ˆ

Sprawozdania z działalności KCK

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z działalności KCK za 2011 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą większość działań kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco;
- Siedziba  KCK przy ul. Sikorskiego 34
- Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – oś. Leśne 5/2
- Pracownia ,,meszuge’’ – ul. Kopernika 1
- Amfiteatr ul. Sikorskiego

2. KADRY

W roku 2011 nie dokonano w KCK zmian kadrowych.
 
Na koniec roku 2011 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:
- 13 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
- 2 osoby na ¾ etatu (obsługa)
- 1 osoba na ¼ etatu (merytoryczny)
zatrudnienie na umowę – zlecenie
- 6 osób w tym:
             -  5 pracowników merytorycznych
             -  1 pracowników obsługi
 
 

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt ,,Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W roku 2011 nie wypłacono nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach przyznanych środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków m.in. większą ilość imprez czy wyjazd formacji Roll dance na festiwal do Czech.

Większe od zaplanowanych były także koszty związane z funkcjonowaniem  ECSSiON m.in. większe koszty energii elektrycznej i cieplnej, w związku z czym musieliśmy dokonywać przesunięć pomiędzy zadaniami. 
Koszty KCK powiększa także amortyzacja środków trwałych, która wpływa na wynik finansowy instytucji.

Wszystko to spowodowało, że pomimo większych od zaplanowanych dochodów własnych, musieliśmy zaciągnąć zobowiązania m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu obrotowego w ramach istniejącego rachunku bankowego w GBS Barlinek.
 
Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:
- działalność merytoryczna  /w tym płace/                       - 57,53 %
- administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów       - 42,47 %
 
 

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury
 
Strategia działalności przyjęta przez Kostrzyńskiego Centrum Kultury zakłada dwutorowość, to znaczy animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności kulturalnej w oparciu o zajęcia zespołów i klubów artystycznych oraz upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i klubów odbywają się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach i salach prób, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywają się w KCK, ECSSiON oraz w plenerze.
W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano m.in.  XIX Finał WOŚP,  Dni Twierdzy oraz Miasta Kostrzyna oraz szereg innych imprez – łącznie 149 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 38.289 osób.
Ideą Kostrzyńskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez w wielu punktach miasta, tak, aby z jednej strony jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom Kostrzyna dostęp do kultury, a z drugiej, aby organizowane przedsięwzięcia odbywały się w optymalnych warunkach.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko  poprzez stronę   internetową, prasę lokalną, Radio Zachód oraz TVP 3 a także poprzez plakaty i tablice reklamowe.
 
Do ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez KCK w 2011 r. należały:
 
• imprezy o zasięgu międzynarodowym:
- XVII Przystanek Woodstock  (współorganizacja Akademii Sztuk Przepięknych z Fundacją WOŚP)
- Polsko – Niemieckie Dni twierdzy i Miasta Kostrzyn nad Odrą
- Polsko – Niemieckie Obozy Młodzieżowe w Thiessow, Sebnitz i Owczarach (dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)
- XV Międzynarodowy Plener Artystyczny ,,Sztuka na granicy”
 
• imprezy o zasięgu ogólnopolskim
-  XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- II Plener Litograficzny ,,Kamień na kamieniu”

• imprezy o zasięgu regionalnym
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Koncert w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki (Czesław Śpiewa, Stanisław Soyka, Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski, Jacek Wójcicki, Grupa Operacyjna, Wojtek Mazolewski Quintet, Piotr Bukartyk, kabarety: Paranienormalni i Kabareciarnia Zenona Laskowika) 
- Udział Zespołu Śpiewaczego ,,Drzewiczanie”, chóru ,,Univers” i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej w przeglądach i konkursach na terenie Ziemi Lubuskiej
- Otwarcie Amfiteatru
 
• imprezy o zasięgu lokalnym
- Mała Akademia Jazzu (cykliczna, comiesięczna impreza edukacyjna w szkołach podstawowych Kostrzyna  (sponsorowana przez ICT Poland)
- XXXIV Konkurs Piosenki Dziecięcej ,,O Złoty Lizak’’
- Wystawy profesjonalnych artystów plastyków w galerii ,,dacco”
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – ,,Przełam lody ze sztuką”i ,,Akcje w Wakacje’’
- Cykl koncertów rockowych ,,Rocki Klocki”
- Majowy Piknik – Otwarcie sezonu żeglarskiego
 
Ogółem w roku 2010 zorganizowano 149 imprez kulturalnych i innych (nie licząc szkoleń, spotkań, imprez rozrywkowych i innych organizowanych w ECSSiON i KCWB – zliczone oddzielnie i pokazane w sprawozdaniu), które odnotowane są w dzienniku placówki znajdującej się w KCK.
 
Ważniejsze osiągnięcia KCK:
- Zdobycie I miejsca przez Formację Taneczną ,,Roll Dance” na VII Międzynarodowym Festiwalu ,,Blossoming Czech – 2011” w Pradze (Czechy)
- Obchody 25-lecia zespołu śpiewaczego ,,Drzewiczanie”
- Udział reprezentantów KCK i kostrzyńskich szkół w finałach ogólnopolskich i lubuskich Konkursów Recytatorskich
- Sukces organizacyjny i artystyczny XVII Przystanku Woodstock i Akademii Sztuk Przepięknych realizowanej przez KCK
- Kontynuowanie współpracy ze sponsorem Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przy  organizacji cyklu koncertów Strefa Dobrej Muzyki 
- Reprezentowanie Kostrzyna na imprezach międzynarodowych i ogólnopolskich przez  zespół śpiewaczy ,,Drzewiczanki’’ i uzyskiwanie przez ten zespoł nagród i wyróżnień na przeglądach.  
- Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertów organizowanych przez KCK 
- Współpraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji  wystaw artystów profesjonalnych w ramach cyklu ,,Amber w Dialogu’’
- Kontynuowanie współpracy z  ICT Poland jako sponsora całorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci – Małej Akademii Jazzu,a także organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej ,,O Złoty Lizak” oraz konkursu plastycznego na ,,Świąteczną Kartkę Pocztową”
 
W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowało 146 imprez w tym:
- 28 koncertów własnych i obcych amatorskich zespołów artystycznych
- 28 koncertów w wykonaniu zespołów zawodowych (w KCK, ECSSSiON  i amfiteatrze)
- 6 wystaw plastycznych  artystów profesjonalnych
- 21 konkursów
- 57 warsztaty artystyczne (w tym zajęcia Małej Akademii Jazzu)
- 36 festynów i imprez rekreacyjno – rozrywkowych

Ogółem imprezy obejrzało lub uczestniczyło w nich ok. 38.200 osób (nie licząc Przystanku Woodstock)
 
Zespoły artystyczne i kluby zainteresowań działające w KCK
1. Formacja taneczna ,,Roll Dance’’              - instruktor, choreograf  Katarzyna Czerwińska
2. Kostrzyńska Orkiestra Dęta                       - instruktor, kapelmistrz Czesław Wiwacz
3. Dziecięcy Zespół Teatralny ,,Maska’’       - instruktor Anna Żytkowiak
4. Zespół śpiewaczy ,,Drzewiczanie’’            - instruktor Jan Piśko
5. Chór ,,Univers’’                                          - instruktor Aleksandra Piśko
6. Klub Plastyka                                              - instruktor Mariusz Kaczmarek
7. Klub szachowy                                            - opiekun  Henryk Świercz

W zajęciach zespołów artystycznych i klubów zainteresowań uczestniczy łącznie 236  osób (dzieci, młodzież, dorośli)

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w  instytucji zatrudnionych jest 6 osób, którzy obsługują działalność stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prowadzą zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, a także prowadzą działalność usługowo – zarobkową, ponieważ część konferencyjno – restauracyjna obiektu prowadzi działalność komercyjną.
 
W dwóch salach konferencyjnych na parterze budynku oraz dużej sali widowiskowo – konferencyjnej w roku 2011. odbyło się  ogółem 228 szkoleń, narad, spotkań dla firm i instytucji, imprez rozrywkowych (z czego 123 to wynajęcia odpłatne). 

Imprezy nieodpłatne, to przedsięwzięcia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urząd Miasta i stowarzyszenia działające w ECSSiON, które raz w roku mogą korzystać z sali bezpłatnie.
W sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej prowadzone były zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorów i członków działających na terenie ECSSiON stowarzyszeń. Zajęcia prowadzone były każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, łącznie 525 zajęć dla ponad 5430 osób (licząc uczestników wszystkich zajęć)

Dwa z trzech biur przeznaczonych na wynajęcia zajęte były przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie obiektu działalność gospodarczą. 
W roku sprawozdawczym w ECSSiON uruchomiono Młodzieżowe Centrum Kariery. Jednostka ta została utworzona w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ECSSiON mają swoją siedzibę następujące organizacje i stowarzyszenia:
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów i Chorążych,
Polski Związek Niewidomych
Kostrzyńskie Stowarzyszenie ,,Człowiekiem Jestem’’
Związek Sybiraków
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Koło Łowieckie ,,Celuloza’’
Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą
OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia Formacji Tanecznej ,,Roll Dance”, przez 8 miesięcy działała Siłownia prowadzona przez osobę prywatną.

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu obsługiwane jest przez jednego instruktora.
W roku sprawozdawczym wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina zorganizowano 5 bezpłatnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których uczestniczyło łącznie 111 osób (z Kostrzyna nad Odrą, Witnicy, Słubice, Gorzowa Wlkp.).

Tematyka szkoleń pozwalała zdobyć przedsiębiorcom kompleksową wiedzę w dziedzinie  zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanych doradców biznesowych.

W okresie sprawozdawczym oprócz szkoleń  KCWB przyjmowało interesantów – 196, którym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyły one przede wszystkim   prowadzonej działalności, jak pozyskać środki z UE, czy są ogłoszone konkursy składania projektów, do kogo należy je składać, kiedy będą odbywać się bezpłatne szkolenia i ich tematy, itp.

We współpracy z  Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odrą,  przeprowadzono w pomieszczeniach ECSSiON KCWB cykl 30 szkoleń dla kierowca wózków jezdniowych oraz szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie się osób bezrobotnych.

Klub Osiedlowy
Klub Osiedlowy na os. Leśnym pełni funkcję  klubu środowiskowego. Warunki lokalowe pozwalają na organizowanie imprez dla określonej grupy wiekowej uczestników, dlatego zajęcia są tak planowane, aby zaspokoiły zainteresowania poszczególnych grup wiekowych. Najliczniej korzystają z klubu dzieci i młodzież.

Ważną funkcję spełniał klub w czasie ferii letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dominowały zajęcia plenerowe, wycieczki piesze i rowerowe, imprezy festynowe, ogniska, zabawy i konkursy, a także różnego rodzaju gry i zabawy.

Klub był również miejscem spotkań dorosłych mieszkańców osiedla, narad, dyżurów radnych, a także sporadycznie zabaw tanecznych.
W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placówki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni świąteczne.

Pracowania ,,meszuge’’
Otwarta Pracownia Plastyczna ,,meszuge’’ na dobre zadomowiła się w nowej siedzibie, a lepsze warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą owocują coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży jej ofertą.  Poza zajęciami zorganizowanymi dla większych grup odbiorców, coraz częściej pracownię odwiedzają młodzi artyści, studenci i uczniowie szkół artystycznych, którzy mają w pracowni do dyspozycji jedną z sal do swojej dyspozycji. 

Pracownia otwarta to połączenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, a także działalnością edukacyjną w formie prezentacji filmowych, wystaw, koncertów, spotkań i dyskusji.
W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci ,,Przełam lody ze sztuką’’ oraz ,,Akcje w wakacje’’ dla ok. 50 najmłodszych kostrzynian oraz zajęcia warsztatowe dla dorosłych (w tym dla Klubu Miłośników Sztuki Arctic Paper Kostrzyna S.A.). Odbywały się również cykliczne, cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz  młodzieży i dorosłych (piątki), z których każdorazowo korzysta od kilkunastu do nawet 30 osób.

,,Meszuge” odwiedzały dzieci za szkół podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki. 

W 2011 roku odbył się w pracowni ,,meszuge” II Plener Litograficzny ,,Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Kostrzyńskie Centrum Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zdzisław Garczarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zdzisław Garczarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-01 10:46:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-01 12:44:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-01 12:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »