ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rada Muzeum Twierdzy Kostrzyn and Odrą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-26 12:03:27 przez Bartłomiej Suski

Akapit nr - brak tytułu

Regulamin Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn
§ 1
Rada Muzeum Twierdzy Kostrzyn, zwana dalej Radą, działa na podstawie
Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XV/118/12 z dniu 29 marca 2012 r.
 
§ 2
Do zadań Rady należą:
1. Sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów   i społeczeństwa, a zwłaszcza:
- gromadzenia dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
- zabezpieczenia i konserwacji muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczenia stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej   i przyrody,
- urządzania wystaw,
- organizowania i przeprowadzania badań oraz prac wykopaliskowych,
- udostępniania zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
- zapewniania właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
- prowadzenia działalności wydawniczej,
2. Ocena, co najmniej raz do roku, działalności muzeum oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu pracy działalności wraz z planem finansowym, a także sprawozdania rocznego z działalności muzeum,
 
§ 3
1. W skład Rady wchodzą jej członkowie wg wcześniejszej cytowanej uchwały.
2. Zmiany w składzie Rady pozostają w kompetencji właściwego organizatora.
 
§ 4
1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje w następujących przypadkach:
a) rezygnacji członka złożonej na piśmie,
b) odwołania przez właściwego organizatora w przypadkach uchylania się od uczestnictwa   w posiedzeniach Rady,
c) zgon.
 
§ 5
1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku. W posiedzeniu Rady uczestniczy dyrektor muzeum lub osoba przez niego upoważniona.
2. Pierwsze posiedzenie zwołuje przedstawiciel właściwego organizatora.
3. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia się członków pisemnie lub telefonicznie w terminie co najmniej 7 dni od daty posiedzenia.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i mogą być wpisane do protokołu lub stanowić oddzielne aneksy w formie załącznika do protokołu.
6. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
7. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, w zależności od każdorazowej decyzji Rady albo tajnym. W przypadku jednakowej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.
8. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte przy obecności połowy składu Rady, o ile tylko o posiedzeniu zawiadomieni zostali wszyscy członkowie. Uchwały są obowiązujące z dniem podjęcia.
9. Posiedzenie Rady jest protokołowane.
10. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. 
11. Rada działa na podstawie ustalonego i przyjętego planu posiedzeń.
 
§ 6
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego zastępcę
2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego:
a) zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy,
b) ustala projekt porządku posiedzenia Rady,
c) ustala projekt planu pracy Rady,
d) reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. W przypadkach wyjątkowych posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Dyrektora Muzeum
- Członków Rady Muzeum ( nie mniej niż 2 osoby)
4. Kadencja przewodniczącego Rady i zastępcy przewodniczącego równa się kadencji Rady.
 
§ 7
Obsługę posiedzeń Rady włącznie z sekretariatem sprawuje Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
 
§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę.
Kostrzyn nad Odrą, 23.04.2012 r.