ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Nabór na stanowisko informatyka

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-01-18 15:57:30 przez Marcin Dłubała

Nabór na stanowisko informatyka

Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn
ogłasza nabór na stanowisko
INFORMATYKA

Charakterystyka pracy:
Informatyk odpowiada kompleksowo za obsługę informatyczną i teleinformatyczną Muzeum.

Skrócony zakres obowiązków :
-Sieć, serwery, łącza:
- bieżąca obsługa informatyczna Muzeum, tj. administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi
- prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
- stałe dbanie o bezpieczeństwo, serwer i domenę strony internetowej Muzeum, w tym zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Muzeum a Internetem,
- archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Muzeum w formie elektronicznej,
Oprogramowanie:
- planowanie i realizowanie wydatków budżetowych związanych z zakupami oprogramowania niezbędnego dla prowadzenia działalności muzeum,
- nadzór nad zachowaniem spójności oprogramowania (kompatybilności) wdrażanego i eksploatowanego przez Muzeum,
- wdrażanie oprogramowania, koordynowanie, nadzorowanie i dokonywanie odbioru prac wdrożeniowych.
Sprzęt:
- planowanie i realizowanie wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających i informatycznych, linii przesyłowych i teleinformatycznych niezbędnych dla prowadzenia działalności muzeum,
- prowadzenie bieżącej obsługi, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, w tym dokonywanie zakupu lub wymiana akcesoriów sprzętu elektronicznego (baterie, karty pamięci itp.)
- dbanie o systematyczną dostawę materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, bębnów) do drukarek, kas fiskalnych, faksu itp.
- organizowanie przeszkoleń oraz doraźne instruowanie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu i oprogramowania,
- wytworzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej sprzętu i licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy (metryki sprzętu, protokoły zdawczo-odbiorcze, hasła dostępu)
Inne:
- wykonywanie projektów graficznych na rzecz Muzeum (reklamy, ulotki, zaproszenia, plakaty, dyplomy, tablice informacyjne itp.)
- wprowadzanie kontentów multimedialnych do komputerów w Bastionie Filip i nadzór nad ich działaniem, obsługa monitoringu i instalacji alarmowej w siedzibie MTK, w Bramie Berlińskiej i Bastionie Filip,
 
Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, obiekty muzealne
Typ umowy:
Umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym (3 miesiące).
Wymagania:
Wykształcenie informatyczne wyższe (lub średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy w zawodzie), znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym posługiwanie się dokumentacją techniczną, znajomość co najmniej jednego języka programowania do tworzenia dynamicznych stron internetowych, znajomość systemu operacyjnego Windows oraz baz danych pakietów biurowych, znajomość programów graficznych (corel, photoshop itp.), znajomość ustaw o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych, Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz doświadczenie w pracy z grafiką komputerową.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny
- życiorys (curriculum vitae)
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, staż pracy,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
Termin składania dokumentów: 29.01.2016, godz. 14:00
 
Miejsce składania dokumentów:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 
Inne informacje
- osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,
- otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 770 233.

Załączniki