ˆ

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

STATUT MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NAD ODRĄ
Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba
§ 1. Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, utworzoną na mocy uchwały nr XV/164/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie n.O. z dnia 20 kwietnia 2000r.
§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej „Organizatorem”
2. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora pod numerem 2.
§ 3. Siedzibą Muzeum jest Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Muzeum używa pieczęci o treści: Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 1, 66 – 470
Kostrzyn nad Odrą.
Rozdział 2.
Zakres działania oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów
§ 6. 1. Muzeum prowadzi działania w celu upowszechniania wiedzy o historii Twierdzy oraz Miasta
Kostrzyn nad Odrą.
2. Muzeum gromadzi zbiory związane z przeszłością miasta – twierdzy Kostrzyn dokumentujące osadnictwo na jego terenie (również pradziejowe), jego dzieje polityczne, gospodarcze i wojskowe, zabudowę i infrastrukturę oraz życie kulturalne, religijne i codzienne.
3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów: artefakty i destrukty o charakterze militarnym, przedmioty codziennego użytku, pozostałe pamiątki historyczne, w tym materiały ikonograficzne i dokumenty pochodzące z obszaru miasta i jego najbliższego otoczenia zniszczonego w 1945r.
§ 7. 1. Muzeum realizując zadania określone w § 6:
1) gromadzi zbiory, o których mowa w § 6 ust. 2;
2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i materiały dokumentacyjne, książki i czasopisma;
3) przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpiecza i konserwuje zbiory;
5) użycza i przejmuje w depozyt zbiory i zabytki;
6) organizuje i prowadzi badania naukowe;
7) organizuje wystawy, prelekcje i konferencje;
8) prowadzi działalność oświatową i edukacyjną w zakresie archeologii, historii oraz historii sztuki;
9) publikuje katalogi, przewodniki, wyniki badań oraz wydawnictwa popularno – naukowe w zakresie działalności Muzeum;
10) prowadzi bibliotekę muzealną i udostępnia zbiory w siedzibie Muzeum;
11) zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
12) przyjmuje darowizny w postaci zbiorów oraz przejmuje depozyty od osób prywatnych i instytucji.
2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 8. 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Burmistrz. Miasta.
§ 9. 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
4) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji;
5) ustalanie zasad i form udostępniania terenu, obiektów i zasobów będących w dyspozycji i w zarządzie
Muzeum;
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.
§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada liczy 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Miasta
3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.
4. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
Rozdział 4.
Źródła finansowania działalności i mienie Muzeum
§ 11. 1. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji Organizatora.
§ 12. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Majątek Muzeum wykorzystuje się jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 13. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:
a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;
3) przychody z prowadzonej działalności;
4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 14. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.
§ 15. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) sprzedaży publikacji, pamiątek i innych materiałów promocyjnych;
2) wynajmu i dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
4) usług polegających na prowadzeniu badań archeologicznych, po uzyskaniu pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.);
5) usług kwerendalnych, archiwalnych i bibliotecznych;
6) usług szkoleniowych i edukacyjnych;
7) usług reklamowych i promocyjnych.
2. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.
§ 16. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Organizatora, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie Muzeum mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 19. Traci moc uchwała nr XL/304/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartłomiej Suski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Suski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-20 14:38:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartłomiej Suski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-20 14:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-09 11:17:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »