ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap IDrukuj informację Zamówienie publiczne: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I

Szczegóły informacji

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: Dz.U./S S83 29/04/2015 148427-2015-PL

Termin składania ofert / wniosków: 2015-05-22 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-05-22 11:30:00

Ogłoszono dnia: 2015-04-29 przez Damian Miech

Treść:

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Krosno Odrzańskie: Spektrometry
2015/S 083-148427
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie POLSKA
Tel.: +48 683833672
E-mail: sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl Faks: +48 683599121
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: środowisko
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Zakup spektrometru ICP - OES z dodatkowym wyposażeniem".
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego.
Kod NUTS PL432
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego spektrometru z dodatkowym wyposażeniem do analizy pierwiastkowej osadów ściekowych:
Emisyjny spektrometr ICP-OES umożliwiający obserwację plazmy boczną oraz wzdłuż osi palnika, palnik umieszczony poziomo
1. Generator RF
1)półprzewodnikowy, bezobsługowy (nie wymagający wymiany części zużywalnych)
2)pracujący z częstotliwością min. 40 MHz.
3)minimalny zakres mocy od 750 do 1500 W, regulowany w krokach co 1 W.
4)system zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie.
5)technologia indukcji plazmy za pomocą płytek aluminiowych, zapewniająca zużycie argonu poniżej 10 l/min w pełnym zakresie mocy oraz tolerancję na złożone matryce próbek
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38433000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN).
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.W niniejszym postępowaniu zamawiający, żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium: 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem w PLN na rachunek zamawiającego.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
3.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II SOWPN (wzorze umowy). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Rozliczenie nastąpi na podstawie jednorazowej faktury (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zaakceptowaniu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, w przeciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w załączniku nr 3 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI.B pkt. 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6miesięcy przed upływem terminu składania ofert],
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu oraz czy wykonawca podlega odrzuceniu z postępowania zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia – nie spełnia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN lub jej równowartość w walucie.
Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ten sam kurs przeliczeniowy zamawiający przyjmuje przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
b) Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż w wysokości 50 000 PLN.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.3) i VI.A.4) IDW:
a)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b)Aktualna polisa (opłacona) lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN lub jej równowartość wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ważną co najmniej w dniu składania oferty.
Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien wykazać wykonanie realizacji dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
– jednej dostawy wraz z montażem urządzenia do badań próbek środowiskowych
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.2) SOWPN:
a) Wykaz zamówień (dostaw) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dopuszcza załączenie protokołów zdawczo-odbiorczych bez uwag.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
JRP/P/1/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.5.2015 - 11:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.5.2015 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, nr POIS.01.01.00-00-248/10, dla którego została zawarta umowa
o dofinansowanie w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt. 4 i art. 132 ust. 2 – Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego.
2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.4.2015

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony