ˆ

Zasady organizacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady organizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 KIEROWNICTWO LDK
 
Lubskim Domem Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Lubska na zasadach określonych w Statucie LDK pkt. III §7
 
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 a)  kierowanie bieżącą działalnością Domu Kultury i reprezentowanie instytucji na  zewnątrz,
 b)  zarządzanie majątkiem Domu Kultury,
 c)  wykonywanie funkcji  pracodawcy w stosunku do pracowników  Domu Kultury,
 d) wydawanie zarządzeń, instrukcji  i  poleceń służbowych,
e) ustalanie rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, sporządzanie wniosków inwestycyjnych oraz sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej i przedstawianie tych dokumentów Burmistrzowi Lubska w ustalonych terminach
 f) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań,
g)  nadawanie regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej, ustalenie podziału zadań. Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-gospodarczą Domu Kultury i ponosi za nie odpowiedzialność . Do  dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury upoważniony jest samodzielnie (jednoosobowo) Dyrektor oraz pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa - kierownik działu organizacji imprez w randze. Zastępcy Dyrektora  .
Dyrektor Lubskiego Domu Kultury  wykonuje swe funkcje administratorskie za pośrednictwem pracowników administracji podstawowej w niżej wymienionych działach .
 
Sekretariat  : 
a) kierowanie obiegiem dokumentów adresowanych do Dyrektora LDK, kierownikówkomórek organizacyjnych ,
b) ekspedycja, przyjmowanie przesyłek ,
 
c)obsługa systemów łączności zainstalowanych w sekretariacie ,
d) obsługa spotkań, narad  zorganizowanych  przez Dyrektora LDK 
 
 
 1. Dział  Merytoryczny   :
 1. prowadzenie działalności  w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,
 3. działalność instruktażowo  – metodyczna
 4. sporządzanie miesięcznych, rocznych planów pracy LDK ,
 5. sporządzanie rocznych zestawień z imprez i działalności LDK ,
 6. prowadzenie pełnej dokumentacji merytorycznej .
Instruktorzy etatowi i kontraktowi dbają i odpowiadają za jakość prowadzonych zajęć :
 • zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji, która potwierdza ich pracę ,
 • odpowiadają za ład i porządek oraz bezpieczeństwo uczestników zajęć .
instruktor d / s upowszechniania muzyki :
 • odpowiada za stan techniczny, prawidłowe użytkowanie i zabezpieczenie sprzętu muzycznego ,
 • uczestniczy w zespołach realizatorskich ,
 • prowadzi zespoły muzyczne oraz organizuje imprezy upowszechniające muzykę,
 • opracowuje nagrania muzyczne .
instruktor d /s upowszechniania plastyki :
 • zabezpiecza stronę estetyczno – wykonawczo – plastyczną wszelkich imprez ,
 • odpowiada za reklamę imprez ,
 • organizuje imprezy upowszechniające plastykę ( plenery , konkursy , wystawy )
instruktor ds. sekcji szachowej :
 • rozwijanie zainteresowań szachowych dzieci i młodzieży  poprzez popularyzację
sekcji w szkołach i środowisku ,
 • organizowanie meczów i turniejów szachowych
instruktor ds. muzyczno - ruchowych :
 • prowadzenie zajęć rytmiczno – ruchowych ,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i muzycznych
referent ds. działalności  oświatowej i kina  :
 • prowadzenie działalności w zakresie dokształcania , doskonalenia i przekwalifikowania osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców,
 • prowadzenie działalności kinowej w zakresie promocji, reklamy , organizacji widowni i technicznej obsługi kina .
instruktor ds. marketingu promocji i szkoleń :
 • promowanie  LDK poprzez współpracę z mas-mediami  , informacje na strony www
 • zapewnienie obsługi sesji naukowych  , konferencji i innych imprez
 • prowadzenie spraw związanych z promocją  wydawnictw LDK
 • prowadzenie działań mających  na celu pozyskanie sponsorów
 • działania marketingowe i organizacja widowni
instruktor ds. edukacji medialnej :
 • edukacja medialna / prowadzenie zajęć z dziećmi/
 • opracowanie projektów materiałów reklamowych
 • wprowadzenie danych do systemu internetowego LDK
 • przesyłanie do jednostek materiałów w formie elektronicznej
 • rozwijanie sieci komputerowej
 • wzbogacanie oferty LDK w techniki informacyjne
 
Dział Administracyjno – Gospodarczy 
Do zadań działu  należy  kierowanie w zakresie :
 • planowania ,
 • organizacji ,
 • administracji ,
 • analizy a w szczególności  :
 • zarządzanie nieruchomościami LDK ,
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją i remontami ,
 • zabezpieczanie obiektu pod względem p /poż i bhp  powierzonego mienia ,
 • kontrola gospodarki  materiałowej ,
 • koordynowanie pracy komórek organizacyjnych LDK w tym nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem  placówki ,
 • realizacja procedur  kadrowych .
 
Księgowość 
 1. jest dysponentem  środków finansowych LDK ,
 2. prowadzi efektywną   i rzetelną gospodarkę finansową  LDK,
 3. sporządza roczne plany finansowe zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ,
      d. sporządza sprawozdawczość statystyczną i bilansową .
 
Dyrektorowi LDK bezpośrednio podlegają: kierownik administracyjny, gł. Księgowa, kierownik działu organizacji imprez – z-ca Dyrektora.
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 1. Kierownictwo oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy powołani do określonych zadań, kierują pracą w ramach przysługujących im kompetencji i są odpowiedzialni za ich wykonywanie.
 2. Pracownicy otrzymują zakres czynności i obowiązków na piśmie, równocześnie z zatrudnieniem – powołaniem na dane stanowisko lub z chwilą powierzonego innego zakresu pracy.
 3. Wszystkie zmiany na stanowiskach pracy odbywają się w formie przekazania protokolarnego. Protokół przekazania akceptuje dyrektor LDK.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Lubski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Grzywacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lech Krychowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-27 09:57:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Perkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-27 09:57:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Perkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-03 12:04:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »