ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RODO

Inspektor Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku pełni Agnieszka Szudrawska e-mail:

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą
 
1. Prawa realizowane na wniosek osoby, której dane dotyczą
 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku może poinformować:
 • czy przetwarza jej dane;
 • o zakresie, w jakim dane te są przetwarzane odpowiadającym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu tych danych;
 • udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.
Dostęp do powyższych informacji może być realizowany:
 1. ustnie – po potwierdzeniu tożsamości osoby żądającej dostępu do swoich danych osobowych,
 2. pisemnie – w formie tradycyjnej (papierowej) - poprzez wydanie kopii danych podlegających przetwarzaniu z zastrzeżeniem, że nie może to wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. 
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)
Administrator poprawia dane na żądanie osoby, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. Wnioskodawca musi w rozsądny sposób udowodnić, że informacje zgromadzone na jego temat wymagają sprostowania lub uzupełnienia.
Administrator ocenia, czy żądanie o uzupełnienie większej ilości danych jest zasadne i zgodne z celem ich przetwarzania – w przypadku stwierdzenia wystąpienia niezgodności i uznania otrzymanych danych za zbędne może nastąpić odmowa spełnienia żądania wnioskodawcy.
Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnienia podstaw uznania oświadczenia za niewiarygodne.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą zakwestionuje ich prawidłowość – do czasu sprawdzenia ich poprawności,
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. dane osobowe są zbędne dla administratora, ale są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
Ograniczenie przetwarzanie danych osobowych sprowadza się jedynie do czynności ich przechowywania. Inne operacje na danych dokonywane przez Administratora możliwe są tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
Administrator danych osobowych może odstąpić od żądania wnioskodawcy dotyczącego ograniczenia przetwarzania danych w związku z koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 
Administrator danych osobowych informuje o dokonaniu sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych każdego odbiorcę, któremu udostępnił dane, o ile działanie takie będzie możliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie osoby, której dane dotyczą przekazuje jej informację o tych odbiorcach.
 
2. Prawa nierealizowane
 • prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Żądanie usunięcia danych osoby, nie zostanie spełnione, gdyż Administrator danych osobowych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku:
 1. przetwarza dane spełniając obowiązek prawny lub wykonuje zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej mu powierzonej;
 2. realizuje prawo do wolności wypowiedzi i informacji (np. udziela dostępu do informacji publicznej);
 3. przetwarza dane istotne z perspektywy profilaktyki zdrowotnej dla ochrony zdrowia publicznego (np. medycyna pracy, zapewnienie opieki zdrowotnej);
 4. przetwarza dane do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 5. przetwarza dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. ustalenie okoliczności wypadku i  dochodzenie odszkodowania).
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Prawo to nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej.
Prawo nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które realizuje Administrator, a które jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej mu powierzonej.
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Sprzeciw osoby, której dane dotyczą wobec przetwarzania jej danych osobowych zostanie odrzucony przez Administratora gdy:
 1. przetwarzając dane osobowe wypełnia zadania i obowiązki wynikające z przepisów prawa, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności zgłaszającego sprzeciw;
 2. dane osobowe stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
3. Składanie wniosków w sprawie realizacji praw
 
W sprawie realizacji prawa dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą składa pisemny wniosek do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, który może dostarczyć:
- pocztą tradycyjną na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku
ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko;
- osobiście: do sekretariatu MGOPS w Lubsku (I piętro, pokój nr 9) lub skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku.
Wniosek w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym i skierowany:
- mailem na adres: , ,
- poprzez elektroniczną skrytkę ePUAP.
 
W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, Administrator podejmie próbę weryfikacji wnioskodawcy żądając dodatkowych informacji ułatwiających jego identyfikację.
 
4. Terminy realizacji wniosków
 
Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania lub doprecyzowania żądania, przekazuje odpowiedź wnioskodawcy w sprawie realizacji jego prawa. W przypadku wystąpienia komplikacji w realizacji żądania, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynie i konieczności wydłużenia terminu załatwienia sprawy o kolejne dwa miesiące. Administrator odmawiając realizacji żądania informuję wnioskodawcę:
 • powodach niepodjęcia działań,
 • możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
5. Opłaty
 
Administrator danych osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z poniesionych administracyjnych kosztów udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą:
 1. żąda dostarczenia kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. żądania są ewidentnie nieuzasadnione,
 3. żądania są nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.
Administrator danych musi wykazać, że żądanie osoby, której dane dotyczą, ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, oceniając żądanie lub żądania podmiotu danych przez pryzmat okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
 
Opłatę uiszcza się:
 • w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 • przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 96 1020 5402 0000 0502 0267 9652.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudrawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudrawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-20 10:01:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Szudrawska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-20 10:12:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Szudrawska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27 08:03:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »