ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin Organizacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-09-26 11:31:19 przez Bartłomiej Suski

Akapit nr - brak tytułu

 Zarządzenie nr 7/09 Dyrektora Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą
w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Muzeum Twierdzy.

 

§ 1
Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 1.

 

 

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Muzeum do przestrzegania zapisów Regulaminu Organizacyjnego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/09:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 4

Regulamin Organizacyjny Muzeum Twierdzy w  Kostrzynie nad Odrą zwanego dalej Muzeum określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Muzeum.

 

§ 5

Funkcjonowanie Muzeum opiera się na zasadach:

 1. Jednoosobowego kierownictwa.
 2. Służbowego podporządkowania.
 3. Szczegółowego podziału zadań, czynności, uprawnień i obowiązków określonych w indywidualnych zakresach czynności.
 4. Indywidualnej odpowiedzialności za należyte wykonywanie tych zadań, czynności, uprawnień i obowiązków.

 

§ 6

Muzeum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 7

Muzeum ma siedzibę w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Chyżańskiej 48.

 

Rozdział II

Gospodarka finansowa Muzeum.

§ 8

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową i i rozlicza się z gminą na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Plan finansowy Muzeum zatwierdza jego Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika UM Kostrzyn nad Odrą, co do zgodności z uchwałą budżetową.
 3. Muzeum zarządza i gospodaruje przydzielonym mieniem kierując się zasadami efektywnego jego wykorzystania.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Muzeum.

                                                                      

§ 9

Strukturę organizacyjną Muzeum stanowią następujące działy:

 1.  Dział Archeologii.
 2.  Dział Oświatowy.
 3.  Dział Historyczny i Dokumentacyjny.
 4.  Dział Administracyjny.

                                                                           

§10

Działami kierują powołani przez Dyrektora kierownicy oraz samodzielni pracownicy posiadający zgodne z wymogami kwalifikacje.

  

§11

Kierownicy Działów i samodzielni pracownicy odpowiadają przed Dyrektorem za zgodne z potrzebami i planem pracy Muzeum wykonanie zadań. Do ich obowiązku należy planowanie pracy całego zespołu pracowników działu, terminowe składanie obowiązujących sprawozdań i  przedstawienie w razie potrzeby wyników pracy. Odpowiadają za powierzone im zbiory muzealne i inne.

§12

Dział Archeologii

Dział Archeologiczny gromadzi poprzez badania naukowe i inne formy nabycia zbiory z: okresu pradziejowego, okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz okresu nowożytnego włącznie. Dział ten opracowuje zbiory do katalogu naukowego Muzeum oraz wpisuje do Księgi Inwentarza Zbiorów Działu Archeologicznego. Dział ten prowadzi katalog naukowy zbiorów, archiwum dla stanowisk archeologicznych z terenu miasta Kostrzyna i Ziemi Kostrzyńskiej, archiwum dokumentacji z badań archeologicznych Muzeum, koordynuje wpisy do ksiąg inwentarzowych zbiorów. Prowadzi rejestr meldunków.

 

§13

Dział Oświatowy

Dział Oświatowy prowadzi działalność upowszechnieniową przez wystawy stałe, wystawy czasowe i okolicznościowe organizowane w salach wystawowych Muzeum, jak i poza terenem Muzeum. Pracownicy Działu sprawują pieczę nad wystawami i odpowiadają za zbiory w nich zgromadzone, zabezpieczają oprowadzanie zwiedzających oraz czystość i porządek w pomieszczeniach wystawowych. Do obowiązku pracowników działu należy organizacja wszelkich form upowszechniania, a więc pogadanek, prelekcji, lekcji muzealnych, sesji i konferencji. Dział zajmuje się produkcją i rozprowadzaniem drobnych pamiątek, druków ulotnych, folderów. Do Działu przynależy biblioteka naukowa Muzeum. Pracownicy działu sprawują pieczę nad terenem Starego Miasta.

 

§14

Dział Historyczny i Dokumentacyjny

Dział Historyczny i Dokumentacyjny prowadzi poszukiwania archiwalne oraz archiwizację pozyskanych materiałów źródłowych, głównie dotyczących miasta i twierdzy Kostrzyn, jaki Ziemi  Kostrzyńskiej. Pracownicy Działu uczestniczą w przygotowaniu ekspozycji, prezentują prace i badania placówki (m.in. jako przewodnik), przygotowują na żądanie dossier wskazanych zabytkowych obiektów twierdzy i miasta w oparciu o dostępne dane. Do obowiązku pracowników Działu należy nadzór merytoryczny nad ekspozycją poświęconą nowożytnej fortyfikacji, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w środowisku badaczy infrastruktury wojskowej oraz z instytucjami i organizacjami (również zagranicznymi) zajmującymi się tym tematem.

 

§15

Dział Administracyjny 

Główny Księgowy prowadzi zgodnie z przepisami rozliczenia finansowe Muzeum, nadzoruje jego realizację, gromadzi dokumenty finansowe i prowadzi niezbędną sprawozdawczość z realizacji zadań finansowych. Przygotowuje wypłaty pracownikom stałym i czasowym oraz wypłaty z innych tytułów. Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości,
 2. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. przygotowanie projektu budżetu i projektu,
 4. sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów własnych,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczącychm operacji gospodarczych i finansowych,
 6. współpraca z Urzędem Miasta, US, ZUS,
 7. sporządzanie planów inwentaryzacji,
 8. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości kontroli,
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

Rozdział IV

Zarządzanie Muzeum

§ 16

1) nadzoruje działalność działów,
2) tworzy odpowiedni system organizacji pracy,
3) ustala strukturę organizacyjną Muzeum oraz szczegółowe zakresy ich działań,
4) ustala zasady polityki kadrowej i stwarza warunki do jej prowadzenia,
5) organizuje skuteczny system kontroli wewnętrznej,
6) zapewnia ochronę powierzonego Muzeum mienia komunalnego i mienia Muzeum,
7) zapewnia pracownikom odpowiednie warunki pracy,
8) planuje i zapewnia optymalne wykorzystanie środków na realizację statutowych zadań Muzeum, 
9) zatwierdza:
a )projekty planów rzeczowych i finansowych Muzeum,
b) sprawozdanie finansowe i GUS,
c) pisma w sprawach finansowych,
d) dokumenty w sprawach organizacyjnych, płacowych i dotyczących kontroli wewnętrznej,
e) inne.
 1. Muzeum kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą.
 2. Dyrektor zarządza jednoosobowo Muzeum i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje dotyczące działalności Muzeum.
 4. Dyrektor współpracuje z Burmistrzem, wykonuje jego zarządzenia.
 5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Muzeum.
 6. Dyrektor Muzeum odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Muzeum, w szczególności:
a) wydawania poleceń i zarządzeń pracownikom w związku z działalnością Muzeum,
b) dysponowania środkami finansowymi w ramach określonych planami finansowymi i innymi decyzjami Burmistrza Miasta,
c) wybór metod i wariantów realizacji zadań Muzeum,
 1. W celu umożliwienia dyrektorowi wykonywania jego zadań przysługuje mu prawo m.in. do:

      8. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy struktur organizacyjnych Muzeum.

      9. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełnić będzie główny księgowy.

 

Rozdział V

Postanowienie końcowe

§ 17

Kierownicy działów oraz inni pracownicy odpowiadają za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, a także za należyte wykonywanie poleceń służbowych oraz współpracują ze sobą przy wykonywaniu powierzonych zadań.

 

§ 18

Pracownicy muzeum wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności ustalonym na piśmie przez bezpośredniego przełożonego w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań.

 

§ 19

Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

 
« powrót do poprzedniej strony