ˆ

Regulamin Organizacyjny Muzeum Twierdzy Kostrztyn nad Odrą

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin Organizacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 94/2014
Dyrektora  Muzeum Twierdzy w Kostrzynie
z dnia 01 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Twierdzy Kostrzyn
 
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn (Załącznik nr 1).
 
§ 2.
 
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nr 7/2009  z dnia 24.12.2009 r.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2014 z dn. 01.12.2014 r.
Dyrektora Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NAD ODRĄ
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
1.Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
2.Muzeum jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);
 2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406);
 4. Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Kostrzynie nad Odrą, Uchwała Nr XL/304/14 z dnia 15.05.2014 r.;
 5. niniejszego regulaminu.
3.Muzeum ma siedzibę w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 1.
4.Muzeum używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
5.Muzeum ma prawo używać pieczęci okrągłej zawierającej po środku wizerunek godła Państwa, a w otoku napis z nazwą „Muzeum Twierdzy w Kostrzynie”.
6.Muzeum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 
Rozdział II
ZAKRES  DZIAŁANIA I  FUNKCJONOWANIA MUZEUM
 
§ 2.
1.Muzeum realizuje zadania własne określone ustawami i statutem Muzeum.
2.Załatwianie spraw odbywa się w oparciu o postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3.Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej.
4.Przepisy w zakresie księgowości określa Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych.
5.Przepisy porządkowe dla zwiedzających Muzeum regulowane są Regulaminem Zwiedzania.
6.Przepisy o czasie pracy i dyżurach określa Regulamin Pracy.
 
§ 3.
Funkcjonowanie Muzeum opiera się na zasadach:
1.Jednoosobowego kierownictwa.
2.Służbowego podporządkowania.
3.Szczegółowego podziału zadań, czynności, uprawnień i obowiązków określonych w indywidualnych zakresach czynności.
4.Indywidualnej odpowiedzialności za należyte wykonywanie tych zadań, czynności, uprawnień i obowiązków.
Rozdział III
ORGANIZACJA PRACY MERYTORYCZNEJ
 
§ 4.
1.Muzeum Twierdzy w Kostrzynie jest instytucją o charakterze naukowo – badawczym, oświatowym i edukacyjnym.
2.Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje i udostępnia dobra kultury z zakresu archeologii, historii, historii architektury obronnej i historii sztuki dotyczące miasta Kostrzyna nad Odrą i Ziemi Kostrzyńskiej; prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin,
3.Nadzór nad całością pracy merytorycznej sprawuje Dyrektor Muzeum.
4.Pracę merytoryczną Muzeum reguluje roczny program działania, który obejmuje  w szczególności przedsięwzięcia dotyczące:
       a) imprez organizowanych przez muzeum i ich terminarze,
       b) zakresu metod i trybu realizacji zadań,
       c) usprawnienia pracy Muzeum,
       d) inne sprawy uznane za istotne dla prawidłowego funkcjonowania Muzeum.
5.Pracownicy poszczególnych działów Muzeum składają Dyrektorowi propozycje do rocznego programu działania do dnia 15 września każdego roku na rok następny.
6.Zatwierdzony program działania otrzymują do realizacji pracownicy merytoryczni Muzeum,
 
§ 5.
Do wspólnych zadań działów Muzeum należą w szczególności:
1.Zatwierdzony program działania otrzymują do realizacji pracownicy merytoryczni Muzeum,
2.Zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,
3.Współdziałanie z instytucjami, organizacji stowarzyszeniami o podobnych celach,
4.Opracowywanie i zgłaszanie inicjatyw, projektów doskonalących działalność Muzeum,
5.Przygotowywanie propozycji do projektu budżetu Muzeum,
6.Każdy pracownik Muzeum ponosi odpowiedzialność prawną i służbową za należyte wypełnianie obowiązków na danym stanowisku pracy,
7.Wszystkich pracowników Muzeum obowiązuje znajomość i ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, BHP oraz innych zarządzeń obowiązujących w Muzeum,
8.Pracowników Muzeum winna charakteryzować szczególna troska o majątek Muzeum,
9.Wszyscy pracownicy obowiązani są przestrzegać aktualny Regulamin Pracy,
10.Pracownicy Muzeum zobowiązani są do wzajemnej współpracy,
11.Pracownicy Muzeum zobowiązani są do wykonywania drobnych napraw, prac techniczno--montażowych i porządkowych zleconych przez dyrektora,
12.Każdego pracownika obowiązuje tajemnica państwowa i służbowa,
13.Każdy pracownik posiada szczegółowy zakres czynności.
 
§ 6.
Strukturę organizacyjną Muzeum stanowią następujące działy:
1.Dział Administracyjno-Finansowy
2.Dział Historyczny i Dokumentacyjny
3.Dział Archeologii
4.Dział Edukacji Muzealnej
                       
 
§ 7.
Działami kierują powołani przez Dyrektora kierownicy oraz samodzielni pracownicy posiadający zgodne z wymogami kwalifikacje.
 
§ 8.
Kierownicy Działów i samodzielni pracownicy odpowiadają przed Dyrektorem za zgodne z potrzebami i planem pracy Muzeum wykonanie zadań. Do ich obowiązku należy planowanie pracy całego zespołu pracowników działu, terminowe składanie obowiązujących sprawozdań i  przedstawienie w razie potrzeby wyników pracy. Odpowiadają za powierzone im zbiory muzealne i inne.
 
§ 9.
Dział Administracyjno-Finansowy
Dział Administracyjno-Finansowy zajmuje się zapewnieniem sprawnego funkcjonowania administracji Muzeum, prowadzeniem spraw kadrowych i finansów Muzeum. Do zadań z dziedziny administracji należą w szczególności: prowadzenie sekretariatu i kasy Muzeum, przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń, zaopatrywanie i prowadzenie magazynu materiałów biurowych, publikacji, pamiątek i materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach i budynkach Muzeum oraz na zewnątrz, utrzymanie porządku na terenie Starego Miasta, prowadzenie spraw pracowniczych itp. Główny Księgowy prowadzi zgodnie z przepisami gospodarkę finansową Muzeum, nadzoruje realizację budżetu, gromadzi dokumenty finansowe i prowadzi niezbędną sprawozdawczość z realizacji zadań finansowych, przeprowadza kontrolę wewnętrzną
 
  § 10.
Dział Historyczny i Dokumentacyjny
Dział Historyczny i Dokumentacyjny prowadzi poszukiwania archiwalne oraz archiwizację pozyskanych materiałów źródłowych, głównie dotyczących miasta i twierdzy Kostrzyn, jaki Ziemi Kostrzyńskiej. Pracownicy działu uczestniczą w przygotowaniu ekspozycji, prezentują prace i badania placówki (m.in. jako przewodnicy), przygotowują na żądanie dossier wskazanych zabytkowych obiektów twierdzy i miasta w oparciu o dostępne dane. Do obowiązku pracowników działu należy nadzór merytoryczny nad ekspozycją poświęconą nowożytnej fortyfikacji, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w środowisku badaczy infrastruktury wojskowej oraz z instytucjami i organizacjami (również zagranicznymi) zajmującymi się tym tematem.
 
§ 11.
Dział Archeologii
Dział Archeologii gromadzi poprzez badania naukowe i inne formy nabycia zbiory z okresu pradziejowego, okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz okresu nowożytnego włącznie. Dział ten prowadzi katalog naukowy zbiorów, archiwum dla stanowisk archeologicznych z terenu miasta Kostrzyna i Ziemi Kostrzyńskiej, archiwum dokumentacji z badań archeologicznych Muzeum, koordynuje wpisy do ksiąg inwentarzowych
 
 
§ 12.
Dział Edukacji Muzealnej
Dział Edukacji Muzealnej prowadzi działalność upowszechnieniową przez wystawy stałe, wystawy czasowe i okolicznościowe organizowane w salach wystawowych Muzeum, jak i poza terenem Muzeum. Pracownicy działu sprawują pieczę nad wystawami i odpowiadają za zbiory w nich zgromadzone, zabezpieczają oprowadzanie zwiedzających oraz porządek w pomieszczeniach wystawowych. Do obowiązku pracowników działu należy organizacja wszelkich form upowszechniania, a więc pogadanek, prelekcji, lekcji muzealnych, sesji i konferencji. Dział zajmuje się produkcją i rozprowadzaniem drobnych pamiątek, druków ulotnych, folderów. Do działu przynależy biblioteka Muzeum. Pracownicy działu sprawują pieczę nad terenem Starego Miasta.
 
Rozdział IV
ZARZADZANIE MUZEUM
 
§ 13.
1.Muzeum Twierdzy w Kostrzynie kieruje Dyrektor, którego powołuje Burmistrz Miasta.
2.Dyrektor zarządza jednoosobowo Muzeum i reprezentuje go na zewnątrz.
3.Dyrektor wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje dotyczące działalności Muzeum.
4.Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Muzeum.
5.Dyrektor Muzeum odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Muzeum, w szczególności:
a)nadzoruje działalność działów,
b)tworzy odpowiedni system organizacji pracy,
c)ustala strukturę organizacyjną Muzeum oraz szczegółowe zakresy ich działań,
d)ustala zasady polityki kadrowej i stwarza warunki do jej prowadzenia,
e)organizuje skuteczny system kontroli wewnętrznej,
f)zapewnia ochronę powierzonego Muzeum mienia komunalnego i mienia Muzeum,
g)zapewnia pracownikom odpowiednie warunki pracy,
h)planuje i zapewnia optymalne wykorzystanie środków na realizację statutowych zadań Muzeum,
i)zatwierdza:
 • projekty planów rzeczowych i finansowych Muzeum,
 • sprawozdania finansowe i GUS oraz inne pisma w sprawach finansowych,
 • dokumenty w sprawach organizacyjnych, płacowych i dotyczących kontroli wewnętrznej, i inne.
6.W celu umożliwienia dyrektorowi wykonywania jego zadań przysługuje mu prawo do:
a)wydawania poleceń i zarządzeń pracownikom w związku z działalnością Muzeum,
b)dysponowania środkami finansowymi w ramach określonych planami finansowym i innymi decyzjami Burmistrza Miasta,
c)wyboru metod i wariantów realizacji zadań Muzeum,
7.Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy struktur organizacyjnych Muzeum.
8.W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni jego zastępca / główny księgowy.
 
 
§ 14.
W zakresie pełnienia funkcji pracodawcy wobec pozostałych pracowników Muzeum,  Dyrektor:
1.Jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Muzeum, sprawuje nadzór nad ich pracą.
2.Przyjmuje, zwalnia i awansuje pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów.
3.Określa wysokość wynagrodzenia pracowników Muzeum.
4.Deleguje pracowników do prac na zewnątrz Muzeum.
5.Zatwierdza urlopy pracownicze.
6.Czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
 
Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 15.
1.Regulamin niniejszy jest zgodny ze statutem nadanym przez Radę Miejską w Kostrzynie nad  Odrą z dnia 15.05.2014 r.
2.Zmiany w regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 
 
 
 
Schemat organizacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn
 
Dyrektor
 
Dział Administracyjno-Finansowy
Główna księgowa ¾ + kadrowa ¼
Referent
Konserwator
Pracownik gospodarczy
 
Dział Historyczny i Dokumentacyjny
Kustosz
Starszy dokumentalista
 
Dział Archeologii
Specjalista ds. archeologii
 
Dział Edukacji Muzealnej
Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Specjalista ds. edukacji
Muzealnik
Przewodnik muzealny
 

Załączniki

 • Regulamin MTK (PDF, 249.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2015-07-14 | Data wytworzenia informacji: 2014-12-01 | Regulamin Organizacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Skałba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Skałba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-14 10:12:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Dłubała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-14 10:20:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Dłubała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-14 10:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »