ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa „instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni w Trzcielu”, nazywanej dalej Instalacją PV (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 50 kW na terenie działki o nr ewidencyjnym 360/1 i 360/2, położonej w obrębie geodezyjnym Trzciel , gmina Trzciel, województwo lubuskie.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa „instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni w Trzcielu”, nazywanej dalej Instalacją PV (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 50 kW na terenie działki o nr ewidencyjnym 360/1 i 360/2, położonej w obrębie geodezyjnym Trzciel , gmina Trzciel, województwo lubuskie.

Szczegóły informacji

Budowa „instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni w Trzcielu”, nazywanej dalej Instalacją PV (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 50 kW na terenie działki o nr ewidencyjnym 360/1 i 360/2, położonej w obrębie geodezyjnym Trzciel , gmina Trzciel, województwo lubuskie.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: POŚ "Mrówka" Spółka z o.o.

Finansowanie: Współfinansowanie

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-18 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-02-18 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: w biurze Zamawiającego pod adresem: 66-320 Trzciel Oś Jana III Sobieskiego 11, lub przesłać na adres Zamawiającego

Ogłoszono dnia: 2021-01-29 przez Prezes POŚ Mrówka Spółka z o.o.

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021

z dnia 29 -01- 2021r.

Przedsięwzięcie jest współfinasowane w ramach programu operacyjnego
„Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020”, Oś Priorytetowa III „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Odnawialne źródła energii”,
w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej  na potrzeby oczyszczalni ścieków  w Trzcielu”

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o.
Siedziba: ul: Poznańska  22 ,   66-320 Trzciel
Tel. (0-95) 742-90-65
e-mail- mrowka@trzciel.pl
osoba do kontaktu w sprawie Zamówienia: Krzysztof Górny  e-mail prezes@trzciel.pl
tel: 606 913 517
nr konta bankowego: 37 8367 0000 0061 2939 1006 0103
 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
2.1. Przedmiotem Zamówienia jest budowa „instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni w Trzcielu”, nazywanej dalej Instalacją PV (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 50 kW na terenie działki o nr ewidencyjnym 360/1 i 360/2, położonej w obrębie geodezyjnym Trzciel , gmina Trzciel, województwo lubuskie (dalej zwane  Zamówienie).
2.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
48822000-6 Serwery komputerowe
42961000-0 Systemy sterowania i kontroli
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
 
3.    Zakres zamówienia obejmuje:
a)    opracowanie dokumentacji technicznej w formule zaprojektuj wybuduj
b)    prace związane z przygotowaniem terenu
c)    zakup, dostawę i montaż Instalacji PV wraz z jej przyłączeniem
do sieci elektroenergetycznej;
d)    zakup, dostawę oraz instalacje i konfiguracje inteligentnego systemu zarządzania energią oraz systemu monitoringu powietrza, dzięki któremu możliwe będzie kontrolowanie funkcjonowania instalacji i podawanie wyników odnośnie stanu powietrza do wiadomości publicznej;
e)    uruchomienie Instalacji PV i uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających użytkowanie Instalacji PV.
 
3.1.    Wymagania podstawowe
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy realizacji Zamówienia muszą być:
a)    nowe, dobrej jakości i nieużywane;
b)    odpowiadać normom i przepisom wymienionym w wymaganiach Zamawiającego, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym przepisami prawem;
c)    posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie;
d)    zgodne z postanowieniami realizacji Zamówienia.
3.2.    Zakresem Zamówienia są objęte następujące obowiązki Wykonawcy:
1)    Przekazanie Zamawiającemu:
a)    harmonogramu realizacji inwestycji – 1 egz.;
b)    harmonogramu płatności – 1 egz.;
c)    wszystkie niezbędne dokumenty i instrukcje, pozwalające na użytkowanie Instalacji PV;
d)    kompletu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów na płycie CD/DVD – 1 egz.;
 
4.    Przedmiotem Zamówienia jest:
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa „instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Trzcielu”, nazywanej dalej Instalacją PV (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 50 kW na terenie działki o nr ewidencyjnym  360/1 i 360/2, położonej w obrębie geodezyjnym Trzciel, gmina Trzciel, województwo lubuskie. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż obiektu instalacji fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej
i uruchomieniem, jak również wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, bądź wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawem oraz zaleceniami właściwych organów i gestorów mediów.
4.1.    Dobór i zakup wszystkich elementów Instalacji PV, w tym: modułów fotowoltaicznych, inwerterów, kabli urządzeń ochrony przepięciowej i odgromowej (jeśli niezbędne) – zapewniających wysoką jakość Instalacji PV.
4.2.     Moduły fotowoltaiczne
Dobór, zakup i dostarczenie modułów fotowoltaicznych, zapewniających wysoką jakość Instalacji PV. Główne parametry elementów Instalacji PV zostały określone w Wymaganiach Technicznych Przedmiotu Zamówienia.
4.3 System konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych
Dobór zakup, dostarczenie i montaż systemu konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych (konstrukcja wsporcza).
4.4 Inwertery
a) Dobór, zakup, dostarczenie i montaż  inwerterów, zapewniającej wysoką jakość Instalacji PV.
b) Wykonanie instalacji umożliwiającej Zamawiającemu zdalny nadzór nad poprawnością pracy Instalacji PV oraz nad aktualnym poziomem produkcji energii elektrycznej (system monitoringu produkcji wraz z stacją pogodową).
4.5    Roboty ziemne
4.5.1    Niwelacja terenu działki (wyrównanie i plantowanie gruntu) pod budowę Instalacji PV w zakresie wymaganym przez projektowaną konstrukcję wsporczą modułów fotowoltaicznych
4.5.2    Uprzątnięcie, ogrodzenie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych;
4.5.3    Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz zasad BHP i PPOŻ;
4.6    Wymagania Techniczne Przedmiotu Zamówienia
Moduły fotowoltaiczne
Moc pojedynczego modułu    Co najmniej 330Wp
Typ modułu    Monokrystaliczny,
Sprawność modułu    min 19,5% w warunkach STC
Rama modułu    Aluminium
Ochrona przed porażeniem     Klasa II
Gwarancja na wady materiałowe i produktowe zawinione przez producenta    Nie mniej niż 12 lat
Gwarancja na uzysk mocy    - po 2 latach – minimum 98% wydajności początkowej;
- po 25 latach – więcej niż 84,5% wydajności początkowej;
Gwarancja na liniową pracę instalacji    25 lat
4.7    Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji i rękojmi:
(pięć) lat na wybudowaną i uruchomioną Instalacje PV licząc od daty podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. Szczegółowe zasady udzielenia  gwarancji określi Umowa.
4.8    Wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia:
4.8.1    Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze wskazanymi terminami w pkt. 5 Zapytania Ofertowego, a także za respektowanie pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4.8.2    W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane wykonywane są niezgodnie
z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
4.8.3    Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

5    Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia i warunki płatności.
5.1    Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30 kwietnia 2021
5.2    Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, uszczegółowiający terminy realizacji poszczególnych etapów Zamówienia.
5.3    Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Końcowego Protokołu Zdawczo - Odbiorczego nie zawierającego wyszczególnienia wad i usterek Instalacji PV albo Protokołu Usunięcia Wad i Usterek zgodnie z zawartą Umową, w terminie do 30 dni.
5.4    Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki do 20 % wartości złożonej Oferty brutto, przy czym przed wypłatą zaliczki może żądać dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, niż to zostało przewidziane
w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
6.1    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki opisane poniżej:
1)    posiadają udokumentowaną specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
w zakresie kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznych (dostawy urządzeń, montażu, wykonania prac budowlanych i uruchomienia);
2)    w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - wykonali zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami sztuki budowlanej kompleksowe realizacje instalacji fotowoltaicznych na gruncie o łącznej mocy minimum 50 kWp;
3)    złożą w formie papierowej pod adresem: 66-320 Trzciel  Oś. Jana  III  Sobieskiego 11 do dnia 18-02-2021 roku do godz. 12,00, kompletną podpisaną Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
4)    nie zalegają z podatkami lub podobnego typu należnościami publicznoprawnymi, w tym z wpłatami na składki ubezpieczenia społecznego;
5)    nie toczy się przeciwko nim postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne lub upadłościowe.
6.2    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie
wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do Oferty.
1)    W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć do Oferty stosowne dokumenty:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich wpisów,
2)    Na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
a)    do Oferty aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem złożenia ofert) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
6.3    W razie konieczności Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia
w wyznaczonym w tym celu terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.4    Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokument równoważne dla dokumentów, które wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.5    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Oferta przedłożona w języku obcym i nieprzetłumaczona na język polski nie będzie brana pod uwagę.
6.6    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
6.7    Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
6.8    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby Ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e Ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika
z załączonych dokumentów rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania Oferty
(do oryginału Oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza).
6.9    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, Zamawiający nie uwzględnia zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 
7.    Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
7.1    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
a)    Kryterium ceny- waga 100 % (max.100 pkt.)
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = (najniższa cena netto spośród złożonych ofert)
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny zaoferowanej w Formularzu Ofertowym.
 
8. Termin składania ofert oraz zasady postępowania przetargowego.
Podpisaną Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18-02- 2021 roku, do godziny 12,00, w formie papierowej, w biurze Zamawiającego pod adresem: 66-320 Trzciel  Oś Jana III Sobieskiego  11, lub przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem:
 „OFERTA –INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TZCIELU”.
Oferta musi być złożona w formie papierowej, podpisana, ponumerowana i trwale spięta. Oferty złożone w inny sposób niż w formie papierowej, nie będą brane pod uwagę.
Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-02- 2020, o godzinie 12,30 rano, w biurze Zamawiającego. Za datę złożenia oferty uznaje się moment wpływu oferty do biura Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Zapytania Ofertowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wszelki pytania należy kierować do biura zamawiającego, na adres e-mail: mrowka@trzciel.pl
Termin związania ofertą: 30 dni.
 
9. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
W zapytaniu nie mogą brać udziału:
a)    Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy
i doświadczenia zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia.
b)    Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c)    Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty złożone po terminie i w wersji innej niż papierowej, nie będą brane pod uwagę.

10.    Określenie warunków zmian Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej Umowy.
10.1.    Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności
z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1)    w przypadku zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych
w Zapytaniu Ofertowym;
2)    w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Zamówienia
w przypadku:
a)    zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b)    wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
c)    szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d)    siły wyższej, klęski żywiołowej,
e)    jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego,
f)     niewypałów i niewybuchów,
g)    wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w Zapytaniu Ofertowym,
h)    konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania Umowy;
3)    wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a)    wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b)    konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej.
4)    powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
5)    zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
6)     w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy.
7)    modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację
i osiągnięcie zakładanych wskaźników
8)    modyfikacji przedmiotu umowy poprzez wprowadzenie nowszych technicznie, sprawniejszych i mniej awaryjnych urządzeń
i podzespołów,
9)    zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi
w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
10)    zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający mimo działania z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
11)    zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,
12)    zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia
10.2.    Zmiana Umowy również może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1)    opis zmiany,
2)    uzasadnienie zmiany,
3)    koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4)    czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
10.3.    Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną,
w składzie, której będą m.in. inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy.
10.4.    Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
10.5.    Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia Umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10.6.    Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
             Zamawiający ma prawo dokonać zmian umowy spowodowanych następującymi
             okolicznościami
1)    zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
2)     rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Zamówienia;
3)    zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego, w przypadku rezygnacji z realizacji części Przedmiotu Zamówienia.
10.7.    Wprowadzenie zmian postanowień Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.8.    W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji.
10.9.    Zamawiający zastrzega możliwość:
1)    odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
2)    zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
3)    unieważnienia postepowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.
4)    odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu takiej oferty, Oferent zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień.
 
11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1)    Wypełniony Formularz Ofertowy,
2)    Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG
3)    Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu,
4)    Podpisany przez oferenta Wykaz instalacji fotowoltaicznych należycie zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat zawierającej minimum wskazanie lokalizacji instalacji, jej mocy, zamawiającego oraz danych kontaktowych (co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mailowy) osób u zamawiającego mogących potwierdzić należytą realizację instalacji przez oferenta.
5)    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
6)    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(w załączeniu treść oświadczenia),

12. Pozostałe informacje
Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym/i Oferentami na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy, kary umowne lub inne ogólnie  przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także na podstawie  wytycznych zawartych w wytycznych dotyczących zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
W związku powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego
w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą  jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku  nie  otrzymania dofinansowania projektu.
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.   
W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Na żądanie Zamawiającego Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
W załączeniu:
1.    Formularz Ofertowy,
2.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
3.    Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu,
4.    Oświadczenie dotyczące wiedzy i doświadczenia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Ochorny Środowiska MRÓWKA Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Prezes POŚ Mrówka Spółka z o.o.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-08 08:04:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-08 08:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-08 08:10:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony