
 

Pracownicy niepełnozatrudnieni:

1.
Kozioł Halina
½ etatu – księgowa - kasjer
2.
Gojtka Kazimierz
¾ etatu – starszy mistrz
3.
Rybarczyk Stanisław
¼ etatu - instruktor
 
 Pracownicy ECSSiON / KCWB:
 
1.
Wojciechowski Marek
instruktor – kierownik administracyjny
2.
Chrząszcz Marta
instruktor (rehabilitacja)
3.
Szkudlarek Julita
instruktor (organizacje pozarządowe)
4.
Gęzikiewicz Bożena
instruktor (KCWB)
5.
Tiszenko Robert
pracownik gospodarczy
6.
Żuchowicz Grażyna
sprzątaczka
 

Pracownicy godzinowi:

1.
Czerwińska Katarzyna
instruktor zespołu tanecznego – choreograf „Roll Dance”
2.
Szypuła Włodzimierz
instruktor do spraw teatru
3.
Żytkowiak Anna
instruktor do spraw teatru dziecięcego
4.
Piśko Jan
instruktor Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”
5.
Ganowska-Lasota Iwona
instruktor Chóru „Univers”
6.
Wiwacz Czesław
instruktor orkiestry Dętej
7.
Gojtka Maria
obsługa zespołu tanecznego
8.
Skowroński Andrzej
Dziecięcy Klub Filmowy „Klaps”
9.
Rabikowski Dariusz
Dziecięcy Zespół Estradowy
 
 
« powrót do poprzedniej strony