ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-09-20 14:42:37 przez Bartłomiej Suski

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. );
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. z późn. zm. );
3) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedziba Muzeum mieści się w budynku przy ul. Chyżańskiej 48 w Kostrzynie nad Odrą.
2. Muzeum jest instytucją kultury, działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
3. Organizatorem Muzeum jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.
4. Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Od dnia wpisu do rejestru Muzeum posiada osobowość prawną.
5. Muzeum wykorzystuje do swojej działalności następujące obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Kostrzyn nad Odrą:
a) Brama Berlińska, działka nr 75/2 obręb 6;
b) Brama Chyżańska, działka nr 76/83 i 86/2 obręb 6;
c) Bastion „Filip”, działka nr 76/60 i 86/2 obręb 6;
d) Bastion „Król”, działka nr 75/3 obręb 6.
Rozdział II
Cele i zadania Muzeum
§ 3. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.
§ 4. Do zadań Muzeum należy w szczególności:
1) gromadzenie zbiorów dokumentacyjnych oraz ikonograficznych,
2) inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowania zgromadzonych zbiorów,
3) przechowywanie, magazynowanie, konserwacja i zabezpieczenie zbiorów,
4) zabezpieczanie nieruchomych obiektów kultury materialnej usytuowanych na terenie Starego Miasta oraz uczestniczenie w działalności na rzecz ochrony zabytków i ich ratowania,
5) udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo-badawczych oraz popularyzatorskich,
6) użyczanie i przejmowanie w depozyt zbiorów i zabytków,
7) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
8) organizowanie wystaw, prelekcji i konferencji,
9) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w zakresie archeologii, historii oraz historii sztuki,
10) publikowanie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych w zakresie działalności Muzeum,
11) prowadzenie biblioteki muzealnej i udostępnianie zbiorów w siedzibie Muzeum,
12) współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz służbami ochrony zabytków realizującymi cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Rozdział III
Organizacja Muzeum
§ 5. Ogólny nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, zwany dalej „Burmistrzem”.
§ 6.1. Działalnością Muzeum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz.
4. Burmistrz może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Muzeum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest przełożonym pracowników Muzeum.
7. Dyrektor składa oświadczenia woli w imieniu Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Muzeum wykonuje pracownik pisemnie upoważniony przez Dyrektora.
9. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
10.Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 5 osób powołuje Rada Miasta.
11.Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
§ 7. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 8. Muzeum realizuje cele i zadania, o których mowa w § 3 i 4, na podstawie rocznego planu działalności, zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
§ 9. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
1) dotacje budżetowe,
2) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
3) środki pochodzące z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) środki pozabudżetowe, w tym pozyskane na realizację projektów unijnych i w ramach współpracy międzynarodowej,
5) środki pochodzące z opłat za wstęp,
6) środki pochodzące z opłat parkingowych.
§ 10. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) badań archeologicznych,
2) konserwacji i dokumentowania zabytków,
3) działalności wydawniczej,
4) najmu i dzierżawy.
5) usług turystycznych.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Muzeum.
§ 11. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XVIII/175/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Twierdzy w Kostrzynie.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony