ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-09-20 14:42:37 przez Bartłomiej Suski

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Rozdział I
Przepisy ogólne
 
§ 1. 1. Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały Nr XV/164/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie n.O. z dnia 20 kwietnia 2000 r.
2. Organizatorem Muzeum jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej „organizatorem”, które zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
3. Muzeum posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2.
§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) zwanej dalej ustawą o muzeach;
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
3. niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2. Muzeum mieści się pod adresem: Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 1.
3. Muzeum może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Muzeum wykorzystuje do swojej działalności następujące obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Kostrzyn nad Odrą:
1. Brama Berlińska, działka nr 75/2 obręb 6;
2. Brama Chyżańska, działka nr 76/83 i 86/2 obręb 6;
3. Bastion „Filip”, działka nr 76/83 i 86/2 obręb 6;
4. Bastion „Król”, działka nr 75/3 obręb 6;
5. Bastion „Brandenburgia”, działka nr 76/60.
 
Rozdział II
Zakres działalności
 
§ 4. Do zadań Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
§ 5. Muzeum realizuje zadania określone w § 4 poprzez:
1. gromadzenie zbiorów dokumentacyjnych oraz ikonograficznych;
2. inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;
3. przechowywanie, magazynowanie, konserwację i zabezpieczenie zbiorów;
4. zabezpieczenie nieruchomych obiektów kultury materialnej usytuowanych na terenie Starego Miasta oraz uczestniczenie w działalności na rzecz ochrony zabytków i ich ratowania;
5. udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo – badawczych oraz popularyzatorskich;
6. użyczanie i przejmowanie w depozyt zbiorów i zabytków;
7. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
8. organizowanie wystaw, prelekcji i konferencji;
9. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w zakresie archeologii, historii oraz historii sztuki;
10. publikowanie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularno – naukowych w zakresie działalności Muzeum;
11. prowadzenie biblioteki muzealnej i udostępnianie zbiorów w siedzibie Muzeum;
12. współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz służbami ochrony zabytków realizującymi cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
 
Rozdział III
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 6. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Podstawowym źródłem finansowania działalności Muzeum jest dotacja z budżetu miasta w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Innymi źródłami finansowania działalności Muzeum mogą być:
1) dotacje z budżetu państwa;
2) środki pozabudżetowe, w tym pozyskane na realizację projektów unijnych i w ramach współpracy międzynarodowej;
3) środki pozabudżetowe pozyskiwane w ramach programów pomocowych;
4) środki, zapisy, i darowizny otrzymane od osób fizycznych lub prawnych;
5) inne źródła.
§ 7. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1. badań archeologicznych;
2. konserwacji i dokumentowania zabytków;
3. działalności wydawniczej;
4. usług turystycznych;
5. najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji Muzeum
6. sprzedaży pamiątek;
7. opłat za wstęp;
8.opłat parkingowych.
2. Środki uzyskane z działalności określonej w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej.
 
Rozdział IV
Zarządzanie i organizacja
 
§ 8. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, zwany dalej „Burmistrzem”.
§ 9. 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum.
2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz na okres 7 lat, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz.
4. Burmistrz może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej, na zasadach i w trybie, o którym mowa w art. 15a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do osoby, której powierzono zarządzanie Muzeum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
§ 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) nadzór i kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
4) podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 11. 1 Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 5 osób powołuje i odwołuje Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą spośród kandydatów wskazanych przez podmioty określone w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
 
Rozdział V
Przepisy końcowe
 
§ 13. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 14. Wszelkie zmiany w statucie Muzeum następują w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 15.  Traci moc uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn wraz ze wszystkimi zmianami.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony