ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas XIV Dni Twierdzy Kostrzyn dniach 31.08.-01.09.2013 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-06-27 15:32:09 przez Bartłomiej Suski

Akapit nr - brak tytułu

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną
podczas XIV Dni Twierdzy Kostrzyn dniach  31.08.-01.09.2013 r.
W dniach 31.08.-01.09. br. odbędą się  tradycyjne XIV Dni Twierdzy Kostrzyn. Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną tej imprezy. Muzeum udostępnia miejsce o pow. do 40 m2 na prowadzenie działalności gastronomicznej ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
Wydzierżawiający zapewnia zasilanie energetyczne z możliwością przyłączenia urządzeń                o łącznej maksymalnej mocy 12 kW. Konkurs dotyczy ceny ofiarowanej za wyłączność obsługi gastronomicznej imprezy.
Oferty muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4. Informację na temat oferty gastronomicznej (minimum 4 potrawy rustykalne plus               1 inna potrawa na gorąco)
5. Informację na temat oferty dotyczącej napojów (w tym podanie gatunku piwa oraz cena za 0,5 l)
6. Oświadczenie o zapewnieniu min. 500 miejsc siedzących pod zadaszeniem (dotyczy 01.09.)
7. Oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego nie mniej niż 2.000,- zł brutto za oba dni.
8. Inne istotne informacje oferenta (np. doświadczenie, referencje itp.)
9. Podpis oferenta
10. Obligatoryjne załączniki (kserokopie):
- ważne zezwolenie na prowadzenie gastronomii i koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa
- decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na handel środkami spożywczymi.
Nieuwzględnienie w ofercie któregokolwiek z podanych wyżej punktów spowoduje  odrzucenie oferty ze względu na braki formalne.
Uwaga !
Dopuszczalne są stoiska innych podmiotów oferujących drobny asortyment uzupełniający, nie stanowiący konkurencji dla zwycięskiej oferty (np. wata cukrowa, prażona kukurydza, lody itp.) o ile asortyment ten nie będzie ujęty w ofercie.
W przypadku większej liczby ofert w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną oferty                    z najwyższą oferowaną stawką. W razie braku rozstrzygnięcia przy ofertach równoważnych zadecyduje oferowany asortyment i referencje.
Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z napisem „Dni Twierdzy” na adres biura: Muzeum Twierdzy, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, lub dostarczyć osobiście do dnia 12 lipca 2013 r. do godz. 15:00.

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu. Istnieje możliwość płatności czynszu dzierżawnego w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości min. 30% zaoferowanej stawki w dniu podpisania umowy, druga rata do dnia 17.08.2013 r.
Dodatkowe informacje odnośnie konkursu i imprezy można uzyskać siedzibie Muzeum lub telefonicznie: 95 752 2360.
Kostrzyn nad Odrą, dn. 26.06.2013 r.
 
« powrót do poprzedniej strony