ˆ

Dane podmiotu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dane podmiotu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dane podmiotu:
1. Status prawny podmiotu - samodzielna jednostka organizacyjna gminy nie mająca osobowości prawnej.
2. Forma organizacyjna -  jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, jednostka podstawowa nie posiadająca jednostek wewnętrznych samodzielnie bilansujących.
3. Działalność i kompetencja podmiotu - organizacja pomocy społecznej na terenie Gminy Lubsko
4. Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:
    - kierownik  - zadania wynikające z obowiazków i praw kierownika zakładu pracy, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
    - zastępca kierownika - merytoryczny nadzór nad prawidłowością przygotowania decyzji administracyjnych, kontrola nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na pomoc społeczną,
     - główny księgowy - całokształt prac związanych z budżetem jednostki.
5. Forma własności - właśność komunalna.
 
Funkcjonalność podmiotu:
Działalność w zakresie zadań publicznych.
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej ustawowo zlecone lub powierzone miastu i gminie przez Wojewodę Lubuskiego oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
 Jednostka prowadzi działalność w ramach gospodarki budżetowej.
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
Przyjmowanie spraw odbywa się w formie pisemnej (podanie petenta) i w takiej też formie sprawy zostają załatwiane (decyzje administracyjne).
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestry ewidencjonujące prowadzone przez Ośrodek:
 • dodatkowe świadczenia,
 • dożywianie,
 • informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej,
 • kierowanie do ośrodka wsparcia,
 • kontrole wewnętrzne własnej jednostki,
 • kontrole zewnętrzne własnej jednostki,
 • opiniowanie sytuacji osób przebywających na terenie gminy dla instytucji zewnętrznych,
 • programy w zakresie pomocy społecznej,
 • rodziny zastępcze,
 • sprawianie pogrzebu,
 • sprawozdania własnej jednostki,
 • sprawy w postępowaniu administracyjnym,
 • udział w programach i projektach zewnętrznych,
 • udzielanie schronienia,
 • umowy, porozumienia z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
 • upoważnienia, pełnomocnictwa,
 • użytkowanie obcych środków transportowych
 • windykacja należności,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi,
 • zapewnienie usług opiekuńczych,
 • zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,
 • zasiłki stałe i okresowe,
 • zaświadczenia dla świadczeniobiorców,
 • zdarzenia losowe,
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc ta przysługuje:
osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy,
osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:
 • zapewnia usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych w środowisku zamieszkania,
 • pokrywa wydatki na opłatę składki zdrowotnej dla osób uprawnionych do zasiłku stałego,
 • informuje o możliwościach skorzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego,
 • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • udziela pomocy finansowej i rzeczowej,
 • rozdysponowuje produkty żywnościowe pochodzące z Banku Żywności,
 • prowadzi magazyn odzieży używanej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kierownik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 11:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Szudrawska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 11:27:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Szudrawska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15 13:26:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »